Provisies voor vakantiegeld

13 april 2018

De fiscale administratie heeft de eerder bekend gemaakte percentages voor de aanleg van provisies voor vakantiegeld bevestigd.

Ondernemingen kunnen voorzieningen (“provisies”) aanleggen op hun balans om te anticiperen op de kosten voor de betaling van het vakantiegeld van hun personeelsleden in 2018. De bedragen van deze provisies worden als beroepskosten beschouwd voor zover ze bepaalde grenzen niet overschrijden. Er geldt een andere grens voor provisies aangelegd voor arbeiders dan voor bedienden.

De maximumbedragen van de provisies die aangelegd mochten worden op de balansen afgesloten op 31 december 2017 zijn de volgende :

  • voor de bedienden: een bedrag dat (maximum) gelijk is aan 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2017 zijn toegekend aan bedienden die recht hebben op vakantiegeld, verminderd met het aanvullend vakantiegeld dat in 2017 is toegekend (dat aanvullend vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop dit percentage wordt toegepast);
  • voor de arbeiders: een bedrag dat (maximum) gelijk is aan 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2017 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die vallen onder het toepassingsgebied van de wetgeving over jaarlijkse vakantie.

Werkgevers uit de horecasector die flexi-jobwerknemers tewerkstellen moeten echter opletten. Het flexiloon en het flexivakantiegeld die in 2017 werden betaald aan deze werknemers mogen namelijk niet in de berekeningsbasis worden opgenomen van het vakantiegeld dat in 2018 betaald wordt. Dit is ook logisch aangezien het flexivakantiegeld steeds samen met het flexiloon moet worden uitbetaald. Tot en met eind 2017 bestond de mogelijkheid om flexi-jobwerknemers tewerk te stellen enkel voor werkgevers uit de horecasector. Vanaf 1 januari 2018 is het toepassingsgebied echter uitgebreid tot de detailhandel, de kappers, schoonheidsinstituten,… Deze werkgevers zullen zich in de toekomst dus ook aan deze beperking moeten houden.  

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates