Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Verplichte controle uittreksel strafregister voor nieuwe medewerkers in bepaalde Vlaamse jeugdsectoren

31 januari 2023

Een Vlaams decreet verplicht organisaties in bepaalde jeugdsectoren om het goed en zedelijk gedrag van nieuwe meerderjarige medewerkers na te gaan op basis van een uittreksel uit het strafregister. Deze verplichting gaat in op op 1 februari 2023

Welk uittreksel?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een particulier kan aanvragen bij de gemeente. Het uittreksel vermeldt of de betrokkene al dan niet strafrechtelijke veroordelingen op zijn naam heeft staan. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen van uittreksels:

 • het basismodel,
 • het model 1, dat is bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit,
 • het model 2, dat is bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Dit nieuw decreet gaat over model 2.

Welke organisaties?

De door dit nieuw decreet opgelegde controle zal gelden voor Vlaamse organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Het is niet de eerste keer dat in de regelgeving een verplichting wordt ingeschreven om het uittreksel uit het strafregister te controleren. Integendeel, verspreid over diverse regelgeving, bestaan al verschillende verplichtingen om voor de uitoefening of erkenning van sommige beroepen of activiteiten een uittreksel uit het strafregister voor te leggen of te controleren.

Het nieuw decreet raakt op zich niet aan die bestaande verplichtingen. De bestaande Vlaamse regels die zo’n verplichting opleggen in diverse sectoren, zoals de kinderopvang en de jeugdhulp, zullen via aparte besluiten worden aangepast om deze in lijn te brengen met het nieuw decreet.

Welke medewerkers?

De controleplicht heeft betrekking op de volgende medewerkers: medewerkers met een arbeidsovereenkomst, statutaire ambtenaren, zelfstandigen, student-stagiairs, vrijwilligers en verenigingswerkers.

Organisaties waarvan de hoofdactiviteit betrekking heeft op het jeugdwerk zijn vrijgesteld van de controleverplichting als ze een vrijwilliger in dienst nemen volgens de regels van de Vrijwilligerswet. Het gaat concreet om die organisaties die sociaal-cultureel werk doen op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.

De organisatie moet het uittreksel model 2 opvragen bij de medewerker en controleren als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

 • de activiteit van de medewerker voor de organisatie valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen;
 • de medewerker zal in het kader van de activiteit op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen;
 • de medewerker is meerderjarig op het ogenblik van de aanstelling.

Als uitzondering hierop, moet de organisatie in bepaalde gevallen geen controle verrichten. Dat is geval wanneer:

 • de medewerker in de loop van het voorbije jaar al een uittreksel (model 2) heeft voorgelegd aan de organisatie in het kader van een vorige aanstelling en toen effectief aangesteld is;
 • de medewerker aangesteld wordt via een overeenkomst met een rechtspersoon, en die rechtspersoon bevestigt dat de controle reeds is doorgevoerd toen de rechtspersoon de medewerker aanstelde;
 • de activiteiten van de medewerker kaderen in een dienstenovereenkomst waardoor er geen structurele samenwerking tussen de organisatie en de medewerker bestaat.

Welke gegevens?

De organisaties die onder het nieuw decreet vallen, zullen vóór de aanstelling van elke nieuwe meerderjarige medewerker diens goed en zedelijk gedrag moeten nagaan aan de hand van zijn uittreksel uit het strafregister (model 2). Het decreet legt niet op dat het uittreksel blanco moet zijn. Het decreet legt wel op dat de medewerker minstens een onberispelijk gedrag moet vertonen in de omgang met minderjarigen.

Ook wanneer een bestaande medewerker door een wijziging een activiteit zal uitvoeren die onder de controleplicht valt terwijl dit voorheen niet het geval was, moet de organisatie zijn goed en zedelijk gedrag controleren.

Het uittreksel dat de medewerker aan de organisatie voorlegt, mag op dat moment maximaal één maand oud zijn. Gelijkwaardig documenten, die zijn verleend door een andere lidstaat van de Europese Unie of door een daarmee gelijkgestelde staat, worden ook aanvaard.

Als het uittreksel niet blanco is, moet de organisatie beoordelen of de vermeldingen op het uittreksel ertoe leiden dat er geen sprake meer is van een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen. Het decreet geeft een aantal richtlijnen voor die beoordeling.

Bij de controle van het uittreksel uit het strafregister moet de organisatie rekening houden met de volgende elementen:

 • contextuele gegevens,
 • het tijdsverloop sinds een mogelijke veroordeling,
 • het feit of het gaat om een veroordeling wegens feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige,
 • andere elementen die de organisatie, relevant acht.

In uitzonderlijke gevallen mag een organisatie een medewerker opnieuw controleren als daar een gegronde indicatie voor bestaat. In dat geval moet de organisatie aan de medewerker vragen om een nieuw uittreksel voor te leggen. De organisatie moet die vraag motiveren.

Gegevensbescherming?

De controle van het uittreksel van het strafregister maakt een verwerking van persoonsgegevens uit. Op het uittreksel staan namelijk gegevens over de persoon in kwestie, en controle is een vorm van verwerking.

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet er een rechtsgrond zijn. Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen zijn bovendien gevoelige persoonsgegevens en worden extra beschermd.

Het decreet bevat dan ook bepalingen over gegevensbescherming. De organisatie moet als verwerkingsverantwoordelijke zorgen voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens op het uittreksel, conform de GDPR-regels.

Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

 • De enige verwerkingswijze die het decreet toelaat, is controle, namelijk het controleren van het goed en zedelijk gedrag van de betrokkene.
 • De organisatie mag het uittreksel uit het strafregister niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de controle. Nadat de controle is verricht en de beslissing is genomen, moet de organisatie het uittreksel vernietigen.  Er mogen ook geen interne notities worden bijgehouden waarin de inhoud van het uittreksel wordt overgenomen.
 • De organisatie moet de passende maatregelen nemen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
  Zo moet de organisatie een lijst opstellen van de categorieën van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, met een beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens. De organisatie moet deze lijst ter beschikking houden van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De organisatie moet ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of anders door een evenwaardige clausule in hun contract, verplicht zijn om het vertrouwelijke karakter van de betrokken gegevens te respecteren.
 • De organisatie moet er ook voor zorgen dat ze naar de betrokkenen toe transparant is over de verwerking. Zo moet het duidelijk zijn voor de betrokkenen voor welk doeleinde zij het uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen, en dat de persoonsgegevens na de controle in hun geheel worden vernietigd. Ook moet het duidelijk zijn tot wie zij zich moeten richten voor de uitoefening van hun rechten inzake de bescherming van hun persoonsgegevens.

Bron:

 • Decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers, BS 24 juni 2022.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitsluiting van organisaties uit het jeugdwerk van de verplichting tot de controle, vermeld in artikel 3 van het decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers, BS 14 oktober 2022.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates