Vrijgesteld bedrag loonbonus voor 2019

12 december 2018

Het systeem van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, de loonbonus, maakt het mogelijk om werknemers een bonus toe te kennen die onderworpen is aan een voordelig sociaal- en fiscaalrechtelijk regime. Hiervoor is vereist dat een bonusplan werd ingevoerd in de onderneming, volgens de procedure beschreven in cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. In dat bonusplan worden collectieve en objectieve doelstellingen vastgelegd, waarvan het bereiken nog onzeker is.

Wanneer de doelstellingen uit het bonusplan ook effectief behaald worden, mag de bonus worden uitbetaald volgens onderstaand gunstig regime. 

Uitsluiting loonbegrip: bedragen voor 2019

Wanneer de doelstellingen uit het bonusplan effectief worden bereikt, wordt de toegekende bonus niet beschouwd als loon. Althans, zo lang een bepaald grensbedrag niet overschreden wordt. Zowel op sociaal als op fiscaal vlak geldt een plafondbedrag dat jaarlijks aangepast wordt.

De hieronder vermelde bedragen zijn van toepassing op de bonussen die worden betaald vanaf 1 januari 2019. Ze zijn gebaseerd op onze eigen berekeningen en zijn dus nog onder voorbehoud van bevestiging door de bevoegde administraties.

RSZ : vrijstelling tot 3 383 euro

Op RSZ-vlak zal de toekenning van een loonbonus van maximaal 3 383 euro niet beschouwd worden als loon. Dit bedrag is een brutobedrag dat geldt per kalenderjaar en per werknemer. Bovenop de toegekende bonus is de werkgever wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 33% verschuldigd. De werknemer krijgt de bonus slechts uitbetaald na afhouding van een solidariteitsbijdrage van 13,07%, berekend op het toegekende bedrag.

Fiscaal: vrijstelling tot 2 941 euro

Het fiscaal vrijgesteld bedrag voor het inkomstenjaar 2019 bedraagt 2 941 euro.  

Wetsontwerp: verhoging met 1 euro

Het fiscaal maximumbedrag (basisbedrag) zal normaal gezien nog verhogen van 2 755 naar 2 756 euro. Hierover is immers een bepaling opgenomen in een wetsontwerp waaraan de regering momenteel nog werkt. Deze wijziging komt er om de grensbedragen die gelden op RSZ-vlak en op fiscaal vlak beter op elkaar af te stemmen.

Indien deze wijziging er effectief komt, zal het fiscaal maximumbedrag in 2019 dan ook 2 942 euro bedragen.  

Collectief ontslag

Werkgevers die overgaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot een collectief ontslag met sluiting van de onderneming, komen sinds begin dit jaar niet langer in aanmerking voor de toekenning van deze bonus. Zo wilde de wetgever vermijden dat ondernemingen parafiscaal interessante extra’s zouden geven aan hun werknemers, terwijl er in de onderneming niet voldoende middelen meer zijn om de werknemers aan het werk te houden.

Loonoptimalisatie van A tot Z

We brengen in deze opleiding alle loonvormen ter sprake die een win/win resultaat opleveren, rekening houdend met de nieuwe bepalingen rond de loonnorm en het begrotingsakkoord.

Bronnen:
Administratieve instructies RSZ 2017-4.
Art. 38, §1, 24° en 178, §6 WIB 92.
Programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017. 

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates