Naar inhoud

Terug naar het overzicht

7-11-11 De nog niet opgenomen vakantiedagen van uw werknemers

Het jaareinde is in zicht en u stelt vast dat een aantal van uw werknemers nog niet al hun vakantiedagen opgenomen of ingepland hebben. Hoe reageert u hier op?

Opmerking

Dit artikel beperkt zich tot de regeling van de wettelijke vakantiedagen. De niet opgenomen overuren, arbeidsduurverminderingsdagen,  vervangingsdagen voor feestdagen die vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag, inhaalrustdagen e.d. worden niet besproken. Zij worden immers geregeld door allerlei andere reglementeringen.

Niet opgenomen vakantiedagen

De werknemer moet, ongeacht zijn statuut, al zijn wettelijke vakantiedagen opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Het is wettelijk niet toegelaten om een deel van de opgebouwde vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar, maar wordt wel gedoogd door de Sociale Inspectiediensten. Het is evenmin mogelijk om vakantiedagen die pas in het volgende jaar zullen toegekend worden nu al op te nemen.

Recht op vakantiegeld voor deze dagen: Arbeiders

Arbeiders krijgen in de maand mei hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) of van hun vakantiekas. Het bedraagt 15,38% van hun brutoloon (aan 108%) verdiend tijdens het vakantiedienstjaar. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

Recht op vakantiegeld voor deze dagen: Bedienden

Bij bedienden is het afhankelijk van de reden waarom de vakantiedagen niet opgenomen werden tijdens het vakantiejaar om te bepalen of er vakantiegeld moet uitbetaald worden.

a. De bediende kon zijn vakantiedagen onmogelijk opnemen (overmacht)

Indien een bediende in de onmogelijkheid verkeerde om zijn vakantiedagen op te nemen, krijgt hij het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar uitbetaald.

De term ‘onmogelijkheid’ moet ruim geïnterpreteerd worden. Het moet gaan over factoren die onafhankelijk zijn aan de wil van de werknemer.

Hieronder moet onder andere worden verstaan:

  • Bevallingsrust;
  • Ziekte van gemeen recht;
  • Ongeval van gemeen recht;
  • Beroepsziekte;
  • Arbeidsongeval.

Dit is geen limitatieve lijst.

De bediende ontvangt het enkelvoudig vakantiegeld. Dit is het normale loon voor de niet opgenomen vakantiedagen, op basis van het loon van de maand december. Enkel indien de bediende het dubbel vakantiegeld niet ontving in de loop van het jaar ontvangt hij eveneens een toeslag van 92% van de maand december vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen.

b. De bediende kiest er vrijwillig voor om zijn vakantiedagen niet op te nemen

De bediende die er vrijwillig voor kiest om zijn vakantiedagen niet op te nemen, heeft geen recht op vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen. U moet wel kunnen aantonen dat u als werkgever de werknemer de mogelijkheid geboden heeft om zijn vakantiedagen op te nemen. Het is dus aangeraden dat u tijdig de werknemers waarschuwt dat zij nog een aantal vakantiedagen moeten opnemen voor het einde van het vakantiejaar. U kunt dit doen door elke werknemer een overzicht te bezorgen van de nog openstaande vakantiedagen.

Juridisch gezien zijn de vakantiedagen die een werknemer om welke reden dan ook niet heeft kunnen of willen opnemen onherroepelijk verloren. U bent als werkgever dus niet verplicht deze vakantiedagen uit te betalen.

Natuurlijk kunt u er wel voor kiezen om in deze situatie toch het vakantiegeld voor de niet opgenomen dagen uit te betalen. Indien u dit wenst te doen, kiest u zelf de berekeningswijze: de gewone vakantieregeling of de regeling van het vakantiegeld bij uitdiensttreding. Dit bedrag wordt aanzien als een premie die onderworpen is aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en waarop bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt.

Besluit

Wettelijke vakantiedagen moeten steeds gedurende het lopende vakantiejaar opgenomen worden. Overdracht is wettelijk niet toegelaten.

Voor arbeiders heeft dit geen gevolgen aangezien zij hun vakantiegeld integraal uitbetaald krijgen tijdens het vakantiejaar.

Bedienden krijgen het vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen enkel uitbetaald indien zij in de onmogelijkheid verkeerden om deze dagen op te nemen.

Indien u meer algemene informatie wenst over de reglementering van de jaarlijkse vakantie in de privé-sector, kan u hiervoor onze  Accent Jaarlijkse vakantie  raadplegen.

Bron
Art. 64, 66 en 67 van het Koninklijk Besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 6 april 1967