Tot 51 maanden tijdskrediet mogelijk

22 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta zal u informeren over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Vandaag kunnen we u in deze eerste nieuwsbrief melden dat de sociale partners gezorgd hebben voor een nieuwe cao die onder andere de duurtijd van het tijdskrediet verlengt. 

Waarom was een wijziging nodig?

Tijdskrediet laat een werknemer toe om zijn loopbaan te onderbreken gedurende een bepaalde periode of te verminderen met 1/2de of 1/5de. Tijdskrediet met motief is mogelijk naar aanleiding van het volgen van een opleiding, maar eveneens omwille van vijf zorgmotieven, namelijk het verzorgen van een kind jonger dan 8 jaar, het verstrekken van palliatieve zorg, bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid en het verzorgen van een zwaar ziek kind of gehandicapt kind. Meer inlichtingen omtrent de regels en mogelijkheden van tijdskrediet vindt u in de Sociale Gids van Trefzeker, afdeling 12.II.

Het systeem van tijdskrediet en thematische verloven heeft doorheen de jaren een aantal woelige perioden gekend. De historiek van deze regeling is gekenmerkt door van elkaar verschillende regels met betrekking tot enerzijds het recht op opname van het tijdskrediet bij de werkgever en anderzijds het recht op uitkering die de werknemer kan verkrijgen bij rva. Het recht op uitkeringen is geregeld in het koninklijk besluit van 12 december 2001 (KB uitkeringen). Het recht op onderbreking bij de werkgever is daarentegen geregeld door de sociale partners in cao 103.

Het recht op uitkeringen (geregeld in het KB uitkeringen) werd vanaf 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd en uitgebreid van 36 naar 48 maanden in geval van tijdskrediet met zorgmotief. Het recht op tijdskrediet bij de werkgever, opgenomen in cao 103, werd echter niet gelijktijdig aangepast waardoor gedurende twee jaar verschillende regelingen naast elkaar bestonden. Ook het recht op uitkering voor tijdskrediet zonder motief werd vanaf 2015 afgeschaft terwijl het recht op onderbreking bij de werkgever bleef bestaan.

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk voorzag naast een gelijktrekking van het recht op onderbreking naar 48 maanden een bijkomende uitbreiding met 3 maanden voor het tijdskrediet met zorgmotief. Hierdoor zou er een recht ontstaan op onderbreking van 51 maanden. Dit wetsontwerp dreigde de sociale partners buiten spel te zetten tenzij zij erin slaagden om een akkoord te sluiten voor 1 januari 2017. 

51 maanden tijdskrediet

De sociale partners sloten een cao die onder andere de duurtijd van het tijdskrediet met zorgmotief verlengt naar 51 maanden en eveneens de mogelijkheid tot het nemen van tijdskrediet zonder motief afschaft. Enkel het tijdskrediet om een opleiding te volgen wordt behouden op 36 maanden.

Onderstaand schema biedt een overzicht van enerzijds het recht op uitkering voor de verschillende vormen van tijdskrediet en anderzijds het recht op opname bij de werkgever:

  Oude regeling Nieuwe regeling
Motief Recht op onderbreking 
(cao 103)
Recht op uitkering (KB) Toekomstig recht cao 103 EN KB uitkeringen
zonder motief 12 maanden 0 maanden -
zorg kind < 8 jaar 36 maanden 48 maanden 51 maanden
palliatieve zorg 36 maanden 48 maanden 51 maanden
bijstand zwaar ziek gezins- of familielid 36 maanden 48 maanden 51 maanden
opleiding 36 maanden 36 maanden 36 maanden
zorg voor een zwaar ziek kind 48 maanden 48 maanden 51 maanden
zorg voor een gehandicapt kind < 21 jaar 48 maanden 48 maanden 51 maanden

Opgelet:

De nieuwe cao 103 zal niet onmiddellijk van toepassing zijn op 1 januari 2017. De nieuwe cao 103 vraagt de aanpassing van onder andere het KB-uitkeringen dat het recht op uitkering regelt. De nieuwe cao 103 voorziet dat hij pas in werking zal treden wanneer ook het koninklijk besluit in werking treedt en uiterlijk op 1 april 2017.

Naast de verlenging van de periode waarvoor een werknemer tijdskrediet kan nemen, heeft de nieuwe cao 103 nog andere wijzigingen in petto. Daarover zal u meer kunnen lezen in het tweede nieuwsbericht. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates