Vrijgesteld bedrag loonbonus voor 2018

08 december 2017

Het systeem van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, de loonbonus, maakt het mogelijk om werknemers een bonus toe te kennen die onderworpen is aan een voordelig sociaal- en fiscaalrechtelijk regime. Hiervoor is vereist dat een bonusplan werd ingevoerd in de onderneming, volgens de daarvoor voorziene procedure (beschreven in cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad). Enkel wanneer de collectieve doelstelling(en) opgenomen in het bonusplan behaald worden, kan de bonus worden uitbetaald volgens onderstaand gunstig regime. 

Uitsluiting loonbegrip

Wanneer voldaan is aan de voorwaarden uit het bonusplan, wordt de toegekende bonus niet beschouwd als loon. Althans, zo lang een bepaald grensbedrag niet overschreden wordt. Zowel op sociaal als op fiscaal vlak geldt een plafondbedrag dat jaarlijks aangepast wordt. 

Bedragen voor 2018

De RSZ aanvaardt voor 2018 dat de toekenning van een bonus vrijgesteld is tot maximaal 3 313 EUR. Dit bedrag is bruto en geldt per kalenderjaar en per werknemer. Bovenop de toegekende bonus is de werkgever wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 33% verschuldigd. De werknemer krijgt de bonus slechts uitbetaald na afhouding van een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

Het fiscaal vrijgesteld bedrag bedraagt volgens onze berekeningen 2 880 EUR (geïndexeerd) voor het inkomstenjaar 2018. De geïndexeerde bedragen voor het jaar 2018 worden pas in de loop van januari definitief. Dit grensbedrag is dus nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 

Deze nieuwe basisbedragen zijn van toepassingen op de bonussen betaald vanaf 1 januari 2018. 

Bronnen:
Administratieve instructies RSZ 2017-4.
Art. 38, §1, 24° en 178, §6 WIB 92.  

 

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates