Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden tewerkgesteld in het Vlaams Gewest

12 december 2018

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelde oorspronkelijk drie doelgroepen voorop: jonge werknemers, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Voor langdurig werkzoekenden kon u tot 2017 genieten van het Activaplan. Deze maatregelen doven definitief uit op 31 december 2018. Dit wil echter niet zeggen dat u voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende geen voordelen meer geniet.

Biedt er zich bij uw bedrijf een kandidaat aan die minstens 24 maanden was ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende ? Twijfelt u om deze aan te werven? Weet dan dat u hiervoor mogelijk dan wel nog recht heeft op een aanwervingsincentive.

Elke werkgever, dus zowel private als publieke sector, zowel profit als non-profit (behalve een onderneming in moeilijkheden), komt voor deze maatregel in aanmerking voor zover de werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaamse Gewest. 

U leest hieronder meer.

 1. Langdurig werkzoekend
 2. Aanwervingsvoorwaarden
 3. Leeftijdsvoorwaarde
 4. Met welke subsidies is de incentive niet cumuleerbaar?
 5. Welke voordelen
 6. Aanvraagprocedure

Langdurig werkzoekend

Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet de kandidaat-werknemer minstens 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de tewerkstelling zijn ingeschreven geweest als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB.

De volgende periodes worden gelijkgesteld (op voorwaarde dat de werkzoekende –minstens – de dag voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling, is ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende ):

 • een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
 • een periode van detentie;
 • een onderbreking van de inschrijving van maximaal drie maanden (bijv. een uitschrijving n.a.v. van een korte wedertewerkstelling)

Wilt u voordat u tot aanwerving overgaat al zeker zijn dat uw kandidaat aan deze voorwaarde voldoet? Vraag dan om een e-mail te sturen aan tewerkstelling@vdab.be met vraag om een bevestiging. Uw kandidaat moet deze vraag wel zelf stellen. Omwille van privacy‐redenen, mag VDAB immers niet rechtstreeks antwoorden op vragen van een derde (werkgever, sociaal secretariaat of andere tussenpersoon) i.v.m. individuele dossiers van werkzoekenden.

Aanwervingsvoorwaarden

De werkzoekende moet een contract krijgen van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming).

Het is uiteraard niet de bedoeling dat u iemand ontslaat enkel om uw loonkost te verminderen met de aanwervingsincentive voor diens vervanger.  

Leeftijdsvoorwaarde

De premie is beperkt tot de 25 tot 54 jarigen omdat deze groep niet in aanmerking komt voor de RSZ-doelgroepverminderingen voor jongeren of ouderen. De leeftijd op het einde van het kwartaal van indiensttreding bepaalt of deze voorwaarde is voldaan.

Met welke subsidies is de incentive niet cumuleerbaar?

Krijgt de werkgever volgende subsidies? Dan kan hij deze niet combineren met het voordeel van de aanwervingsincentive:

 • Loonincentive in het kader van maatwerk (idem beschutte en sociale werkplaatsen);
 • Vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie;
 • Loonincentive in het kader van invoegbedrijven.

Welke voordelen

Het gaat concreet om een premie in twee schijven. Het eerste gedeelte wordt uitbetaald nadat de werknemer gedurende drie maanden bij de onderneming is tewerkgesteld (op het einde van de 4e maand) en bedraagt maximaal 1.250 EUR. Het tweede gedeelte wordt uitbetaald wanneer de werknemer na één jaar in dienst is gebleven op het einde van de 13e maand en bedraagt nog maximaal 3.000 EUR.

Bij een tewerkstellingspercentages van 80% of meer krijgt u de volledige premie. Voor deeltijds werken tussen 30% en 80% wordt de premie herleid tot 60% en bedraagt deze dus respectievelijk nog 750 EUR en 1.800 EUR. Er is geen premie voorzien wanneer deze werknemer minder dan 30% werkt. Is de tewerkstelling tijdens het jaar gewijzigd, wordt dit automatisch verrekend bij de uitbetaling van de tweede schijf.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voor het einde van de derde of de twaalfde maand, wordt er toch een premie uitbetaald wanneer dit gebeurt door de werknemer zelf, of door de werkgever om een dringende reden. Ook in geval van overmacht of bij elk ander ontslag buiten uw wil, moet de premie niet worden terugbetaald. U moet van deze situatie dan wel het bewijs bijbrengen. U ontvangt bij dergelijk ontslag een automatische mail bij de betaling van de 1ste of 2de schijf die uiterlijk binnen de 3 maanden moet worden beantwoord. Leef deze formaliteit zeker correct na. Doet u dit niet, dan vervalt immers uw recht. 

Aanvraagprocedure

De premie moet uiterlijk 3 maanden na de start van het contract worden aangevraagd. Dit kan enkel online.

Acerta kan u hierin bijstaan, wanneer u dit wenst en met uw mandaat ook zelf de aanvraag doen. Contacteer hiervoor uw dossierbeheerder, wanneer u dit wenst.

Meer informatie over de aanwervingsincentive vindt u in Afdeling 83.II van uw Sociale Gids op Trefzeker

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates