Fiche en bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen toegekend door verbonden buitenlandse vennootschappen

23 oktober 2019

Heb je een onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep? Vergeet dan niet om ook bonussen of andere bezoldigingen die je werknemers of bedrijfsleiders rechtstreeks krijgen van een buitenlandse vennootschap waarmee je verbonden bent, tijdig aan ons door te geven.

Zijn er werknemers of bedrijfsleiders in jouw bedrijf die voor hun activiteiten voor het Belgisch bedrijf  ook rechtstreeks bezoldigingen krijgen van een buitenlandse vennootschap waarmee je verbonden bent, hoewel zij hier zelf geen arbeidsovereenkomst mee hebben afgesloten?

In het verleden moest je hier als werkgever niet noodzakelijk actief mee aan de slag wanneer de betaling of toekenning volledig zonder jouw tussenkomst gebeurde. Vanaf inkomstenjaar 2019 moeten echter ook deze vergoedingen steeds verplicht op een Belgische fiscale fiche worden vermeld en moet je hierop bedrijfsvoorheffing inhouden.

Betrokken werkgevers

Deze nieuwe verplichting geldt zowel voor Belgische vennootschappen als voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting.

Ben je in België enkel onderworpen aan de belasting voor niet-inwoners? Hou ook dan rekening met deze verplichting wanneer de werknemer of bedrijfsleider(s) voor hun werkzaamheden in België bezoldigingen krijgen die je zelf als beroepskosten aftrekt.

Betrokken werknemers

Het gaat zowel om bezoldigingen van werknemers als van bedrijfsleiders. Deze personen  moeten niet noodzakelijk rijksinwoners van België zijn, al geldt uiteraard wel als belangrijke voorwaarde dat zij belastbaar zijn in België

Betaling of toekenning door een verbonden buitenlandse vennootschap

Voor de definitie van een verbonden vennootschap wordt gekeken naar het vennootschapsrecht. Met een verbonden buitenlandse vennootschap worden de volgende niet in België gevestigde vennootschappen bedoeld :

  • dochtervennootschappen (rechtstreeks of onrechtstreeks) waarover je zelf controle kan uitoefenen;
  • moedervennootschappen die een controlebevoegdheid over de Belgische vestiging uitoefenen
  • vennootschappen uit het zelfde consortium. Het gaat dan om vennootschappen waarmee je  onder dezelfde centrale leiding staat, zonder dat er sprake is van een moeder – dochterrelatie. Het is mogelijk dat deze centrale leiding blijkt uit een geschrift, maar er kan evengoed sprake zijn van een centrale leiding wanneer het bestuur of het uitoefenen van stemrechten binnen de groep grotendeels door dezelfde personen gebeurt zonder dat deze centrale leiding duidelijk op papier werd vastgelegd;
  • andere vennootschappen die via hun bestuursorganen onder de controle staan van één van bovenstaande (bijvoorbeeld een zustervennootschap van je moedervennootschap)

De analyse van de onderlinge banden tussen vennootschappen en rechtspersonen kan soms complex zijn. Denk je dat jouw onderneming onder deze nieuwe verplichtingen valt, maar ben je niet zeker? Neem dan contact op met de boekhouder.

Goede communicatie is belangrijk! Het is mogelijk dat je zelf niet over alle noodzakelijke informatie beschikt. Zo kan het zijn dat er aan een werknemer waarmee je pas in 2019 zelf een contractuele relatie kreeg, enkele jaren geleden wel al bepaalde groepsvoordelen werden toegekend, maar dat deze werknemer nu pas aan de voorwaarden voldoet om hier effectief recht op te hebben. Een goede communicatie tussen alle verbonden vennootschappen is daarom belangrijk.

Nieuwe verplichtingen

Voor de betrokken werknemer of bedrijfsleider zelf, wijzigt er niets. Bovenstaande bezoldigingen en/of voordelen moesten ook in het verleden reeds op de aangifte worden vermeld. De fiscus vermoedt echter dat dit niet altijd gebeurde.

Daarom krijg je er als werkgever enkele belangrijke verplichtingen bij :

  • Ficheverplichting

De bezoldigingen en voordelen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden moeten vanaf inkomstenjaar 2019 steeds op een Belgische fiscale fiche worden vermeld. De fiche voor inkomstenjaar 2019 moet voor 1 maart 2020 worden ingediend.

Per vastgelegde inbreuk wordt een boete opgelegd van 10% van het bedrag van de toegekende of betaalde bezoldigingen. Deze kan je enkel vermijden wanneer je kan aantonen dat het voordeel door de werknemer of door de bedrijfsleider zelf werd opgenomen in een binnenlandse of buitenlandse aangifte.

  • Inhouden van bedrijfsvoorheffing

Voor de bezoldigingen en voordelen die werden betaald of toegekend vanaf 1 maart 2019 moet er bovendien bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. Het volledige belastbaar inkomen van de betrokkene komt daarvoor in aanmerking. Verder gelden er geen afwijkende regels voor de berekening van deze bedrijfsvoorheffing.

Deze bedrijfsvoorheffing moet integraal worden doorgestort en komt niet in aanmerking voor eventuele vrijstellingen.

  • Inhouden RSZ

Volgens een recent standpunt van de RSZ zijn deze voordelen bovendien ook onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

 

Bij Acerta kunnen we deze verplichtingen voor jou uiteraard in orde brengen . Het spreekt echter  voor zich dat Acerta zelf niet weet welke voordelen en bezoldigingen aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Neem bij twijfel dus onmiddellijk contact op met je boekhouder en contacteer ons zo snel mogelijk om alle noodzakelijke informatie door te geven.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates