1/5de tijdskrediet ook voor werknemers met twee deeltijdse functies

23 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta zal u informeren over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Wij deelden u al mee dat een werknemer voortaan tot 51 maanden tijdskrediet zal kunnen opnemen. De sociale partners kwamen eveneens overeen dat het 1/5de tijdskrediet ook mogelijk wordt voor werknemers die twee deeltijdse functies uitoefenen.

Om beroep te kunnen doen op een loopbaanvermindering met 1/5de moet de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met zijn werkgever gedurende 24 maanden die voorafgaan aan zijn aanvraag bij de werkgever en moet hij bovendien gewoonlijk tewerkgesteld zijn geweest in een arbeidsregeling gespreid over vijf dagen of meer en dit gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan zijn werkgever.

Een werknemer die twee deeltijdse functies combineert bij dezelfde werkgever kon reeds beroep doen op het tijdskrediet op voorwaarde dat zijn twee deeltijdse tewerkstellingen samen een voltijdse vormden. Nu wordt in cao 103 deze mogelijkheid expliciet ingeschreven en zullen niet alleen werknemers met twee deeltijdse functies bij dezelfde werkgever maar ook werknemers met twee deeltijdse functies bij twee verschillende werkgevers gebruik kunnen maken van de 1/5de loopbaanvermindering.

Dit voor zover de totale tewerkstelling minstens een voltijdse tewerkstelling omvat. De duurtijd en de aanvangsdatum van het tijdskrediet moet bij beide werkgevers wel identiek zijn en de verminderingen moet bij beide werkgevers samen een vermindering van 1/5de vormen. De 1/5de loopbaanvermindering moet proportioneel worden opgenomen bij elk van de twee werkgevers. Uiteraard hebben werkgeversorganisaties aangedrongen op de vereiste dat de werkgever waar de onderbreking wordt aangevraagd zijn toestemming nodig is.

Opgelet: De nieuwe cao 103 zal niet onmiddellijk van toepassing zijn op 1 januari 2017. De nieuwe cao 103 vraagt de aanpassing van onder andere het KB-uitkeringen dat het recht op uitkering regelt. De nieuwe cao 103 voorziet dat hij pas in werking zal treden wanneer ook het koninklijk besluit in werking treedt en uiterlijk op 1 april 2017.

In het volgende Acerta-nieuwsbericht zal u meer te weten komen over de maatregelen die ingevoerd worden om het oneigenlijk gebruik (misbruik) van het tijdskrediet met motief voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tegen te gaan.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates