Vorige

Nieuwe steunmaatregelen: een overzicht voor werkgevers

26 juni 2020 Werkgevers
Nele Mertens

De voorbije weken werden heel wat nieuwe steunmaatregelen, of verlengingen van bestaande steunmaatregelen, aangekondigd. Hieronder vind je een overzicht uit ons webinar, van steunmaatregelen voor werkgevers en voor werknemers, die een impact hebben op de arbeidsorganisatie.

Leestijd: Later lezen?

Steunmaatregelen voor werkgevers

 1. Tijdelijke werkloosheid
 2. Tewerkstelling in vitale sectoren
 3. Consumptiecheque
 4. Bedrijfsvoorheffing
 5. Arbeidsduurvermindering
 6. Vergoeding bij telewerk
 7. Studentenwerk

1. Tijdelijke werkloosheid

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) is toepasbaar voor alle werkgevers tot en met 31 augustus.

Wat er na deze periode komt, staat nog niet vast. De regering kondigde aan dat overmacht nog mogelijk zou zijn voor de zwaarst getroffen sectoren. Wat men daaronder verstaat, is echter niet geweten. Er zou een lijst komen met de betrokken sectoren.

Daarnaast voorzien ze een overgangsmaatregel vanaf 1 september voor alle andere werkgevers, die qua principe ergens tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische werkloosheid ligt. Bedrijven met een omzetdaling van 10% in het derde of vierde kwartaal in 2020 tegenover dezelfde periode in 2019, zouden er gebruik van kunnen maken. De maximale duur van werkloosheid zou zowel bij bedienden als bij arbeiders opgetrokken worden.

De Groep van 10 heeft echter aan de minister geadviseerd om voor iedereen dezelfde procedure toe te passen vanaf 1 september en dat zou dan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn.

De overheid heeft tijd tot en met 21 juli 2020 om dit te regelen. Dit moet dan in een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden.

2. Tewerkstelling in vitale sectoren

Wanneer personen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of SWT zijn, kunnen ze in de vitale sectoren (land, tuin- en bosbouwsector) toch werken, met behoud van 75% van hun uitkering. Hetzelfde geldt voor de personen met tijdskrediet die al werkzaam waren in de vitale sectoren. Zij kunnen hun tijdskrediet tijdelijk schorsen om weer voltijds te werken.

Deze maatregel wordt verlengd tot en met 31 augustus. De sociale partners hebben zelfs gevraagd om dit te verlengen t.e.m. 31 december.

3. Consumptiecheque

De consumptiecheque werd aangekondigd na de Superkern op 6 juni. De vraag kwam van werkgevers om zo voordelig mogelijk hun werknemers, die hard hebben moeten werken tijdens de lockdown, te kunnen belonen. De overheid heeft deze vraag verzoend met steun voor de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur & sport.

4. Bedrijfsvoorheffing

Er zal ook een nieuwe vrijstelling zijn: een deel van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt vrijgesteld, om op deze manier de kost voor het werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen te verminderen. Het maakt de heropstart minder zwaar voor de werkgever.

De werkgever moet minstens 1 maand aaneensluitend gebruik gemaakt hebben van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is echter nog niet duidelijk of dit op niveau van de werkgever of werknemer is, en of het over een kalendermaand gaat of een periode van 30/31 dagen.

Het zal gaan om de bedrijfsvoorheffing van juni, juli  en augustus. Dit zal vergeleken moeten worden met de bedrijfsvoorheffing van mei. Bovendien gaat het enkel over de bedrijfsvoorheffing op loon en voordelen van alle aard (niet op vakantiegeld, eindejaarspremie, opzegvergoedingen, etc.). Je maakt de vergelijking voor elk van de drie maanden, en de helft van het verschil met mei mag je bijhouden (voor een maximum van 20 miljoen euro voor de drie maanden samen). Let op, er is ook een antimisbruik maatregel.

Deze maatregel moet trouwens ook nog officieel gepubliceerd worden.

5. Arbeidsduurvermindering

Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering kunnen kiezen voor arbeidsduurvermindering.

 • Corona tijdskrediet

In tegenstelling tot het gewoon tijdskrediet, is het corona tijdskrediet eerder op vraag van de werkgever. De werkgever kan aan zijn/haar werknemer vragen om minder te werken: halftijds of vier vijfden. Er moet hiervoor een akkoord zijn tussen werkgever en werknemer.

 • Corona tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan)

De leeftijd om een landingsbaan te nemen met het recht op een uitkering wordt verlaagd van 57 jaar naar 55 jaar.

 • Arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5

Je kan besluiten om de arbeidsduur te verminderen met ¼ of 1/5 voor iedereen in het bedrijf, of een objectieve, specifieke afgebakende groep.

 • Vierdagenweek invoeren

Je kan ervoor kiezen een vierdagenweek in te voeren. Dat is niet enkel de zuivere vierdagenweek, maar dat mag ook 3 voltijdse dagen zijn en twee halftijdse dagen. De werkgever staat vrij om dit in te vullen, rekening houdend met enkele wettelijke bepalingen (zoals minimaal 3 uur prestatie op een werkdag).

Als je de derde (arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5) of vierde optie (vierdagenweek) invoert, dan heb je recht op doelgroepvermindering. Indien je beide maatregelen invoert, dan zijn de bedragen hoger. Je moet deze vermindering aanwenden om de looncompensatie die je je werknemers moet geven te financieren.

6. Vergoeding bij telewerk

Bij de RSZ was de telewerkvergoeding al enige tijd geregeld. De RSZ aanvaardt een forfait of percentage van:

 • € 129,48 per maand
 • 10 % van het brutoloon (huisarbeid)

De fiscus daarentegen aanvaarde het bedrag oorspronkelijk pas na een ruling. Nu hebben ze beslist om die voorafgaande ruling te laten vallen. Het bedrag van € 127 per maand zal waarschijnlijk gealigneerd worden met het bedrag van de RSZ, hoewel dit nog niet vast staat. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook een tijdelijke maatregel. De voorwaarde is ook dat het gaat om structureel of regelmatig thuiswerken: minstens 5 dagen per maand.

7. Studentenwerk

Het huidige coronavirus wordt volgens Europa geklasseerd in biologische Agentia groep 3. Dat heeft implicaties, want jongeren mogen er niet in aanraking mee komen. Studenten zouden dus niet mogen werken in omstandigheden waar er mogelijk contact is met coronavirus. Bij het coronavirus is dat voor bijna elke job het geval. Deze maatregel moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgische staatsblad.

Er zijn ook uitzonderingen op deze regel, als je aan de volgende 5 voorwaarden voldoet:

 • De jobstudent is meerderjarig
 • De studierichting stemt overeen met de studentenjob
 • Er zijn preventiemaatregelen genomen
 • Er is een ervaren werknemer in het bijzijn van de jobstudent
 • Het advies van het comité en de preventieadviseur wordt aangevraagd

Steunmaatregelen voor werknemers

 1. Het corona ouderschapsverlof
 2. Schorsing opzegtermijn
 3. Overdracht naar postnatale rust
 4. Tijdelijke verhoging ziekte-uitkering
 5. Erkenning Covid-19 als beroepsziekte
 6. Gelijkstelling jaarlijkse vakantie

1. Het corona ouderschapsverlof

Het corona ouderschapsverlof wordt tot en met september verlengd. De groep van 10 vraagt zelfs een verlenging tot 31 december. Vanaf 1 juli wordt het corona ouderschapsverlof ook uitgebreid voor:

 • Alleenstaande ouders
 • Ouders van een kind met een beperking

Voor hen wordt de uitkering met 50% verhoogd, en ze kunnen het ook voltijds opnemen.

Dit moet ook nog gepubliceerd worden.

2. Schorsing opzegtermijn

Bij ontslag gegeven door de werkgever loopt de opzegtermijn niet wanneer er tijdelijke werkloosheid om economische redenen wordt toegepast. Dit is nu ook doorgevoerd voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je leest er alles over in deze blog.

3. Overdracht naar postnatale rust

Werkneemsters kunnen bepaalde afwezigheden (zoals tijdelijke werkloosheid of ziekte) nu toch overdragen naar de postnatale rust. Je leest er hier meer over.

4. Tijdelijke verhoging ziekte-uitkering

Wanneer iemand ziek was en tijdelijk werkloos, dan had hij/zij geen recht op gewaarborgd loon en geen recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Ze kregen wel een ziekte-uitkering, maar dat is slechts 60% van het loon én dus lager dan de vergoeding van tijdelijke werkloosheid. De Groep van 10 heeft aanbevolen om dit gelijk te schakelen naar 70% en om een minimumbedrag te voorzien, en dit alles retroactief. Als werkgever moet je niets doen, de mutualiteiten zullen de bijpassingen betalen.

5. Erkenning Covid-19 als beroepsziekte

Covid-19 werd al als beroepsziekte beschouwd voor personeel werkzaam in de gezondheidszorg. Het gaat om PC 318, 319, 330, 331 en 332. Nu zouden ze dit ook willen erkennen voor personeel werkzaam in de kritieke sectoren en essentiële diensten.

Het Covid-19 vrijwilligersfonds voorziet trouwens een vergoeding voor de nabestaanden van vrijwilligers en jobstudenten die overlijden ten gevolge van Covid-19. Je leest er hier meer over.

6. Gelijkstelling jaarlijkse vakantie

De jaarlijkse vakantie wordt gelijkgesteld voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van februari tot en met juni. Aangezien het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd werd tot en met augustus, is er onduidelijkheid over de gelijkstelling van de jaarlijkse vakantie in de periode juli en augustus.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Werknemers hebben de impact gevoeld: thuiswerken, tijdelijke werkloosheid, werkdruk… Het is meer dan ooit nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer