Versterking Vlaams Doelgroepenbeleid

23 augustus 2018

De Vlaamse Regering heeft op 13 juli 2018 de volgende maatregelen principieel goedgekeurd.

Meer korting voor laaggeschoolde jongeren

De bestaande RSZ-vermindering voor de aanwerving van laaggeschoolde jongeren wordt versterkt. Het gaat om jongeren die aan volgende voorwaarden voldoen :

  • < 25 jaar zijn op het einde van het kwartaal van aanwerving
  • Laaggeschoold zijn, d.w.z. geen diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, 2e leerjaar 3e graad, of gelijkwaardig hebben
  • Loopbaanportfolio hebben bij VDAB
  • Refertekwartaalloon < 7.500 euro in jaar 1 en 8.100 euro in jaar 2

De basis RSZ werkgeversbijdragen voor deze jongeren zullen gedurende 2 jaar volledig worden vrijgesteld. Voor middengeschoolde jongeren blijft de bestaande RSZ-korting van 1.000 euro per kwartaal bestaan.

Nu

  jaar 1 jaar 2
Laaggeschoolden 1 150 euro 1 150 euro
Middengeschoolden 1 000 euro 1 000 euro

Vanaf 1.01.2019

  jaar 1 jaar 2
Laaggeschoolden volledige vrijstelling
basiswerkgeversbijdragen
volledige vrijstelling
basiswerkgeversbijdragen
Middengeschoolden 1 000 euro 1 000 euro

 

Meer korting voor 55-plussers

Ook de bestaande doelgroepverminderingen voor 55-plussers worden versterkt.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de RSZ-korting voor zittende werknemers vanaf 60 jaar opgetrokken van 1.150 euro per kwartaal naar 1.500 euroBij de aanwerving van een werkzoekende 55-plusser zullen de basis RSZ-werkgeversbijdragen gedurende 2 jaar volledig worden vrijgesteld.

Het loonplafond voor deze werknemers wordt daarnaast ook opgetrokken naar 13.945 euro/kwartaal gedurende de eerste drie kwartalen en 18.545 euro/kwartaal gedurende het laatste kwartaal.

Nu

  • Loongrens: 13.400 euro/kwartaal
  55-59 jaar vanaf 60 jaar
Retentie 600 euro 1 150 euro
Aanwerving (gedurende 2 jaar) 1 150 euro 1 500 euro

Vanaf 1.01.2019

  • Loongrens:
    • januari – september: 13.945 euro /kwartaal
    • oktober – december: 18.545 euro/kwartaal
  55-59 jaar vanaf 60 jaar
Retentie 600 euro 1 500 euro
Aanwerving (gedurende 2 jaar) Volledige vrijstelling basiswerkgeversbijdragen Volledige vrijstelling basiswerkgeversbijdragen

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) nu ook voor werknemers met een tijdelijke beperking

Ook de ondersteuning voor personen met een arbeidshandicap wordt uitgebreid.

Door de uitbreiding van de premie kunnen werkgevers voortaan gedurende 2 jaar ook voor werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij het uitvoeren van hun job (bv. bij herstel van kanker, personen die in revalidatie zijn,…), een compensatie krijgen.

Bovenstaande maatregelen zouden gelden vanaf 1 januari 2019.

Het gaat voorlopig echter enkel nog om een principiële goedkeuring. De definitieve goedkeuring zou volgen in september na advies van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen. Acerta houdt u vanzelfsprekend verder op de hoogte.

Meer informatie over deze tewerkstellingsmaatregelen vindt u in uw Sociale Gids Afd.82, I, Afd. 85, I en Afd. 104, VI in Trefzeker.

Acerta organiseert ook de opleiding Doelgroepverminderingen: op welke 'subsidies' kan u rekenen?

Deze opleiding 'Doelgroepverminderingen' geeft u in een halve dag een overzicht van de verschillende kortingen die u kan bekomen op de patronale RSZ die u als werkgever betaalt.

U vindt meer informatie via volgende link.

Bron:
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 juli 2018 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates