Vakantie weigeren of intrekken?

05 juli 2019

Bij het vastleggen van de jaarlijkse vakantie zijn er een aantal regels die nageleefd moeten worden en die vele vragen oproepen: Kan je de vakantie van je werknemer weigeren? Wat als je werknemer toch vertrekt zonder toestemming of een ziekte-attest binnenbrengt? Stel je hebt de vakantie al goedgekeurd, kan je dit nog intrekken?

Kan je de vakantie van je werknemer weigeren?

Een werknemer heeft recht op vakantie, maar dit recht is niet absoluut. Als je werknemer zijn individuele vakantie wenst op te nemen, moet hij dit doen in onderling overleg met zijn werkgever. Het kan dus nooit eenzijdig worden vastgelegd. Dit zowel langs de kant van de werkgever als de kant van de werknemer. Is er geen akkoord, dan kan deze onenigheid voorgelegd worden aan de arbeidsrechtbank.

Wat als je werknemer toch vakantie neemt in de geweigerde periode?

De werknemer begaat dan een fout die kan resulteren in een ontslag om dringende reden als deze fout meermaals voorkomt. Als werkgever kan je in zo’n geval best een duidelijke schriftelijke waarschuwing aan de werknemer geven.

Wat als je werknemer na weigering van de vakantie een ziekte-attest binnenbrengt voor (een deel van) deze periode?

Als je werknemer ziek is, moet hij een medisch attest overmaken:

  • wanneer dit voorgeschreven is door een cao of door het arbeidsreglement;
  • of wanneer de werkgever hierom vraagt.

Het medisch attest moet dan aan de werkgever bezorgd worden binnen de 2 werkdagen volgend op het verzoek van de werkgever of binnen de termijn zoals bepaald in de cao of het arbeidsreglement. Let op! Er kan via cao of arbeidsreglement gekozen zijn om de werknemer meer dan 2 werkdagen vanaf de eerste ziektedag tijd te geven om het medisch attest binnen te brengen.

Wordt het ziektebriefje per post verstuurd, dan geldt de postdatum als referentie en niet de datum van effectieve ontvangst door de werkgever.

Het feit dat de werknemer een medisch attest heeft opgestuurd, wil niet zeggen dat hij automatisch recht heeft op gewaarborgd loon. Je kan als werkgever steeds de echtheid van de arbeidsongeschiktheid laten controleren. De werknemer moet alle maatregelen nemen om de controle mogelijk te maken en mag de controle niet weigeren. Als de werknemer in het buitenland verblijft, kan je de werknemer in het buitenland laten controleren. De werknemer moet daartoe zijn verblijfplaats meedelen en kan niet weigeren de controlearts te ontvangen of zich door hem te laten onderzoeken.

Meer informatie over het medisch attest en de controlemogelijkheid kan je terugvinden in afdeling 10 van de Sociale gids op Trefzeker.

Je hebt de vakantie al goedgekeurd, kan je dit nog intrekken?

Hier zijn geen specifieke regels over. Zoals hierboven vermeld kan je de individuele vakantie niet eenzijdig vaststellen, maar je kan de vakantie wel weigeren of intrekken.

Hier zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden. De werkgever mag de vakantie niet zomaar intrekken. Er moet een zwaarwichtige reden zijn en de belangen van de vakantieganger moeten afgewogen worden tegenover de belangen van de onderneming. Als er geen oplossing komt, heeft de rechtbank het laatste woord.

De algemene regels rond jaarlijkse vakantie kan je nalezen in afdeling 52 van de Sociale gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates