Definitie ‘gehandicapt kind’ uitgebreid voor tijdskrediet

21 februari 2018

De nieuwe definitie ‘gehandicapt’ kind houdt niet alleen rekening met de handicap van het kind, maar ook met de integratie van het kind en de belasting op het gezin.

Werknemers kunnen, onder andere, tijdskrediet nemen om zorg te dragen voor hun kind, tot het de leeftijd van 8 jaar bereikt. Gaat het evenwel om een gehandicapt kind, dan kan het tijdskrediet genomen worden tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Voor welke kinderen?

Om aanspraak te kunnen maken op het tijdskrediet voor het verstrekken van zorg aan een gehandicapt kind, moet de werknemer een attest voorleggen aan zijn werkgever waaruit de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind blijkt.

Het moet gaan om een lichamelijk of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%, of een aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag, die handelt over de karakteristieken van het kind zelf.

Nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’

De huidige regelgeving houdt echter geen rekening met de handicap van het kind in al zijn dimensies. Er werd enkel rekening gehouden met de lichamelijke of geestelijke aandoening van het kind, maar niet met de gevolgen van die aandoening wat betreft zijn autonomie of de impact op de gezinssituatie.

Daarom wordt de notie gehandicapt kind uitgebreid naar handicaps die minstens 9 punten behalen in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag. Ook ouders van kinderen die onder deze notie vallen zullen aanspraak kunnen maken op het tijdskrediet. Er zal dus niet alleen rekening worden gehouden met de invaliditeit van het kind, maar ook met de integratie van het kind en de belasting op het gezin.

Vanaf wanneer?

De aanpassing van cao 103, waarin de regels omtrent het tijdskrediet zijn opgenomen, vraagt evenwel nog een aanpassing van het koninklijk besluit dat handelt over het recht op uitkering voor de werknemer. De nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’ zal samen met het gewijzigde koninklijk besluit in werking treden en ten laatste op 1 april 2018.

Alle nieuwe aanvragen van tijdskrediet en aanvragen tot verlenging die bij de werkgever worden gedaan na de datum van inwerkingtreding, zullen onder deze nieuwe regels vallen.

Ouderschapsverlof en adoptieverlof

De Nationale Arbeidsraad die instaat voor de aanpassing van de regels omtrent het tijdskrediet, vraagt de regering om ook de regels voor het thematisch ouderschapsverlof en adoptieverlof in dezelfde zin aan te passen. Tot op heden is dat evenwel nog niet gebeurd.

Meer informatie omtrent tijdskrediet vindt u in afdeling 12.II van de Sociale Gids van Trefzeker. Naast tijdskrediet bestaan er ook thematische verloven. Hierover vindt u meer informatie in afdeling 12.I van de Sociale Gids. 

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates