Update: Uitbreiding adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

28 december 2018

Zoals je kon lezen in ons nieuwsbericht van 14 december 2018, verwachten we in 2019 heel wat nieuwe maatregelen. We schreven reeds eerder over de nieuwe wet die het aantal weken adoptieverlof verhoogt en het pleegouderverlof invoert vanaf 1 januari 2019.

Er werd echter, sinds de publicatie van de wet, nog één en ander gewijzigd. De wet zal daarom gerepareerd in werking treden op 1 januari 2019.

Voor een aantal regels is er nog een Koninklijk Besluit nodig vooraleer ze in werking treden.

Wat is nieuw vanaf 1 januari 2019 en wat wordt behouden?

We gieten het even in een schematisch overzicht:

  Nieuwe regelgeving
 

Adoptieverlof

Art.30 ter arbeidsovereenkomstenwet

Pleegouderverlof ingeval van langdurige pleegzorg

(Nieuw) Art. 30sexies arbeidsovereenkomstenwet

Wanneer? Inwerkingtreding 1 januari 2019: aanvragen bij werkgever vanaf 1/1/2019 en ingang ten vroegste vanaf 1/1/2019. Inwerkingtreding 1 januari 2019: aanvragen bij werkgever vanaf 1/1/2019 en ingang ten vroegste vanaf 1/1/2019.
Wat? De werknemer die in het kader van een adoptie een kind in zijn gezin onthaalt, heeft recht op adoptieverlof. Het doel van dit adoptieverlof bestaat erin de werknemer in staat te stellen om voor  het kind te kunnen zorgen.            

Pleegouderverlof is verlof met het oog op de zorg voor het kind.

Langdurige pleegzorg =pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Voor wie? Minderjarig kind                        Minderjarig kind
Wie? Adoptieouder De werknemer die is aangesteld als pleegouder door de rechtbank, door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van l'Aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.
Duur

Een aaneengesloten periode  van maximum 6 weken. Van deze verplichting tot aaneengesloten periode kan afgeweken worden bij KB voor interlandelijke adoptie.
 

Opgetrokken voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen:

Met 1 week vanaf 1/1/2019

Met 2 weken vanaf 1/1/2021

Met 3 weken vanaf 1/1/2023

Met 4 weken vanaf 1/1/2025

Met 5 weken vanaf 1/1/2027
 

--> KB kan deze bijkomende weken vervroegen

Bij twee adoptieouders worden deze bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld --> KB nodig voor levering van bewijs
 

--> deze bijkomende weken zijn enkel van toepassing op aanvragen ingediend vanaf de inwerkingtreding van de optrekking en voor zover het adoptieverlof ten vroegste aanvangt vanaf diezelfde datum van inwerkingtreding.
 

De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag of dat tenminste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
 

Gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen? Maximumduur + 2 weken per adoptieouder.        

Een éénmalig recht op een aaneengesloten periode van maximum 6 weken.
 

Opgetrokken per ouder of voor beide pleegouders samen:

Met 1 week vanaf 1/1/2019

Met 2 weken vanaf 1/1/2021

Met 3 weken vanaf 1/1/2023

Met 4 weken vanaf 1/1/2025

Met 5 weken vanaf 1/1/2027
 

Wanneer het pleeggezin uit twee personen bestaat, kunnen ze de bijkomende weken onder elkaar verdelen, wanneer zij allebei zijn aangesteld als pleegouder.
 

--> KB nodig voor levering van bewijs
 

--> KB kan deze bijkomende weken vervroegen
 

De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag of dat tenminste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
 

Gelijktijdig onthaal van meerdere minderjarige kinderen? Maximumduur + 2 weken per pleegouder.

Voorwaarde opname Indien niet het maximum aantal weken wordt opgenomen: opname verlof van een week of een veelvoud van een week. Indien niet het maximum aantal weken wordt opgenomen: opname verlof van een week of een veelvoud van een week.
Aanvang

Aanvang verlof binnen 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister..

Uitzondering: Interlandelijke adoptie: adoptieverlof kan een aanvang nemen 4 weken vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de overheid om het kind op te halen in de Staat van herkomst.

Aanvang verlof binnen 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
.
Vergoeding

Eerste drie dagen gewaarborgd loon door werkgever + daarna uitkering RIZIV.

De uitkering kan ook de periode bestrijken die 4 weken voorafgaat aan de opvang van het geadopteerde kind.

Uitkering RIZIV (het bedrag wordt bepaald bij KB. Bij KB kan bepaald worden dat het recht op loon van de werknemer ten laste van de werkgever blijft behouden).
Aanvraag 1 maand op voorhand werkgever schriftelijk op de hoogte brengen (nieuw: termijn kan worden ingekort, mits akkoord werkgever). 1 maand op voorhand werkgever schriftelijk op de hoogte brengen (nieuw: termijn kan worden ingekort, mits akkoord werkgever).
Ontslagbescherming  

Twee maanden voor het verlof en 1 maand na het einde ervan.                 

Schadevergoeding: 3 maanden loon.                      

Twee maanden voor het verlof en 1 maand na het einde ervan.

Schadevergoeding: 3 maanden loon.

Behouden regelgeving

Pleegzorgverlof

(Ongewijzigd) Art. 30 quater arbeidsovereenkomstenwet

Wat? Het recht om van het werk afwezig te zijn voor de vervulling van verplichtingen en opdrachten of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing van één of meerdere personen die in het kader van pleegzorg aan hem zijn toevertrouwd.
Duur

6 dagen per jaar en per gezin.

Twee werknemers, beide aangesteld als pleegouder, moeten die dagen onder hen verdelen.

Vergoeding Per dag recht op een forfaitaire uitkering van 82% van het loonplafond zoals voorzien in de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (van de RVA).

Bron:
Wet 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken ( BS 17 januari 2019)
Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (DOC 54/3355), aangenomen in de Kamer op 22 november 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates