Ouderen die in Brussel werken moeten weer wat ouder zijn

20 maart 2018

Vanaf 1 juli 2018 stijgt de leeftijdsgrens om als oudere werknemer die werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest recht te geven op een RSZ-vermindering.

Sinds de regionalisering van het doelgroepenbeleid is er heel wat veranderd aan de tewerkstellingsmaatregelen in de vier regio’s waaruit ons land bestaat. Een van de maatregelen waar de betrokken regeringen weinig aan morrelden was de doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Deze bestond al geruime tijd en gaf RSZ-kortingen aan werkgevers van werknemers van 54 jaar of ouder.

  • In Vlaanderen werd deze doelgroepvermindering licht bijgeschaafd door de leeftijd op te trekken naar 55 en de verminderingsbedragen aan te passen. Daarbovenop werd een hogere korting in het leven geroepen voor werkgevers die een niet-werkende werkzoekende oudere aanwerven
  • In Wallonië werd de doelgroepvermindering zoals die al bestond voor de regionalisering grotendeels behouden. De startleeftijd werd ook opgetrokken naar 55 jaar en het voordeel na 65 jaar werd geschrapt
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deed men grotendeels hetzelfde als de Waalse collega’s, maar de voorbije maanden paste men de kwartaalloongrens enkele keren aan, waardoor steeds minder oudere werknemers in aanmerking kwamen
  • In de Duitstalige Gemeenschap (Oost-België) tot slot heeft men nog geen aanpassingen gedaan aan de RSZ-vermindering. Werknemers die in deze regio werken, geven dan ook nog steeds recht op een vermindering vanaf 54 jaar

Vanaf 1 juli 2018 verandert er weer wat aan deze doelgroepvermindering en dit voor werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse regering heeft namelijk beslist om de vermindering maar toe te kennen aan werknemers die ten minste 57 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De kwartaalloongrens blijft behouden op 10.500 euro.

Regeling tot en met 30 juni 2018

Leeftijd Vermindering per kwartaal
minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar 400 euro
minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar 1.000 euro
minstens 62 jaar en jonger dan 65 jaar 1.500 euro
Kwartaalloongrens = 10.500 euro

 

Regeling vanaf 1 juli 2018

Leeftijd Vermindering per kwartaal
minstens 57 jaar en jonger dan 65 jaar 1.000 euro
Kwartaalloongrens = 10.500 euro

Opgelet, deze doelgroepvermindering kan enkel toegepast worden door de werkgevers die behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering. Dit zijn de werkgevers uit de profit-sectoren. Daarnaast kunnen ook de werkgevers actief in PC 318 voor de gezinszorg en de werkgevers uit de sociale werkplaatsen van deze vermindering genieten voor hun oudere werknemers. De overige werkgevers uit de social profit en de beschutte werkplaatsen komen niet in aanmerking. 

Bron:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 15 maart 2018

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates