Taxshift : fiscale gevolgen vanaf 1 januari 2019

23 november 2018

Op 1 januari 2019 treedt de laatste fase van de taxshift in werking. De taxshift bevat ook een aantal fiscale maatregelen die de koopkracht van de werknemers willen verhogen, zonder dat de kosten voor de werkgevers daardoor verhogen.

We overlopen hieronder de wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zullen zijn op fiscaal vlak. Het RSZ-luik van de taxshift behandelden we in een eerder bericht al.   

  1. Optrekking belastingvrije som
  2. Aanpassing belastingtarieven
  3. Optrekking fiscale werkbonus
  4. Invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing?

Optrekking belastingvrije som

Elke belastingplichtige kan genieten van een voordeel waardoor een deel van zijn belastbare inkomsten vrijgesteld wordt van belasting, de ‘belastingvrije som’.

Momenteel is het bedrag van de belastingvrije som afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige:

  • standaard belastingvrije som: 4 095 euro;
  • verhoogde belastingvrije som (voor wie een belastbaar inkomen heeft van maximaal 25 220 euro): 4 260 euro.

Vanaf 2019 (aanslagjaar 2020) zal er nog slechts 1 bedrag gelden voor alle belastingplichtigen. De belastingvrije som zal dan 4 785 euro bedragen. Dit is het bedrag voor indexatie. Hoeveel de indexatiecoëfficiënt in 2019 zal bedragen, is nog niet bekend.

Deze belastingvrije som geldt voor al wie belastbare inkomsten ontvangt, dus zowel voor bedrijfsleiders als werknemers. 

Aanpassing belastingtarieven

De belastbare inkomsten worden in de personenbelasting belast op basis van steeds stijgende belastingtarieven (met uitzondering van enkele inkomsten die aan een afzonderlijk tarief belast worden). Deze tarieven zijn gekoppeld aan schijven van belastbaar inkomen. Hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe hoger het belastingtarief waaraan het hoogste deel van het belastbaar inkomen belast zal worden.

De tarieven zelf wijzigen niet in het inkomstenjaar 2019. Wel wordt de bovengrens van de tariefschijf van 40% opgetrokken van (nog te indexeren) 13 940 euro naar 14 330 euro. Dit betekent dat het belastbaar inkomen langer aan het tarief van 40% belast zal worden (in plaats van al onder de tariefschijf van 45% te vallen). Dit zorgt ervoor dat dat er minder belasting verschuldigd zal zijn. Voor de overige tariefschijven wijzigt er niets.

Tarieven voor de berekening van de basisbelasting: vergelijking 

  Aanslagjaar 2019 Aanslagjaar 2020
25 % voor de inkomensschijf van 0,01 tot 8 120 euro voor de inkomensschijf van 0,01 tot 8 120 euro
40 % voor de schijf van 8 120 tot 
13 940 euro
voor de schijf van 8 120 tot 
14 330 euro
45 % voor de schijf van 13 940 tot
24 800 euro
voor de schijf van 14 330 tot
24 800 euro
50 % voor de schijf boven 
24 800 euro
voor de schijf boven 
24 800 euro

Deze aanpassing geldt voor alle belastingplichtigen, dus zowel voor bedrijfsleiders als werknemers.

Optrekking fiscale werkbonus

De fiscale werkbonus is de fiscale tegenhanger van de werkbonus die we kennen uit het sociale zekerheidsrecht. De sociale werkbonus is een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen (13,07%) voor werknemers met een (relatief) laag loon.

Aangezien de lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon, zorgt de korting op RSZ-vlak er in principe voor dat de verschuldigde belasting stijgt. Zoals hoger al vermeld zijn hogere belastingtarieven van toepassing naarmate het belastbaar inkomen bepaalde grensbedragen overschrijdt. Om dit effect wat te compenseren wordt een belastingvermindering toegekend.

De fiscale werkbonus wordt berekend als een percentage op de effectief genoten sociale werkbonus. Dit percentage bedraagt vanaf 1 januari 2019 33,14% (in plaats van de huidige 28,03%). Het maximumbedrag van de belastingvermindering wordt ook opgetrokken van 420 euro naar 500 euro per jaar (niet-geïndexeerde bedragen). 

Invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing?

Tijdens het jaar waarin het beroepsinkomen wordt verkregen, wordt geanticipeerd op de belasting die erop verschuldigd zal zijn door de inhouding van bedrijfsvoorheffing (BV). De regels van de BV zijn dan ook in belangrijke mate afgestemd op die van de personenbelasting.

De wijzigingen aan de belastingvrije som en de belastingtarieven zullen dan ook doorwerken bij de berekening van de BV vanaf 1 januari 2019. De schalen zullen een lager bedrag aan BV geven, in vergelijking met eenzelfde belastbaar inkomen verdiend in 2018.

De belastingvermindering die een werknemer krijgt omwille van zijn laag loon (fiscale werkbonus) wordt ook al toegepast bij de berekening van de BV die de werknemer in principe verschuldigd is. Ook deze maatregel zal er dus voor zorgen dat de werknemer vanaf 2019 een hoger nettoloon heeft.  

Bronnen:
Programmawet 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015.
Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates