Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Nog even rekenen voordat je op vakantie vertrekt!

28 juni 2022

Wat dien je nog te ondernemen voor 30 juni?    

Voor heel wat rechten, plichten en maatregelen is 30 juni een belangrijke datum.  

Startbaanverplichting

Als werkgever moet je voldoende jongeren in dienst nemen. Eind jaren negentig voerde de overheid immers de startbaanverplichting in, op basis waarvan werkgevers die een bepaald aantal werknemers in dienst hebben, verplicht worden een wettelijk vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen. Alle werkgevers uit de openbare en private sector die op 30 juni 2022 een personeelsbestand hebben van minstens vijftig werknemers hebben een individuele startbaanverplichting. Zij moeten verplicht een aantal jongeren in dienst hebben en houden, hetzij aanwerven of vervangen in 2023. Men telt daarbij het personeelsbestand op 30 juni 2022 in koppen. 

De individuele startbaanverplichting voor werkgevers in de private sector bedraagt 3 % van het personeelsbestand in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE). Sommige sectoren zijn vrijgesteld of kunnen een gehele of gedeeltelijke vrijstelling vragen aan de FOD WASO. 

De werkgever uit de openbare sector heeft een startbaanverplichting van slechts 1,5 % van het personeelsbestand in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar, uitgedrukt in VTE. Voor de federale staat, en de overheidsinstellingen die ervan afhangen, bestaat een aparte regeling. Voor hen geldt een startbaanverplichting van 3 % van het personeelsbestand, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, tijdens het tweede kwartaal van het voorafgaande jaar. Met andere woorden hun startbaanverplichting is in de praktijk even groot als die voor werkgevers uit de private sector. 

Vakantierechten pas afgestudeerde - Studentenarbeid

Vele jongeren studeren af eind juni. Voor hen lonkt het arbeidsleven maar het kan ook zijn dat ze eerst nog een studentenjob doen vooraleer ze vastbeginnen te werken. 

Géén betaalde vakantie in het jaar dat men afstudeert 

In de privésector wordt maar vakantie toegestaan in de mate dat de werknemer in het jaar voordien (vakantiedienstjaar) ervoor gewerkt heeft. Een werknemer kan in het vakantiejaar (het kalenderjaar volgend op het vakantiedienstjaar) enkel de vakantiedagen opnemen die hij in het vakantiedienstjaar opgebouwd heeft door arbeid te verrichten. Een jongere die nog studeerde in het vakantiedienstjaar 2021, heeft dus geen vakantierechten opgebouwd voor het vakantiejaar 2022. Indien u hem in 2022 in dienst neemt, zal hij het voor de rest van dat jaar zonder wettelijke vakantie moeten stellen. U kunt natuurlijk steeds onbetaald verlof toestaan. 

In het kalenderjaar volgend op het jaar van afstuderen en werken zal de werknemer recht hebben op onvolledige vakantierechten. Indien deze werknemer dan aan de voorwaarden voldoet kan hij genieten van het stelsel van de jeugdvakantie waardoor hij toch vier weken vakantie zal kunnen opnemen. Deze dagen jeugdvakantie zijn niet betaald door de werkgever, maar wel vergoed met een uitkering van de RVA. 

Studentenarbeid 

Je kunt studenten tewerkstellen in je onderneming. Hiervoor moet je met de student een schriftelijke studentenovereenkomst sluiten, waarin de door de wet verplichte vermeldingen staan.  

Als de student al meer dan 12 maanden onafgebroken bij jou werkt, kan je hem niet meer verder met een studentenovereenkomst tewerkstellen. De student wordt van dan af als gewone werknemer beschouwd. 
Op het loon van een student die is tewerkgesteld in het kader van een studentenovereenkomst tijdens de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen zijn enkel solidariteitsbijdragen verschuldigd en geen normale werkgevers- en werknemersbijdragen. Dit is wel op voorwaarde dat je tijdig een correcte Dimona-aangifte hebt gedaan voor de student, en dat de student het urencontingent voor studentenarbeid niet heeft opgebruikt. 

Een student kan gedurende 475 uur per kalenderjaar werken met solidariteitsbijdragen. De te betalen solidariteitsbijdragen bedragen 5,42% voor de werkgever (+ in 1ste en 2de kwartaal bijdrage van 0,01 % voor de financiering van het Asbestfonds), en 2,71% voor de werknemer. 

Werkt de student meer dan 475 uur per jaar? Dan is er sprake van een werkstudent (en dus geen jobstudent) en gelden de gewone sociale zekerheidsbijdragen, vanaf het 476ste uur. 

Studenten werkzaam in de horeca kunnen ook in aanmerking komen voor de regeling 'overuren horeca'. Op deze overuren is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. Voor meer informatie hierover: klik hier 

Als de student afstudeert in juni, dan aanvaardt de RSZ dat hij nog tot 30 september van dat jaar als student kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Maar opgelet als de student onmiddellijk na zijn studentenjob bij dezelfde werkgever aan de slag gaat als gewone werknemer. Dan is de studentenjob enkel toegelaten als die duidelijk verschilt van de toekomstige vaste job. Het is namelijk niet de bedoeling dat de studentenjob als een proefperiode voor de vaste job wordt gebruikt.  

Meer informatie over studentenarbeid: klik hier 

Tijdskrediet

Elke individuele werknemer heeft een recht op tijdskrediet. Om te vermijden dat de arbeidsorganisatie in de war wordt gestuurd wanneer een te groot aantal werknemers dat recht tegelijk gaat uitoefenen, is een voorkeur- en planningsmechanisme uitgewerkt in cao 103. Dat mechanisme treedt in werking van zodra meer dan 5 % van het totale aantal werknemers van de onderneming of de dienst tegelijk een vorm van tijdskrediet wenst uit te oefenen. Dat percentage, de zogenaamde drempel, kan echter worden gewijzigd (zowel naar boven als naar beneden) door de sector of door de onderneming (CAO of arbeidsreglement). 
Binnenkort, op 30 juni, kan je de drempel gaan bepalen voor de aanvragen tijdskrediet voor 2023. 

Elk jaar opnieuw wordt de drempel immers herberekend in functie van de toestand op 30 juni van het voorgaande jaar. Het percentage wordt berekend op het totale aantal werknemers dat in de onderneming (technische bedrijfseenheid) of de dienst met een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het recht wordt uitgeoefend. Het louter verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst is voldoende. Het gaat hier louter over het aantal koppen, dus zonder verrekening naar voltijdse equivalenten. Het resultaat moet vervolgens worden verhoogd met 1 eenheid, per volle schijf van 10 werknemers boven de 50 jaar in de onderneming. De werknemers vanaf 55 jaar die een loopbaanvermindering met 1/5 uitoefenen of hebben aangevraagd worden niet meegeteld bij het bepalen van de bijkomende eenheden. 

Bovendien verschilt de kennisgevingstermijn in functie van de grootte van de onderneming. In ondernemingen met ten hoogste 20 werknemers op 30 juni van het jaar dat de aanvraag tot onderbreking of vermindering voorafgaat, moet de werknemer zijn werkgever 6 maanden vooraf op de hoogte brengen. Vanaf 21 werknemers wordt dat 3 maanden. 

Hou er ten slotte ook rekening mee dat in ondernemingen met ten hoogste 10 werknemers op 30 juni van het jaar dat de aanvraag voorafgaat, de werkgever met elke individuele aanvraag moet instemmen. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates