6 oktober 2019 Openbedrijvendag: wie houdt je bedrijf open?

23 september 2019

Wil je zondag met je bedrijf deelnemen aan Openbedrijvendag? Hier lees je meer over je mogelijkheden om personeel tewerk te stellen.

Elke eerste zondag van oktober openen bedrijven de deuren voor het grote publiek in het kader van Openbedrijvendag. Dit jaar zal dat op 6 oktober zijn. Om alle bezoekers te kunnen ontvangen en om de werking van je bedrijf te tonen, reken je mogelijk ook op bijstand van enkele medewerkers. Waarmee moet je dan rekening houden?

Tewerkstelling op zondag

Er is een wettelijk verbod om werknemers te werk te stellen op zondag. Het is echter mogelijk dat je sector een uitzondering voorziet. Kijk hiervoor zeker hoofdstuk 30.3 van je sectorale gids in Trefzeker  na.

Voorziet je sector geen bijzondere uitzondering? Dan kan je mogelijk gebruik maken van de  algemenere wettelijke uitzondering voor het deelnemen aan manifestaties (artikel 66, 26° Arbeidswet). Hoewel Openbedrijvendag strikt gezien geen dergelijke manifestatie is, wordt het gebruik van deze uitzondering hiervoor door de inspectiediensten doorgaans wel gedoogd.

Verschuldigd loon

Werknemers hebben voor de prestaties die zij op zondag leveren recht op hun gewone loon. Er zijn echter sectoren die een toeslag voorzien voor alle prestaties die op zondag geleverd worden.

Heeft je werknemer in de betreffende week al het volledig voltijdse weekrooster gewerkt, dan is er echter sprake van overuren.

Hiervoor kan je gebruik maken van het systeem van de vrijwillige overuren. Je hebt hiervoor dus een  schriftelijke akkoordverklaring van je medewerker nodig. Meer informatie over deze vrijwillige overuren, lees je in ons artikel van 26 april 2019.

Voor overuren moet je bovendien een toeslag van minstens 100% betalen voor alle gepresteerde uren boven de overloongrens. Je betaalt ook een toeslag van 100%  voor de prestaties van je deeltijdse werknemers wanneer zij op deze zondag meeruren presteren die het meerurenkrediet overschrijden.

Meer informatie hierover lees je in de hoofdstukken 20.2, 30.1 en 30.6.3 van je sectorale gids op Trefzeker.

Inhaalrust

Werknemers die op zondag werken, hebben recht op (onbetaalde) inhaalrust in de loop van de zes dagen die volgen op de gewerkte zondag.

Deze inhaalrust bedraagt:

  • een volle dag, indien de werknemer die zondag langer dan 4 uren heeft gewerkt;
  • een halve dag, indien de werknemer niet langer werkte dan 4 uren.

Het is echter mogelijk dat je sector ook hierop een uitzondering voorziet. Kijk hiervoor hoofdstuk 30.3 van je sectorale gids in Trefzeker na.

De dag van deze inhaalrust kan ook een gewone inactiviteitsdag zijn van je bedrijf, zoals bijvoorbeeld een zaterdag.

Gaat het om overuren, dan moet je  daarbovenop normaalgezien ook nog betaalde inhaalrust toekennen. Voor vrijwillige overuren geldt deze inhaalrust echter niet.

Overuren vermijden?

Dat kan door de werknemers die je tewerkstelt op de zondag van Openbedrijvendag de week voordien een vrije dag te laten nemen en een tijdelijke wijziging van het uurrooster uit te voeren. Neem contact op met je contactpersoon om te kijken hoe je dit correct doet.

Je kan ook een leidinggevende, vertrouwenspersoneel of een handelsvertegenwoordiger inschakelen. Zij zijn immers niet gebonden aan de bepalingen inzake arbeidsduur.

Meer informatie over overwerk en zondagsarbeid vind je in afdeling 34 van de Sociale Gids van Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates