Het jaarlijks actieplan welzijn: deadline 1 november 2018

12 oktober 2018

Als werkgever heeft u de verplichting de nodige maatregelen te treffen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk te verbeteren.

U moet hiervoor de volgende acties ondernemen:

 • een risicoanalyse uitvoeren;
 • preventiemaatregelen vastleggen;
 • een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan opstellen.  

Wat is het globaal preventieplan?

Om de 5 jaar moet u een globaal preventieplan schriftelijk opstellen met daarin de grote lijnen van het preventie- en welzijnsbeleid.

In dit plan worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 • een omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse;
 • de belangrijkste te bereiken doelstellingen en de middelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • de te nemen preventiemaatregelen;
 • de evaluatiecriteria voor het welzijnsbeleid.

Wat is het jaarlijks actieplan?

Samen met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk stelt u ook jaarlijks een actieplan op. In dit plan staat een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die het komende werkjaar moeten worden gerealiseerd. De inhoud ervan moet gebaseerd zijn op het globaal preventieplan. Vaak gaat het over algemene doelstellingen die bereikt moeten worden, maar het kan ook gebaseerd zijn op een (arbeids)ongeval of beroepsziekte dat zich heeft voorgedaan.

Jaarlijks uiterlijk op 1 november moet u dit plan overmaken aan het CPBW. Indien er geen CPBW is, moet u dit aan de vakbondsafvaardiging bezorgen. Indien dit er niet is, moet u de werknemers zelf ervan op de hoogte brengen.

Dit plan heeft betrekking op:

 • De belangrijkste doelstellingen voor het volgende jaar;
 • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren;
 • De aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan.

Ieder jaar moet u nagaan of de doelstellingen effectief gerealiseerd werden en of er vooruitgang merkbaar is op het vlak van veiligheid en welzijn in het bedrijf.

Meer informatie hierover vindt u in afdeling 36.III van de Sociale Gids op Trefzeker.  

Bron:
Boek I, Titel 2, Hoofdstuk II Codex Welzijn op het werk, BS 28 april 2017

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates