De RJV vakantiegeld uitbetaling wordt strenger

04 januari 2017

Het vakantiegeld voor arbeiders wordt door het RJV vakantiefonds uitbetaald. Het is mogelijk dat het fonds te veel vakantiegeld uitbetaalt. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wilde de mogelijkheid om dat te veel uitbetaalde vakantiegeld terug te vorderen, efficiënter maken.

Teveel vakantiegeld uitbetaald?

Wanneer kan er sprake zijn van een te hoog uitbetaald bedrag aan vakantiegeld? Dat zou het geval kunnen zijn dat wanneer er een te hoog loon aan de RSZ werd aangegeven bijvoorbeeld door een fout in de administratie of door verkeerde afspraken.

Een vakantiefonds gaat geen vakantiegeld terug kunnen vragen omdat de werknemer daalde van tewerkstellingsbreuk. Evenmin vordert de RJV het vakantiegeld terug voor de dagen die de arbeider niet heeft opgenomen. In deze situaties heeft de arbeider gewerkt en vakantierechten opgebouwd maar put de opgebouwde vakantieduur niet volledig uit. In deze gevallen heeft het vakantiefonds niet ten onrechte het vakantiegeld uitbetaald en zijn dit geen onverschuldigde betalingen.

Terugvordering

Als een vakantiefonds wel te veel vakantiegeld heeft uitbetaald, zal het fonds het te veel uitbetaalde bedrag terugvorderen bij de werknemer. Mocht dit voor de werknemer een probleem vormen, dan zijn betalingsafspraken mogelijk.

Toch zijn er verschillende werknemers die niet gepast reageren op een gerechtvaardigd verzoek om terug te betalen. Ook dan kan het fonds het te veel betaalde vakantiegeld recupereren:

  • het fonds kan het te veel betaalde bedrag inhouden op later uit te betalen vakantiegelden
  • als dat niet meer mogelijk is, dan kan het fonds zich wenden tot andere instellingen van sociale zekerheid zoals bijvoorbeeld de RVA of het RIZIV.

Maar het komt voor dat dit nog niet voldoende is en dat de werknemer volhoudt het onverschuldigd bedrag niet terug te betalen. Dergelijke werknemers worden dan als ‘onwillige schuldenaars’ beschouwd. Is er helemaal geen compensatie meer mogelijk, dan wordt het dossier overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen. Deze overheidsdienst heeft de mogelijkheid om met een dwangbevel te werken en een bezoek van de deurwaarder bij deze onwillige schuldenaars zou wel eens het tij kunnen keren. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie hoopt op deze manier het aantal niet teruggevorderde bedragen te kunnen verminderen.

RJV contact

Werknemers die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van deze terugvordering, zullen zich moeten wenden tot hun vakantiefonds of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, https://www.rjv.be/ of op het telefoonnummer (+32) 02 627 97 60.

Bron: art. 38 van de Wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1) , Belgisch Staatsblad 29 december 2016

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates