Nog een update over adoptie- en pleegouderverlof

21 maart 2019

Begin deze week werden er twee koninklijke besluiten gepubliceerd die nodig waren om nog een aantal zaken te verduidelijken rond de nieuwe regels over adoptie- en pleegouderverlof.

Bewijs verdeling bijkomende weken

Zoals we vermeld hebben in onze vorige berichten, kan de basistermijn van 6 weken adoptieverlof of pleegouderverlof opgetrokken worden met één week om de 2 jaar in de periode 2019-2027. Dit zijn bijkomende weken. Als er twee adoptieouders of pleegouders zijn, kunnen deze bijkomende weken onder elkaar verdeeld worden.

Als er bijvoorbeeld in een gezin twee adoptieouders of pleegouders zijn geeft dit in 2021 het volgende resultaat: 6+6+2 = 14 weken. Elke ouder heeft dus recht op de basistermijn van 6 weken en hier komen in 2021 nog eens 2 weken bij. Deze 2 bijkomende weken kunnen onder de ouders verdeeld worden. Een koninklijk besluit moest nog bepalen op welke manier de werknemer het bewijs levert van deze onderlinge verdeling.

Dit koninklijk besluit is nu gepubliceerd en bepaalt het volgende: als er twee adoptieouders of pleegouders zijn, bezorgt de werknemer die gebruik maakt van het recht op de bijkomende weken, uiterlijk op het ogenblik wanneer het verlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer. Deze verklaring op eer legt de verdeling van deze weken vast tussen de twee ouders of de toewijzing van deze week of weken aan de enige ouder die van dit recht gebruik maakt. Omdat de werkgever wel zicht heeft op de duur van het verlof van zijn werknemer, maar niet kan weten of hij ook nog bijkomende weken zal opnemen, is deze verklaring op eer een handig instrument.

Even terug naar ons bovenstaand voorbeeld. Hier kan één ouder de 2 bijkomende weken opnemen of kunnen de ouders deze 2 bijkomende weken verdelen onder de twee ouders zodat ze elk 1 week opnemen. Als één ouder deze bijkomende weken opneemt, bezorgt deze ouder de verklaring op eer aan zijn werkgever. In deze verklaring staat dan dat de ene ouder deze 2 bijkomende weken opneemt. Als deze 2 weken worden verdeeld onder de twee ouders, geven de beide ouders een verklaring op eer aan hun werkgever met daarin de vermelding dat de ouders elk recht hebben op 1 bijkomende week.

Vergoeding pleegouderverlof

Wat ook nog niet duidelijk was in de nieuwe regels rond pleegouderverlof, was de vergoeding hierrond. Een koninklijk besluit kon bepalen dat de werknemer voor een deel van het verlof recht heeft op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Voor de resterende duur valt hij terug op een uitkering ten laste van de ziekteverzekering. Dat koninklijk besluit is nu gepubliceerd. Tijdens de eerste drie dagen van het pleegouderverlof, heeft de werknemer nu recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever.

Dit is dus gelijkaardig aan de regeling rond adoptieverlof.

Beide nieuwe KB’s van 1 maart 2019 zijn in werking getreden op 18 maart 2019, de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Nu is het nog afwachten of er nog andere koninklijke besluiten worden gepubliceerd over onder andere een vroegere datum van inwerkingtreding voor het recht op de bijkomende weken.

Wil je meer informatie over de recent gewijzigde regels rond adoptie- en pleegouderverlof? Raadpleeg dan afdeling 11.I en II in de sociale gids op Trefzeker.

Bronnen:
KB 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30 sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof, B.S. 18 maart 2019.
KB 1 maart 2019 betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30 ter, §1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates