Aanvraagtermijn burn-outprojecten loopt nog tot 15 september 2018

31 augustus 2018

KB gepubliceerd op 24 augustus 2018

De aanvraagtermijn loopt

Sinds 1 juli 2018 is het mogelijk voor een onderneming of een paritair (sub)comité om een subsidieaanvraag in te dienen ter ondersteuning van projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk. De aanvraag wordt ingediend via een module op de website van de Nationale Arbeidsraad. In een nieuwsbericht van 21 juni 2018 belichtten we eerder al het wat en hoe van de aanvraag. 

Focus op preventie en collectieve actie

Ondernemingen en paritaire (sub)comités kunnen subsidies aanvragen voor pilootprojecten die een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak vooropstellen in het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk, met bijzondere focus op burn-out. Het project moet zich toespitsen op collectieve acties die de organisatie in haar geheel, groepen van werkposten of functies ten goede komen.

Elk project mag nog niet eerder gerealiseerd zijn en moet worden begeleid door een deskundige.

Subsidiebedrag

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 8.000 euro per project of maximaal 24.000 euro voor projecten ingediend op sectorniveau. 

Procedure

De subsidies worden toegekend door de Minister van werk op basis van een onderzoek door en een gemotiveerd advies van de Nationale Arbeidsraad, bijgestaan door experten. De projecten dienen ook geografisch, per sector en volgens de grootte van de ondernemingen gespreid te zijn.

De Nationale Arbeidsraad verstrekt uiterlijk op 15 november 2018 een gemotiveerd advies over de aanvragen. Uiterlijk op 15 december volgt dan de beslissing van de bevoegde minister.

De projecten lopen over één jaar.

Opgelet, de aanvraagtermijn loopt nog tot 15 september 2018 !  

Bron:
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk, BS 24 augustus 2018. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates