Jobsdeal: sociaal luik nu officieel

19 april 2019

Wet op de jobsdeal gepubliceerd

Vandaag 19 april 2019 verscheen de wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal in het Belgisch Staatsblad. De wet regelt enkele onderdelen van het 28-puntenplan dat in de zomer van 2018 door de regering werd goedgekeurd.

Acerta geeft je een kort overzicht van de belangrijkste bepalingen. In de komende dagen komen we meer uitgebreid op enkele topics terug.

Startersjobs

In 2018 werd een regeling voor startersjobs ingevoerd, die evenwel niet kon worden toegepast door een probleem in de berekening van de geplande forfaitaire toeslag voor de jongere. De toeslag blijft bestaan, maar wordt dus niet langer berekend op basis van een tabel met schalen, maar door het verschil te maken tussen het nettoloon berekend op basis van het verminderde brutoloon en het nettoloon berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon. De regeling treedt in werking op 1 maart 2019.

Outplacement

De wet werkt vervolgens een regeling uit van outplacement wanneer een werkgever zich op medische overmacht beroept om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst.

Vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn

Wanneer een ontslagen werknemer tijdens de opzegtermijn wordt vrijgesteld van arbeidsprestaties (in onderling akkoord), dan is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te melden dat hij/zij zich binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend, moet inschrijven bij de bevoegde gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst.

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Na een eerste hervorming van het scholingsbeding in het najaar van 2018, komt er een bijkomende versoepeling voor knelpuntberoepen. Het beding kan in dat geval ook worden toegepast wanneer de vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen.

Inzetbaarheidsverhogende maatregelen

De werknemer die vanaf 1 januari 2022 (of eerder op een bij KB bepaalde datum) wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken, kan ervoor kiezen om maximaal een derde van de vergoeding te besteden aan opleiding in de vorm van een opleidingsbudget.

Inwerkingtreding

De bepalingen die geen specifieke datum van inwerkingtreding vermelden, treden op 29 april 2019 in werking.

Bron:
Wet 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates