Vorige

Brexit impact op internationale tewerkstelling

12 maart 2019 Werkgevers

29 maart 2019. De dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Dat de brexit gevolgen op politiek, economisch en financieel vlak met zich meebrengt, is een zekerheid. Ook wanneer het over tewerkstelling gaat, veranderen een aantal zaken. Kunnen Belgen na de brexit nog wonen en werken in de UK? Hoe zit het met detachering? Welke gevolgen zijn er wat sociale zekerheid, administratie en fiscaliteit betreft? De belangrijkste punten lees je hieronder.

Leestijd: Later lezen?

Recht om te verblijven

Komt het principe van vrij verkeer van personen binnen de EU te vervallen na de brexit? Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord tussen de UK en de EU (dat nog niet werd goedgekeurd) voorziet in een transitieperiode tot en met 31 december 2020. UK-burgers kunnen gedurende deze periode binnen de EU verblijven. Ook na die transitieperiode blijft dit gelden. Na 5 jaar verblijf, kan een duurzaam verblijfsrecht worden bekomen.

Wetende dat een dergelijk akkoord er misschien toch niet zal komen, hebben de Belgische en UK-overheid zelf voorbereidende stappen gezet om dit verblijfsrecht te vrijwaren. Zo heeft de Regering Michel een wetsontwerp achter de hand waarin naast maatregelen op het vlak van energie, financiën, economie, volksgezondheid, ook wordt bepaald dat gedurende de transitieperiode alles bij het oude blijft. Althans, voor UK-onderdanen die momenteel al in België verblijven. Belangrijk hierbij is dat de Belgische overheid deze rechten alleen vrijwaart op basis van wederkerigheid. Alles blijft zoals voorheen voor UK-onderdanen die momenteel in België verblijven, op voorwaarde dat de UK-regering Belgen die momenteel in de UK verblijven op dezelfde manier zal behandelen.

De UK-overheid heeft daarnaast een aantal voorbereidingen getroffen en een ‘statement of intent’ bekendgemaakt. Daarin is er sprake van de mogelijkheid om een ‘settled status’ aan te vragen voor EU-onderdanen en hun familieleden tijdens de transitieperiode. Zij die daar nog niet voor in aanmerking komen, kunnen een ‘pre-settled status’ aanvragen. Beide statussen zorgen ervoor dat de EU-onderdanen die in de UK wonen dit kunnen blijven doen.

Recht om te werken?

Ook hier geldt het principe van vrij verkeer van werknemers. Iedere EU-onderdaan mag werken in een andere lidstaat. Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet in een voortzetting van dit principe van vrij verkeer. Belgen kunnen blijven werken in de UK, UK-werknemers kunnen blijven werken in België. Dit geldt ook voor gedetacheerde werknemers.

Als er tegen 29 maart 2019 geen akkoord wordt bereikt, vervalt dit vrij verkeer. Momenteel is er geen aanvullende info beschikbaar over eventuele gevolgen en mogelijkheden tot verdere tewerkstelling. Worst case scenario: werknemers kunnen worden aanzien als ‘derdelanders’, die enkel tewerkgesteld worden op voorwaarde dat er een toelating tot arbeid wordt bekomen; een bevoegdheid in België van de gewesten (single permit, arbeidskaart en -vergunning). Al bestaat ook hier de kans dat deze Gewesten soepelere voorwaarden voorzien voor de tewerkstelling van UK-burgers in elk gewest. Voor de derdelanders in de UK, dient de UK-overheid de nodige info te verschaffen.

Fiscaal en sociaalrechtelijk luik

Op fiscaal vlak zijn er weinig gevolgen. Immers, waar je werknemer belastbaar is, wordt sinds lange tijd geregeld door dubbelbelastingverdragen. Het dubbelbelastingverdrag met de UK blijft van toepassing. Is je werknemer werkzaam in de UK? Dan betaalt hij nog steeds daar belastingen (op enkele uitzonderingen na). Ook hier heeft de Belgische overheid een regelgeving achter de hand die een eventueel uitblijven van akkoord dient te ondervangen.

In welk land je werknemer (en jij als werkgever) sociale zekerheid betaalt, wordt bepaald door een aantal Europese verordeningen. Zodra de UK niet langer een EU-lidstaat is, is deze reglementering in principe ook niet meer van toepassing.

De huidige regels blijven gelden tijdens de transitieperiode. Na 1 januari 2021 blijft dit onveranderd voor degenen die tijdens de transitieperiode al in dezelfde situatie verkeerden. Zolang de betrokkenen zich ononderbroken in dezelfde situatie bevinden, wijzigt niets.

Het terugtrekkingsakkoord heeft echter geen betrekking op ‘nieuwe burgers’ (burgers die na 31 december 2020 naar de UK gaan, of UK-burgers die naar ons land komen). Hun situatie moet uitgewerkt worden in een verdrag rond sociale zekerheid dat de UK dient te sluiten met de afzonderlijke lidstaten, waaronder België. Dergelijk verdrag bevat nieuwe afspraken inzake de socialezekerheidswetgeving en andere socialezekerheidsregelingen die nu in het unierecht zijn voorzien.

Wat als er tegen 29 maart 2019 geen akkoord wordt bereikt?

Zowel België als de UK werken ieder aan een oplossing. Via de nationale wetgeving zullen de Europese coördinatieregels vertaald worden naar een nationale wetgeving. Tijdens de transitieperiode blijft alles zoals voorheen. Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze garanties worden aangegaan met toepassing van het principe van wederkerigheid. De UK en België zullen dus de nodige garanties moeten inbouwen. Tot 2020 hebben beide overheden de tijd om de nodige afspraken vast te leggen in een verdrag inzake sociale zekerheid.

Zorgeloos internationaal tewerkstellen na de brexit?

Contacteer Acerta International voor juridisch advies op maat.

Lees meer

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven
Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

25 november 2021 Annick Mussen

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
België en Luxemburg breiden het dubbelbelastingverdrag uit met 10 dagen thuiswerk
Werkgevers

België en Luxemburg breiden het dubbelbelastingverdrag uit met 10 dagen thuiswerk

21 september 2021 Christophe Hameeuw

Vanaf 2022 mogen werknemers die over de grens werken tussen België en Luxemburg 34 dagen telewerken. Daarmee breidt het dubbelbelastingverdrag uit met 10 dagen.

Lees meer
Werkgevers, zet jullie schrap: brexit komt eraan
Werkgevers

Werkgevers, zet jullie schrap: brexit komt eraan

03 december 2020 Christophe Hameeuw

Op 31 december 2020 eindigt de overgangsperiode en verandert de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Welke impact heeft de brexit op jouw organisatie?

Lees meer