Naar inhoud

Terug naar het overzicht

10-08-10 Mijn werknemer heeft onvoldoende vakantiedagen: wat nu?

In onze e-magazine van vorige week bespraken we de vakantierechten van de jeugdige werknemers die u als werkgever in dienst heeft. Indien deze werknemers dit jaar bij u in dienst komen en dit jaar nog vakantie wensen te nemen, kunnen zij eventueel gebruik maken van de regeling van het onbetaald verlof of het verlof zonder wedde.

Onbetaald verlof is een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer dienen overeen te komen om de arbeidsovereenkomst een tijd lang niet uit te voeren. Het grote verschil met andere schorsingen zoals tijdskrediet, ziekte of educatief verlof is dat bij onbetaald verlof beide partijen overeenkomen dat er een tijd geen arbeid verricht zal worden. Dit onbetaald verlof is mogelijk voor alle werknemers en voor alle arbeidsovereenkomsten.

Voorafgaande opmerking

In deze bijdrage wordt onbetaald verlof in het kader van de vakantieregeling van werknemers besproken. Onbetaald verlof kan immers ook in andere omstandigheden door de werknemer of de werkgever aangevraagd worden (bv. werkgever heeft onvoldoende werk).

Geen verplichting voor beide partijen

Onbetaald verlof is géén verplichting. Enerzijds, mag een werknemer zijn werkgever vragen om onbetaald verlof te krijgen. Anderzijds, mag de werkgever zijn werknemer vragen om onbetaald verlof te nemen. Géén van beiden kan de andere partij verplichten om op verzoek onbetaald verlof te organiseren, in te gaan.

Formaliteiten

Voor het nemen van onbetaald verlof zijn er geen wettelijke procedures of formaliteiten. Een mondelinge overeenkomst volstaat. Toch is het aangewezen dat de partijen dit schriftelijk overeenkomen. Op deze manier is er later geen discussie mogelijk en hebben de partijen een schriftelijk bewijs van het onbetaald verlof.

De inhoud van deze overeenkomst is volledig vrij. Volgende elementen kunt u echter best opnemen:

  • de looptijd en de modaliteiten van de schorsing. Zo kan de schorsing van bepaalde duur (uren, dagen, maanden,…) of onbepaalde duur zijn. De schorsing kan voltijds of deeltijds (in halve dagen of een aantal dagen per week) zijn.
  • de omvang van de schorsing. In de meeste gevallen zal de werknemer geen arbeid meer verrichten en zal de werkgever hiervoor geen loon meer betalen.
  • de beëindigingsmodaliteiten van de schorsing.

Indien de schorsing van bepaalde duur is, stelt er zich geen probleem. Deze eindigt immers na afloop van de overeengekomen termijn. Indien één van beide partijen weigert om zijn verplichtingen terug op te nemen, namelijk arbeid te verrichten en loon te betalen, begaat hij een fout die aanleiding kan geven tot contractbreuk.

Indien de schorsing, daarentegen, van onbepaalde duur is, eindigt het onbetaald verlof pas op het moment dat beide partijen hierover een overeenkomst sluiten. Zolang er hierover geen overeenkomst bestaat, blijft de schorsing doorlopen en kan geen van beide partijen verplicht worden om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

Gevolgen

Het onbetaald verlof heeft gevolgen op vlak van het arbeidsrecht en op het vlak van de sociale zekerheid.

1. Op het vlak van het arbeidsrecht

a. Loon

In de regel dient u uw werknemer geen loon te betalen gedurende de periode van onbetaald verlof aangezien uw werknemer geen arbeidsprestaties verricht.

Toch is het mogelijk dat in sommige gevallen van conventionele schorsing van de arbeidsovereenkomst de werkgever het loon blijft doorbetalen. De normale RSZ-bijdragen blijven in dit geval verschuldigd en de werknemer behoudt al zijn sociale zekerheidsrechten. Hierna wordt uitgegaan van het echt “onbetaald” verlof.

b. Samenloop met andere schorsingen

In het geval van samenloop met andere schorsingen (eventueel met recht op loon), geldt de regel “eerste schorsing primeert”. Hieruit volgt dat de bijkomende schorsing geen recht geeft op loon. De arbeidsovereenkomst kan immers niet nog eens geschorst worden om een andere reden (bv. kort verzuim, tijdelijke werkloosheid,…).

c. Proeftijd

Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd geschorst wordt, wordt de proeftijd verlengd met een periode die gelijk is aan de schorsing, zonder enige beperking.

d. Feestdagen

Indien er in de periode van onbetaald verlof wettelijke feestdagen vallen, ontvangt de werknemer hiervoor geen loon.

e. Gewaarborgd loon

De werknemer die ziek wordt gedurende zijn periode van onbetaald verlof heeft geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte.

f. Eindejaarspremie

In veel cao’s die een jaarlijkse toelage toekennen, moet de werknemer een effectieve tewerkstelling hebben tijdens het volledige referentiejaar om deze toelage te kunnen ontvangen. Dit is veelal een kalenderjaar. Het is dus mogelijk dat een werknemer zijn ganse eindejaarspremie verliest of er slechts een deel van ontvangt. In veel sectoren speelt naast de referteperiode ook de anciënniteit een grote rol. Het is dus van belang dat u de cao’s nakijkt die op u van toepassing zijn.  

Voorbeeld

In Paritair Comité 112.000 (garagesector) wordt de periode van onbetaald verlof niet gelijkgesteld met werken. Het bedrag van de eindejaarspremie wordt in dit geval verminderd met 1/260 voor elke niet-gelijkgestelde dag.

2. Op het vlak van de sociale zekerheid

a. Ziekteverzekering

In principe is een werknemer slechts verzekerd in de algemene regeling voor de geneeskundige verzorging zolang hij hiervoor bijdragen betaalt. In de periode van onbetaald verlof wordt er geen loon betaald en dus worden er ook geen bijdragen betaald en worden er geen rechten opgebouwd.

Om praktische problemen te vermijden bestaat er een “voortgezette verzekering” die erin bestaat om aan de betrokken werknemer toe te staan om voor de gehele duur of voor een gedeelte van het onbetaald verlof persoonlijke bijdragen voor het recht op geneeskundige verzorging te betalen. Een werknemer in onbetaald verlof kan slechts gedurende maximaal drie maanden per kalenderjaar betalen voor deze voortgezette verzekering.

De werknemer die dit wenst dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij zijn ziekenfonds. Bij deze aanvraag voegt hij dan een verklaring van zijn werkgever waaruit blijkt dat hij in onbetaald verlof is.

b. Pensioen

Indien de werknemer persoonlijke bijdragen betaalt in het kader van voormelde voortgezette verzekering, wordt deze periode van voortgezette verzekering als een gelijkgestelde periode voor het bepalen van het rust- en overlevingspensioen van de werknemer aanzien. Indien de werknemer deze persoonlijke bijdragen niet betaalt, verliest de werknemer zijn pensioenrechten voor de periode van onbetaald verlof.

c. Jaarlijkse vakantie

Een werknemer heeft per vakantiejaar recht op vier weken betaalde vakantie. Het aantal vakantiedagen wordt bepaald aan de hand van de prestaties van de werknemer in het kalenderjaar vóór het vakantiejaar (= vakantiedienstjaar).

Een periode van onbetaald verlof wordt niet gelijkgesteld met prestaties in het vakantiedienstjaar. Het aantal  vakantiedagen dat de werknemer verliest is afhankelijk van de duur van de periode van onbetaald verlof en het statuut van de werknemer (bediende - arbeider).

d. Werkloosheid

De dagen onbetaald verlof worden niet in aanmerking genomen voor de wachttijd die het recht van de werknemer op werkloosheidsuitkeringen bepalen.

Besluit

Onbetaald verlof is een schorsing van de arbeidsovereenkomst die afgesproken moet worden tussen de werkgever en de werknemer. Het is van groot belang om bij het begin van de periode van onbetaald verlof duidelijke en ondubbelzinnige afspraken te maken. Onbetaald verlof resulteert quasi altijd in een verlies van arbeids- en socialezekerheidsrechten.