Meer mogelijkheden om thematische verloven op te nemen met uitkering

24 mei 2019

Je werknemer kan voortaan voltijds ouderschapsverlof of verlof voor het verzorgen van een ziek gezins- of familielid (medische bijstand) nemen voor een week. Halftijds ouderschapsverlof is voortaan mogelijk per maand.

We kondigden deze wijziging vorig jaar al aan naar aanleiding van de wet van 2 september 2018 die het had over het verkorten van de termijnen waarvoor  ouderschapsverlof en medische bijstand kon genomen worden en het ouderschapsverlof voor 1/10.  Je werknemer kon er toen echter nog geen gebruik van maken aangezien er nog Koninklijke besluiten nodig waren om dit in de praktijk mogelijk te maken en de wetgever moest ook het recht op uitkeringen nog voorzien. De Koninklijke besluiten werden nu eindelijk gepubliceerd.

In dit nieuwsbericht gaan we in op de kortere termijnen waarin het ouderschapsverlof en de medische bijstand kan genomen worden. Hier kan u meer lezen over de mogelijkheid tot het nemen van een ouderschapsverlof voor 1/10.

Wat zijn thematische verloven?

Naast de mogelijkheden tot het nemen van tijdskrediet, kan een werknemer beroep doen op een thematisch verlof om zijn arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of te onderbreken. Het gaat hierbij om:

  • Het ouderschapsverlof dat een werknemer toelaat zijn arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken met het oog op de opvoeding van zijn kinderen tot 12 jaar;
  • het verlof voor medische bijstand dat een werknemer toelaat zijn arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken om bijstand te verlenen aan een ziek gezins- of familielid
  • Het palliatief verlof dat een werknemer toelaat om zijn arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken om een ongeneeslijke zieke bij te staan

Thematische verloven voor kortere periode

Ouderschapsverlof

Wie momenteel zijn loopbaan volledig wil onderbreken door gebruik te maken van ouderschapsverlof kan dit enkel in blokken van 1 maand. Vanaf 1 juni 2019 kan deze vorm ook opgenomen worden in blokken van 1 week of een veelvoud daarvan.  Deze wijziging zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een werknemer ouderschapsverlof kan aanvragen om een week herfstvakantie te overbruggen, op voorwaarde dat je daarmee akkoord bent.

Per aanvraag kan in principe maar één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden gevraagd. Hierop wordt echter een uitzondering voorzien. Het is niet nodig dat de werknemer elke week ouderschapsverlof apart aanvraagt, hij kan ook in één aanvraag ouderschapsverlof vragen voor verschillende niet aaneengesloten periodes van een week of een veelvoud hiervan, op voorwaarde dat de aangevraagde weken gespreid zijn over een periode van maximum 3 maanden. Voor het aanvragen van zijn uitkering aan RVA moet de werknemer wel voor elke periode een nieuw aanvraagformulier indienen.

De werknemer die halftijds ouderschapsverlof neemt moet dit momenteel nemen in blokken van 2 maanden. Vanaf 1 juni 2019 kan dit per maand of een veelvoud daarvan opgenomen worden.

Als werkgever heb je wel steeds de mogelijkheid om de aanvraag van je werknemer voor deze korte periodes ouderschapsverlof te weigeren. In dat geval moet je je weigeringsbeslissing binnen de maand schriftelijk meedelen aan je werknemer.  Een uitstelmogelijkheid heb je bij deze kortere vormen van ouderschapsverlof niet aangezien je steeds een weigeringsmogelijkheid hebt.

De nodige aanpassingen zijn eveneens gebeurd voor wat betreft de uitkeringen. Een werknemer heeft recht op een uitkering die verhoudingsgewijs berekend wordt, namelijk: Maandbedrag/26 x aantal verlofdagen.

Medische bijstand

Wie momenteel zijn loopbaan volledig wil onderbreking door gebruik te maken van medische bijstand, kan dit enkel in blokken van 1 maand. Vanaf 1 juni 2019 kan deze periode worden ingekort tot hetzij een week, hetzij twee weken, hetzij drie weken.

Je hebt ook hier de mogelijkheid om deze kortere vorm van medische bijstand te weigeren en dat binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag van je werknemer. Een uitstelmogelijkheid heb je hier ook niet aangezien je steeds een weigeringsmogelijkheid hebt.

De nodige aanpassingen zijn eveneens gebeurd voor wat betreft de uitkeringen. Een werknemer heeft recht op een uitkering die verhoudingsgewijs berekend wordt, namelijk: Maandbedrag/26 x aantal verlofdagen.

Tijdskrediet en themaverlof

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof.

Meer lezen over de thematische verloven kan in de Sociale Gids van Trefzeker in afdeling 12.I. Naast de thematische verloven bestaat  de mogelijkheid tot het nemen van tijdskrediet. Daarover leest u meer in afdeling 12.II.

Bron:
Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, BS 22 mei 2019.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates