Mantelzorgverlof

05 september 2019

Vanaf 1 oktober 2019 heeft je werknemer de mogelijkheid om, naast de bestaande mogelijkheden voor tijdskrediet en thematische verloven, een specifiek thematisch verlof voor mantelzorg te vragen.

Mantelzorg

Om recht te hebben op mantelzorgverlof heeft je werknemer een erkenning als mantelzorger nodig. Als mantelzorger zal je werknemer doorlopend of regelmatig hulp of bijstand moeten verlenen aan een als zorgbehoevende erkende persoon waarmee hij een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie heeft. Om de erkenning als mantelzorger te verkrijgen, doet je werknemer een aanvraag bij zijn ziekenfonds, met akkoord van de zorgbehoevende persoon. Hoe deze erkenning kan verkregen worden, moet nog vastgelegd worden in een Koninklijk besluit.

Wat zijn de mogelijkheden?

Je voltijdse en deeltijdse werknemers kunnen hun loopbaan volledig schorsen gedurende één maand per zorgbehoevende persoon. Een voltijdse werknemer kan eveneens kiezen voor een halftijdse of een 1/5 vermindering van zijn loopbaan gedurende twee maanden per patiënt.

Over de gehele loopbaan mag er maximum 6 maanden gebruik gemaakt worden van het voltijds mantelzorgverlof. Worden de prestaties verminderd met 1/2 of 1/5 dan kan dat gedurende maximum 12 maanden over de gehele loopbaan.

Vorm    voltijds 1/2 1/5
Duur per zorgbehoevende    1 maand 2 maanden 2 maanden
Maximale duur beroepsloopbaan    6 maanden 12 maanden 12 maanden
Anciënniteits-voorwaarde    geen geen geen
Tewerkstellings-voorwaarde   

geen

voltijds voltijds

 

Aanvraagprocedure

Wil je werknemer mantelzorg nemen, dan moet hij je daarvan schriftelijk op de hoogte brengen per aangetekend schrijven of door u een brief te overhandigen waarvan u een duplicaat tekent voor ontvangst. Bij deze brief moet een bewijs gevoegd zijn van de erkenning als mantelzorger. Deze aanvraag moet minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof gebeuren. Je kan wel een kortere of langere termijn overeenkomen. Dat gebeurt dan best schriftelijk.

Uitkering RVA

Als je werknemer zijn loopbaan vermindert of schorst in het kader van mantelzorgverlof, heeft hij  recht op een uitkering van RVA. In afwachting van een specifiek Koninklijk besluit dat specifieke bedragen voor de mantelzorger vastlegt, is het bedrag van de uitkering dezelfde als deze die van toepassing is voor het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Vanaf 1 oktober 2019?

De nieuwe wetgeving treedt in werking vanaf 1 oktober 2019, maar over een aantal zaken kunnen nog Koninklijke besluiten gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden die een deeltijdse werknemer heeft om deeltijds mantelzorgverlof te nemen. Bovendien moet er in elk geval nog een Koninklijk besluit komen dat de procedure voor de erkenning als mantelzorger vastlegt. Je werknemer krijgt tijdens het mantelzorgverlof een uitkering van RVA. Ook daarvoor zijn momenteel nog geen aanvraagformulieren voorhanden. We houden je ervan op de hoogte hoe dit verder evolueert.

Zijn er alternatieven?

Heeft je werknemer er nood aan om zijn loopbaan te onderbreken of te verminderen om een zieke persoon te verzorgen, dan heeft hij nu al volgende mogelijkheden:

  • Tijdskrediet voor het verzorgen van een zwaar ziek kind;
  • Tijdskrediet voor het verzorgen van een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • Tijdskrediet voor het verstrekken van palliatieve zorgen;
  • Thematisch verlof voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • Thematisch verlof voor het verstrekken van palliatieve zorgen.

Meer toelichting over de modaliteiten en voorwaarden van deze bestaande mogelijkheden kan u terugvinden in afdeling 12.I en 12.II van de Sociale Gids in Trefzeker.

Bron:
Wet 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger (BS 6 juni 2014), gewijzigd door de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (BS 2 juli 2019).
Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates