Vrijstelling voor sociaal passief

13 november 2018

Het Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werd ingevoerd vanaf 1 januari 2014. Het Eenheidsstatuut zorgde - onder andere - voor aanpassingen aan de toepasselijke opzegtermijnen. Dit zal in een heel aantal gevallen leiden tot een toegenomen ontslagkost voor de werkgevers voor werknemers met minstens 5 jaar dienst na 1 januari 2014. Daarom werd een fiscale compensatiemaatregel in het leven geroepen: de vrijstelling voor het sociaal passief. Hierdoor kunnen werkgevers per belastbaar tijdperk een deel van hun belastbare winsten of baten vrijstellen van belasting.

Wie komt in aanmerking?

Werkgevers die werknemers in dienst hebben die (minstens) 5 jaar anciënniteit hebben na 1 januari 2014 kunnen deze vrijstelling genieten. Zowel werkgevers- natuurlijke personen als vennootschappen komen in aanmerking.

Aangezien het gaat om een vrijstelling van belastbare winst of baten, kan deze vrijstelling enkel worden toegepast indien er in een belastbaar tijdperk effectief belastbare winsten of baten zijn. De vrijstelling die niet (volledig) toegepast kan worden in een bepaald belastbaar tijdperk kan niet worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk. 

5 jaar anciënniteit in het Eenheidsstatuut

De vereiste anciënniteit van 5 jaar moet opgebouwd zijn bij de huidige werkgever. Het maakt niet uit of de werknemer voor 1 januari 2014 al in dienst was, het gaat immers om de anciënniteit opgebouwd na invoering van het Eenheidsstatuut.

Er moet dus ook niet worden nagegaan of de ontslagkost voor een bepaalde werknemer effectief is toegenomen. Eens voldaan is aan de anciënniteitsvoorwaarde, kan een werkgever gebruik maken van deze vrijstelling.

Rekening houdend met deze voorwaarde kunnen werkgevers deze vrijstelling vanaf 2019 dus pas effectief beginnen toepassen. 

Omvang van de vrijstelling

Het bedrag van de vrijstelling die de werkgever kan toepassen wordt berekend per werknemer en per belastbaar tijdperk en is gelijk aan:

  • 3 weken bezoldiging: voor het 6de tot en met het 20ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014;
  • 1 week bezoldiging per bijkomend begonnen dienstjaar vanaf het 21ste dienstjaar na 1 januari 2014.

De vrijstelling wordt berekend op basis van de gemiddelde brutobezoldiging van de betrokken werknemers, bekeken op maandbasis. Het brutomaandloon waarmee rekening mag worden gehouden bij de berekening wordt echter beperkt:

Brutomaandloon % fiscale vrijstelling
0 – 1 500 euro 100%
1 500,01 euro – 2 600 euro   30%
vanaf 2 600,01 euro geen opbouw meer

Het maximale maandloon waarmee rekening mag worden gehouden bedraagt dus 1 830 euro. Voor elke werknemer die voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarde kan per belastbaar tijdperk dan ook maximaal een vrijstelling van 1 267 euro worden toegepast.

Als de werknemer voor wie de vrijstelling werd berekend het bedrijf verlaat, moet de totale vrijstelling die voor hem toegepast werd opnieuw toegevoegd worden aan het belastbaar resultaat van het belastbaar tijdperk waarin zijn tewerkstelling een einde neemt. 

Wijzigingen door het Zomerakkoord (ontwerpwetgeving)

Het Zomerakkoord van 2018 voorziet in de aanpassing van deze vrijstelling, om de budgettaire gevolgen van deze maatregel in de eerste jaren te verminderen.

De vrijstelling die voor een bepaald belastbaar tijdperk wordt berekend (rekening houdend met de beperking van het brutomaandloon zoals vermeld in de tabel hierboven) zal immers gespreid moeten worden over 5 belastbare tijdperken: 20% van de berekende vrijstelling mag worden toegepast in het betrokken belastbaar tijdperk, daarna wordt ook in de 4 volgende belastbare tijdperken telkens 20% van de vrijstelling toegepast. Die overgedragen vrijstelling komt dan bovenop de vrijstelling voor het sociaal passief die voor de volgende belastbare tijdperken al wordt berekend.

De inwerkingtreding van deze wijziging is voorzien voor 31 december 2018. 

Bron:
Artikel 67quater WIB 92, ingevoegd door de wet van Wet van 26 december 2013, BS 31 december 2013.
Artikel 46ter KB/WIB 92, ingevoegd door het Koninklijk Besluit van 25 april 2014, BS 14 mei 2014.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates