Pilootprojecten voor de preventie van burn-out: nieuwe aanvraagronde

23 mei 2019

Van 1 juni 2019 tot 31 juli 2019 loopt een nieuwe subsidieronde voor burn-out projecten.

Tweede cyclus

Vanaf 1 juni 2019 tot 31 juli 2019 kunnen sectoren en ondernemingen opnieuw een online subsidieaanvraag indienen om projecten te financieren voor de primaire preventie van burn-out. Het gaat om een tweede subsidieronde op initiatief van de sociale partners in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De regeling is er gekomen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en wijst op het belang dat wordt gehecht aan de burn-out problematiek. De aanvraag wordt ingediend via een module op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Alle ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de regelgeving inzake risicogroepen vallen kunnen een aanvraag indienen, ongeacht hun grootte of sector.

Voor welk type van projecten?

Er kunnen vanaf 1 juni 2019 subsidies worden aangevraagd voor pilootprojecten die een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak vooropstellen in het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk, met bijzondere focus op burn-out.

De projecten dienen acties te plannen in één of meerdere van de volgende fasen:

  • Informeren en sensibiliseren.
  • Uitwerken van preventiemaatregelen.
  • Toepassen van maatregelen, in het bijzonder die betrekking hebben op opleiding, sensibilisering, bedrijfscultuur, competentiemanagement en leiderschapsontwikkeling.
  • Evalueren van maatregelen.

Aan welke voorwaarden moeten de projecten voldoen?

  1. De projecten hebben de primaire preventie van burn-out tot doel. Primaire preventie houdt in dat preventie wordt nagestreefd door werkeisen en hulpmiddelen in balans te brengen en door een duurzame arbeidsorganisatie aan te moedigen waardoor de motivatie wordt versterkt.

  2. Er moet een beroep worden gedaan op een deskundige begeleiding. De begeleider moet een natuurlijke persoon of een organisatie zijn buiten de onderneming.

  3. Het project beoogt de ontwikkeling van collectieve acties. Dat zijn acties die gericht zijn op de organisatie in haar geheel, op groepen van werkplekken of functies. Individuele begeleiding valt dus buiten het toepassingsgebied.

  4. Alle partijen binnen de onderneming moeten bij het project betrokken worden.

  5. Het project mag geen verband houden met voordien al gerealiseerde acties of met acties waarvoor eerder al een subsidie werd toegekend.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 8.000 euro per project. Ook kunnen ondernemingen een gezamenlijke aanvraag indienen. Wanneer het project wordt voorgesteld door een paritair (sub)comité kan dat bedrag tot maximaal 3 keer hoger liggen.

De subsidies worden toegekend door de minister van werk op basis van een onderzoek en een gemotiveerd advies van de Nationale Arbeidsraad, bijgestaan door experten. De projecten dienen niet alleen relevant te zijn, maar ook geografisch, per sector en volgens de grootte van de ondernemingen gespreid te zijn.

Voor hoelang?

De projecten lopen over één jaar. Voor de in 2019 ingediende projectaanvragen, zullen de geselecteerde projecten van 1 december 2019 tot 30 november 2020 ten laatste uitgevoerd worden.

De Nationale Arbeidsraad verstrekt uiterlijk op 30 september 2019 een gemotiveerd advies over de in 2019 ingediende aanvragen. Uiterlijk op 30 november volgt dan de beslissing van de bevoegde minister.

Bronnen:
Nationale Arbeidsraad Dossier burn-out (nar.be).
Wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 (2e Ed.)
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk, BS 24 augustus 2018

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates