Ouderschapsverlof voor een week

22 december 2017

Wetsvoorstel dat voltijds ouderschapsverlof per week toelaat en halftijds ouderschapsverlof per maand opneembaar maakt.

Wil een werknemer meer tijd besteden met zijn/haar kinderen, dan kan hij/zij hiervoor gebruik maken van ouderschapsverlof voor zijn kind jonger dan 12 jaar. Hij kan dit ouderschapsverlof opnemen onder de vorm van een voltijdse onderbreking of een vermindering van zijn arbeidsprestaties.

Vermindering van de loopbaan kan in de vorm van een 1/2de of 1/5de die op te nemen is in minimum één dag per week. Afhankelijk van de vorm waarin hij het ouderschapsverlof opneemt, kan het verlof worden opgenomen gedurende respectievelijk 4 maanden, 8 maanden of 20 maanden. 

Wetsvoorstel

Er werd recentelijk (14 december 2017) in de Kamer een wetsvoorstel ingediend met de bedoeling flexibelere opnamevormen voor ouderschapsverlof mogelijk te maken. Meer bepaald door de veranderende gezinscontext dringt zich volgens de indieners een aanpassing van het ouderschapsverlof op.

Meer bepaald is een aangepast ouderschapsverlof nodig in geval van een scheiding, waarbij er gekozen wordt voor co-ouderschap en het kind de ene week bij de ene en de andere week bij de andere ouder woont. Ook in geval van vakantieperiodes kan er in geval van scheiding een bijzondere verblijfsregeling worden uitgewerkt.

De huidige opnamevorm, waarbij voltijds ouderschapsverlof telkens per maand of een veelvoud daarvan moet worden opgenomen, beantwoordt niet aan de noden van moderne gezinnen. De indieners willen het daarom mogelijk maken dat het voltijds ouderschapsverlof kan opgenomen worden in periodes van een week of een veelvoud ervan.

Het halftijds ouderschapsverlof moet momenteel opgenomen worden in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Hier willen de indieners van het wetsvoorstel het mogelijk maken om een halftijds ouderschapsverlof op te nemen voor een minimumduur van één maand of in blokken van een veelvoud ervan.

In 2014 al werd reeds een ander wetsvoorstel gedaan om 1/10de ouderschapsverlof mogelijk te maken. Dit zou een werknemer toelaten om gedurende 40 maanden een halve dag per week of tweewekelijks een dag verlof op te nemen. 

Let wel: Het gaat hier om een wetsvoorstellen. Deze wijzigingen zijn dus nog niet definitief.  

Vorm Minimale duur Maximale duur Anciënniteits- voorwaarde Tewerkstellings-
voorwaarde
Voltijds 1 mnd 
Voorstel (1): 1 week
4 mnd 12 mnd arbeids-overeenkomst
in 15 mnd
Geen
1/2 2 mnd
of veelvoud
Voorstel (1): 1 mnd of veelvoud
8 mnd voor
aanvraag
Voltijds
1/5 5 mnd
of veelvoud
20 mnd
Voorstel (2) : 1/10 ? 40 mnd?

(1) Voorstel van wet tot flexibilisering van het recht op ouderschapsverlof, Parl. St. Kamer 2017-18, nr. 2849/001.
(2) Voorstel van wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat het ouderschapsverlof betreft, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 313/001. 

Meer lezen over het ouderschapsverlof kan in afdeling 12.I, C van de Sociale Gids in Trefzeker.

Voorwaarden ouderschapsverlof

Een werknemer kan ouderschapsverlof nemen naar aanleiding van de geboorte van zijn kind tot het kind 12 jaar wordt. Deze leeftijdsgrens wordt, onder bepaalde voorwaarden, opgetrokken tot 21 jaar indien het gaat om een kind getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschikt is.

Het kind mag nog geen 12 of 21 jaar zijn bij de ingang van het ouderschapsverlof, maar mag wel 12 of 21 jaar worden tijdens het ouderschapsverlof.

De werknemer moet wel gedurende 12 maanden met de werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst in de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan om in aanmerking te komen voor het ouderschapsverlof.

Wil de werknemer een halftijds of een 1/5de ouderschapsverlof nemen, dan moet hij bovendien voltijds tewerkgesteld zijn. Wil de werknemer een voltijds ouderschapsverlof, dan is er geen tewerkstellingsvoorwaarde.

De werknemer vraagt u het ouderschapsverlof tenminste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand. U kan echter in wederzijds akkoord een kortere termijn afspreken. Dit kan hij per aangetekend schrijven of per gewone brief die hij u overhandigt en waarvan u een duplicaat tekent voor ontvangst.

Vormen ouderschapsverlof

Zijn alle voorwaarden voldaan, dan kan de werknemer in ouderschapsverlof. Hij kan het ouderschapsverlof in verschillende vormen opnemen. Hij kan zijn loopbaan voltijds onderbreken, zijn prestaties tot een halftijdse betrekking verminderen of hij kan zijn prestaties met 1/5de verminderen zodat hij nog 80% werkt.

Deze verschillende vormen leggen elk minimumtermijnen op waarin zij kunnen genomen worden. Een voltijds ouderschapsverlof kan opgenomen worden voor 4 maanden. Deze 4 maanden kunnen ineens opgenomen worden of in blokken van minimum een maand.

Het halftijds ouderschapsverlof is mogelijk voor 8 maanden. Deze 8 maanden kunnen opgenomen worden in blokken van 2 maanden of in veelvouden hiervan.

Het 1/5de ouderschapsverlof kan genomen worden voor maximaal 20 maanden. Deze 20 maanden kunnen opgenomen worden per 5 maanden of veelvouden hiervan.

Bijvoorbeeld:

De werknemer kan 2 maanden voltijds ouderschapsverlof nemen en/of 4 maanden halftijds ouderschapsverlof of 15 maanden 1/5de ouderschapsverlof. 6 maanden 1/5de ouderschapsverlof nemen of 1 week voltijds ouderschapsverlof behoort niet tot de mogelijkheden.  

Vorm Minimale duur Maximale duur Anciënniteits- voorwaarde Tewerkstellings-voorwaarde
Voltijds 1 mnd 4 mnd 12 mnd arbeids-overeenkomst
in 15 mnd
voor
aanvraag
Geen
1/2 2 mnd
of veelvoud
8 mnd Voltijds
1/5 5 mnd
of veelvoud
20 mnd

Opgelet: Naast het ouderschapsverlof bestaat de mogelijkheid om een loopbaan te onderbreken of te verminderen door gebruik te maken van het tijdskrediet voor het verzorgen van een kind jonger dan 8 jaar. 

Meer lezen over het ouderschapsverlof kan in afdeling 12.I, C van de Sociale Gids in Trefzeker.
Meer lezen over het tijdskrediet voor het verzorgen van een kind kan in afdeling 12.II, B, 2, van de Sociale Gids.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates