Een werknemer ontslaan duurder in 2019?

03 januari 2019

De toepassing van de wet op het eenheidsstatuut had wel eens duur kunnen uitkomen voor werkgevers en werknemers in 2019. De RSZ heeft echter besloten om de bijkomende bijdrage, nochtans voorzien door de wet, niet toe te passen, wat werkgevers en werknemers respijt geeft.

Waarom is een verhoging van de ontslagkosten te vrezen in 2019?

De in december 2013 (1) gepubliceerde wet op het eenheidsstatuut had als doel het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Deze wet bevatte echter ook een maatregel ter aanmoediging van de opleiding van de ontslagen werknemers om deze te helpen sneller terug op de arbeidsmarkt te komen. (2)

Deze maatregel hield in dat 1/3 van de opzeg in “tewerkstellingsmaatregelen” zou worden omgezet en dit voor alle werknemers die van minstens 30 weken opzeg genieten. Deze maatregel hield tevens in dat de opzeggingstermijn, of vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, in geen enkel geval lager kan zijn dan 26 weken. 

De sectoren hadden tot 31 december 2018 de tijd om te beslissen welke tewerkstellingsmaatregelen ze concreet zouden toepassen en hoe dit zou gebeuren. Zonder beslissing van de sectoren voorzag de wet in een sanctie voor elk ontslag vanaf 1 januari 2019 ten laste van de werkgever én de werknemer: een bijkomende bijdrage van 3% ten laste van de werkgever en van 1% ten laste van de werknemer op het deel van de opzeg dat voor de tewerkstelling van de werknemer was voorzien. 

Zullen de kosten in de praktijk echt verhogen?

2019 is aangebroken en vrijwel geen enkele sector heeft een akkoord gesloten over de tewerkstellingsmaatregelen. Wil dat zeggen dat ontslagen duurder zullen worden in 2019? Moeten werkgevers en werknemers voortaan een bijkomende bijdrage betalen?

Bij gebrek aan reactie van de sociale partners en de regering heeft de RSZ een standpunt ingenomen: zij zal geen sancties doorvoeren zolang er geen sectorale CAO gesloten is.

De wet blijft dus van toepassing maar de sanctie niet. 

(1) Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut, BS 31 december 2013, Art. 93

(2) Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978, Art. 39ter

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates