Vorige

Nieuwe verplichtingen wanneer je tijdelijke werkloosheid inroept

08 juli 2020 Annelies Bries Werkgevers

Pas je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe door de nasleep van de corona maatregelen? Weet dan dat er nieuwe verplichtingen gelden vanaf 13 juli. Daarnaast werden nog enkele andere zaken geregeld. Je leest er hier meer over.

Leestijd: Later lezen?

Sinds 20 maart staat de RVA toe dat je een versoepelde procedure volgt wanneer je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept. Op vraag van de Groep van 10 zal je vanaf maandag 13 juli een nieuwe meldingsplicht hebben ten aanzien van de werknemers die je tijdelijk werkloos stelt. Daarnaast wordt het verbod op het tewerkstellen van derden, tijdens het toepassen van de tijdelijke werkloosheid voor je vaste werknemers, nu ook uitgebreid naar de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het verbod is niet nieuw, maar gold juridisch gezien enkel wanneer je tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen toepaste.

In het besluit dat deze verplichtingen oplegt, werden daarnaast nog enkele andere losse eindjes geregeld.

  1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  2. Sociale inspectie en mogelijke sancties
  3. Gezondheidstoezicht
  4. Elektronisch afsluiten en neerleggen van cao’s

1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Nog zeker tot 31 augustus zullen werkgevers beroep kunnen doen op het huidige versoepelde systeem om werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus te plaatsen. Er zijn twee maatregelen genomen die van belang zijn voor werkgevers die hiervan gebruik maken.

  • Meldingsplicht aan werknemers

Vanaf 13 juli zal je als werkgevers een meldingsplicht hebben aan de werknemers die je tijdelijk werkloos wil stellen. Je moet de werknemer op voorhand (ten laatste de dag voorafgaand) informeren over de dagen van werkloosheid. Dit kan op eender welke manier, maar het moet voor de werknemer wel duidelijk zijn op welke dagen hij al dan niet moet komen werken. Ook de periode waarop deze beslissing van toepassing is moet duidelijk vermeld zijn.  Bovendien moet je de betrokken werknemers informeren over de formaliteiten die ze moeten vervullen om een uitkering te krijgen van hun uitbetalingsinstelling. Heb je de melding niet gedaan, dan moet je alsnog het loon voor die dagen betalen.

  • Verbod op het tewerkstellen van derden

Wanneer een werkgever werknemers in tijdelijke werkloosheid stelt wegens overmacht, kan hij in principe geen derden (bv. studenten, flexi-jobwerknemers of uitzendkrachten) tewerkstellen die hetzelfde werk uitvoeren als  de vaste werknemers normaal gezien zouden uitvoeren. Doe je dat wel, dan zal je je werknemer toch zijn normaal loon moeten betalen.

Je mag slechts uitzonderlijk het werk door derden laten uitvoeren, wanneer de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld omwille van het feit dat hij in quarantaine werd geplaatst. Dat bewijst hij met een geneeskundig getuigschrift dat de quarantaine bevestigt. Dit attest kan hij bekomen bij de arts die hem in quarantaine heeft geplaatst of bij zijn huisarts. Daarnaast is een uitzondering eveneens mogelijk wanneer je tijdelijke werkloosheid toepast in de een afdeling en je extra krachten nodig hebt in een andere afdeling. Een tijdelijke aanwerving van bijvoorbeeld een uitzendkracht of student is dan wel maar mogelijk wanneer het werk in die afdeling redelijkerwijze niet kan uitgevoerd worden door de vaste werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld in de andere afdeling. Je leest er meer over op onze pagina met veel gestelde vragen en antwoorden ten gevolge van het coronavirus.

Deze maatregel treedt in werking vanaf 13 juli.

2. Sociale inspectie en mogelijke sancties

De sociale inspectie ziet erop toe dat in ondernemingen de dringende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden nageleefd. Ze zullen onder andere nagaan of de regels rond social distancing voldoende gerespecteerd worden. Zij hebben  de bevoegdheid om activiteiten stop te zetten wanneer de nodige maatregelen niet worden nageleefd.

Uiteraard kunnen inspecteurs in eerste instantie werkgevers de nodige tijd gunnen  zich te regulariseren met de veiligheidsmaatregelen. Maar er is ook de mogelijkheid om een sanctie op te leggen van niveau 2. Dat komt neer op een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2000 euro.

3. Gezondheidstoezicht

Wanneer de periodieke gezondheidsbeoordeling van een werknemer, voorzien vanaf 1 maart 2020, niet heeft kunnen plaatsvinden omwille van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, wordt de geldigheidsduur van de bestaande gezondheidsbeoordeling verlengd tot en met 30 september 2020. De periodieke gezondheidsbeoordeling moet dan uiterlijk op 30 september plaatsvinden.

4. Afsluiten en neerleggen cao’s kan elektronisch

Voortaan is het vastgelegd dat collectieve arbeidsovereenkomsten in de onderneming of binnen  paritaire comités niet alleen op papier geldig gesloten en neergelegd kunnen worden, maar ook elektronisch.

Dit geldt niet enkel voor een nieuw collectief arbeidsovereenkomst maar ook voor de toetreding van een organisatie of een werkgever tot een overeenkomst en de opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of van een overeenkomst voor bepaalde tijd met verlengingsbeding.

De handtekening kan door middel van een elektronische identiteitskaart worden  gecreëerd De neerlegging moet gebeuren op elektronische wijze. Lees meer over de precieze manier.  

Deel dit artikel

Annelies Bries

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Sociale verkiezingen 2020: herneming van de occulte periode
Werkgevers

Sociale verkiezingen 2020: herneming van de occulte periode

13 augustus 2020 Clara D'hollander

Het coronavirus spaarde ook de sociale verkiezingen niet. Waar zij initieel doorgingen in mei van dit jaar, werd recent bevestigd dat de verkiezingsperiode nu tussen 16 en 29 november valt. Wat betekent dit concreet voor de bescherming van je werknemers?

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september: wat verandert er voor jou?
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september: wat verandert er voor jou?

11 augustus 2020 Ellen Van Grunderbeek

Sinds eind maart kunnen werkgevers beroep doen op een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze mogelijkheid loopt nog tot 31 augustus. Maar wat na deze datum?

Lees meer
Vlaamse aanmoedigingspremie bij 1/10 ouderschapsverlof
Werkgevers

Vlaamse aanmoedigingspremie bij 1/10 ouderschapsverlof

11 augustus 2020 Annelies Bries

Vanaf 1 september 2020 kan je werknemer bij 1/10 ouderschapsverlof aanspraak maken op een aanmoedigingspremie. Wat is een Vlaamse aanmoedigingspremie? Welke procedure moet je werknemer hiervoor volgen? Je ontdekt het hier.

Lees meer