Op 13 februari zullen de vakbonden protesteren tegen de beschikbare loonmarge, die zij als onvoldoende beschouwen.

08 februari 2019

De drie vakbonden lanceerden een oproep tot nationale staking op aanstaande woensdag 13 februari. Zij zijn van mening dat de beschikbare loonmarge van 0,8% voor de jaren 2019 en 2020 ontoereikend is en het sluiten van een interprofessioneel akkoord in de weg staat. 

Zij willen onder meer ook een verhoging van het minimumloon, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, behoorlijke pensioenen en het behoud van de SWT-stelsels.

Wat is de loonnorm?

De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen. Deze norm biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van de loonkosten in België preventief aan te passen aan de verwachte evolutie bij onze voornaamste handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk. De loonnorm fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijkse loonoverleg dat ervoor zorgt dat België concurrerend blijft op het vlak van loonkosten.

Op wie is deze loonnorm van toepassing?

De Loonnormenwet is van toepassing op werkgevers en werknemers in de "privésector" maar ook op de economische overheidsbedrijven (Belgacom, NMBS, Infrabel, Bpost en Belgocontrol).

De naleving van de loonnorm wordt gecontroleerd op het niveau van de werkgever. Een werkgever kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Daarom wordt hier duidelijk verwezen naar de juridische entiteit en niet naar de technische bedrijfseenheid of enige andere vorm van onderverdeling of groepering.

Hoe wordt de evolutie van de loonkosten berekend in het kader van de loonnorm?

Er wordt rekening gehouden met de gemiddelde loonkosten en niet met de totale loonkosten.

Dat wil zeggen dat de loonkosten geproratiseerd worden op basis van het aantal werknemers en de tewerkstellingsbreuk van deze werknemers. 
De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling van de twee lopende jaren moet telkens worden vergeleken met de laatste twee voorgaande jaren. 
Als gevolg van het bovenstaande is er soms een loonmarge.

Bijvoorbeeld: een werknemer neemt ontslag en ik neem een persoon met een lager salaris in dienst om mijn werknemer te vervangen. 
Het verschil tussen het loon van de oude en de nieuwe werknemer kan worden gebruikt om een gewaardeerde werknemer te belonen.

Wat gebeurt er als ik deze loonmarge overschrijd?

Je kan een boete krijgen die tussen de 250 en 5000 euro schommelt, vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat je in dienst hebt. Er zijn echter manieren om je werknemers te belonen met voordelen die niet in aanmerking worden genomen om de naleving van deze loonmarge te controleren.

Wat zijn deze voordelen?

  • Winstdeelnamen

  • Sociale pensioenplannen 

  • Eénmalige innovatiepremies

  • Collectieve bonusplannen in het kader van de CAO nr. 90

Acerta Legal Consult kan je helpen bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk loonbeleid dat de loonnorm respecteert. Voor meer informatie: legal.consult@acerta.be.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates