Duidelijkheid over de uitkeringen in geval van langdurig pleegouderverlof en interlandelijke adoptie

17 april 2019

Een recent Koninklijk Besluit zorgt ervoor dat het recht op uitkeringen voor de werkdagen van het langdurig pleegouderverlof en de interlandelijke adoptie kan worden uitgeoefend.

Even opfrissen …

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om pleegouderverlof op te nemen in het geval van langdurige pleegzorg. Dit wil zeggen dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin blijft.

De werknemers die in dit kader een minderjarig kind in hun gezin onthalen, hebben sinds dan recht op een aaneengesloten verlofperiode van maximum 6 weken.

Indien in een gezin beide ouders als pleegouders zijn aangesteld, hebben zij elk recht op 6 weken. Net zoals in de regeling voor adoptieverlof, komt er om de 2 jaar telkens één week bij (tegen 2027 maximum 17 weken).

Vergoeding

De werknemer heeft tijdens de eerste drie kalenderdagen recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van zijn werkgever. Voor de overige duur van het pleegouderverlof ontvangt hij een uitkering van het ziekenfonds. Het recent gepubliceerde KB bepaalt eveneens dat er uitkeringen worden toegekend aan werknemers die zich buiten België bevinden om het kind op te halen in het kader van een interlandelijke adoptie.

Tot op heden konden de ziekenfondsen nog geen uitkeringen toekennen wegens gebrek aan een reglementair kader. Daar is nu verandering in gekomen.

Het bedrag van de uitkering is vastgesteld op 82% van het geplafonneerd loon hetgeen 3.705,73 euro bedraagt (bedrag geldig sinds 1 september 2018).

Inwerkingtreding

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op  de aanvragen van adoptie- en pleegouderverlof die bij de werkgever vanaf 1 januari 2019 worden ingediend en voor zover het verlof ten vroegste vanaf 1 januari 2019 aanvangt. 

Bron:
Koninklijk Besluit van 23 maart 2019 tot wijziging, wat de versterking van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 4 april 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates