Werf je iemand aan die woont in het Duitstalige taalgebied? Maak gebruik van de nieuwe subsidies

04 februari 2019

De Duitstalige Gemeenschap voorziet als laatste regio nieuwe tewerkstellingsmaatregelen. Deze gingen van start op 1 januari 2019. Je leest er hier meer over. 

De afgelopen jaren en maanden kon je hier al veel lezen over de regionalisering van de tewerkstellingsmaatregelen. Sinds 2014 zijn de vier regio’s zelf bevoegd voor de doelgroepverminderingen en/of werkuitkeringen die kunnen ingezet worden om bepaalde mensen aan het werk te helpen. Ook de Duitstalige Gemeenschap (Oost-België) heeft nu als allerlaatste regio een volledig nieuw beleid uitgestippeld dat van start ging op 1 januari 2019. Ze kiezen resoluut voor subsidies voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden die in het Duitse taalgebied wonen en behoren tot specifieke doelgroepen voor nieuwe tewerkstellingen vanaf 1 januari 2019.

Er zijn algemene subsidies voorzien en er zijn bijzondere subsidies voor het uitvoeren van specifieke projecten en in het kader van bepaalde overeenkomsten. Deze laatsten hebben vooral betrekking op overheidsinstellingen gevestigd in het Duits taalgebied en bepaalde vzw’s, met uitsluiting van de ziekenhuizen, die hiervan een bevoegdheid uitoefenen.  We beperken ons in dit artikel tot de  algemene subsidies.

Voor wie kan je een subsidie aanvragen?

Een inwoner van het Duitse taalgebied moet zich inschrijven bij het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG)  als niet-werkende werkzoekende om in aanmerking te kunnen komen. Hij mag  niet meer leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt. Na zijn inschrijving kan hij dan een attest aanvragen waarmee hij op sollicitatie kan aantonen dat hij tot één van de hieronder vermelde doelgroepen behoort.

AktiF-subsidies

De AktiF subsidies kan je aanvragen wanneer je een niet-werkende werkzoekende aanwerft die in het Duits taalgebied woont en behoort tot één van de volgende doelgroepen:

Jonge werknemers < 26 jaar

Geen getuigschrift hoger secundair onderwijs of einde leertijd (*)

Hoogstens een getuigschrift hoger secundair onderwijs of einde leertijd en 6 maanden ingeschreven bij ADG(*)

Oudere vanaf 50 jaar

Vorige betrekking onvrijwillig verloren

 • ontslagen
 • einde contract bepaalde duur
 • officieel vastgestelde medische of psychologische redenen
 • faillissement van een zelfstandige

Langdurig werkzoekenden

Minstens 12 maanden zijn ingeschreven bij ADG (bepaalde periodes gelijkgesteld)

Werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering

Verminderingskaart herstructureringen en hoogstens een getuigschrift hoger secundair onderwijs of einde leertijd

(*) Een opleiding volgen die in de komende drie maanden tot een hoger getuigschrift leidt, zorgt ervoor dat een jongere niet meer in aanmerking komt.

AktiF PLUS-subsidies

AktiF PLUS subsidies worden toegekend voor een aantal kwetsbare werkzoekenden waarvan geoordeeld wordt dat zij het extra moeilijk hebben bij het vinden van werk. Hiervoor moet je werknemer voldoen aan minstens twee van de onderstaande criteria :

 1. verminderd arbeidsgeschikt zijn, bv. werknemers die tewerkgesteld zijn geweest bij een maatwerkbedrijf.
 2. minstens 24 maanden zijn ingeschreven bij ADG;
 3. geen getuigschrift hoger secundair onderwijs of einde leertijd hebben behaald (laaggeschoolde werknemers);
 4. onvoldoende taalvaardig  zijn in zowel Duits als Frans (< niveau B1). Dit wordt vastgesteld op basis van diploma of niveautest.

Welke subsidies kan je aanvragen?

De subsidiebedragen schommelen doorheen de periode van tewerkstelling. Het bedrag en de duurtijd van de subsidie hangt af van het soort subsidiëring dat je hebt aangevraagd. Het gaat daarbij steeds om maximumbedragen, die verminderd worden op basis van de prestaties van de betrokken werknemer. Werkt je werknemer dus deeltijds of werkt hij niet de volledige maand, zal je geen volledige subsidie ontvangen. Het voordeel wordt bovendien begrensd tot het bedrag van het brutoloon dat je betaalt voor deze werknemer, inclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, te betalen vergoeding voor vervoerskosten en de effectief te betalen RSZ werkgeversbijdragen en wordt verminderd met het bedrag van andere tegemoetkomingen in de loonkost. Je kan dus nooit meer voordeel krijgen dan de kost die je hebt.

Dit zijn de maximumbedragen:

AktiF

Eerste 12 maanden

500 euro

Laatste 12 maanden (vanaf de 13e volledige kalendermaand na datum van indiensttreding)

300 euro,

500 euro wanneer de werknemer vooraf een opleidingsmaatregel bij je volgt

 

AktiF PLUS

Eerste 12 maanden

1000 euro

Volgende 12 maanden (vanaf de 13e volledige kalendermaand na datum van indiensttreding)

600 euro,

1000 euro wanneer de werknemer vooraf een opleidingsmaatregel bij je volgt

Laatste twaalf maanden (vanaf de 25e volledige kalendermaand na datum van indiensttreding)

300 euro,

600 euro wanneer de werknemer vooraf een opleidingsmaatregel bij je volgt

Erkende opleidingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de instapstage of een industriële leerovereenkomst.

Procedure

ADG kan beslissen om ambtshalve een attest toe te kennen. Dit is echter niet noodzakelijk het geval.

Een werkzoekende die niet spontaan een attest kreeg, moet dit binnen de 20 dagen vanaf zijn eerste werkdag (of na het starten van de opleidingsmaatregel) aanvragen bij ADG. Hiervoor moet hij gewoon de vragenlijst op de website invullen en deze terugsturen naar aktif@adg.be. Wil je zeker zijn of een werkzoekende in aanmerking komt, gebeurt dit natuurlijk best vooraf.

Het attest van de werkzoekende is 4 maanden geldig, maar kan maar voor één werkgever gebruikt worden. Bij verandering van werkgever, moet de aanvraag dus opnieuw gebeuren.

Als werkgever moet je 2 dingen doen. Je sluit een schriftelijk arbeidsovereenkomst en vermeldt hierin een verkorte opzegtermijn van 7 dagen voor de werknemer. Voor de subsidieaanvraag, vul je vervolgens de keerzijde van het attest in en verzend je deze samen met de arbeidsovereenkomst naar het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (arbeit@dgov.be; Gosperstrasse 1, 4700 Eupen). Deze aanvraag moet gebeuren binnen de 45 dagen nadat de werknemer bij je bedrijf in dienst is gekomen. Bv.  voor werknemers die op 2 januari 2019 in dienst kwamen, moet deze aanvraag dus ten laatste gebeuren op 16 februari 2019. Normaalgezien heb je 15 dagen later een antwoord.

Wanneer de subsidie wordt toegekend, betaal je  elke maand  het  gewone loon, maar stuur je de loonbewijzen door om de subsidie te krijgen. In principe heb je hiervoor twee weken tijd na elke betaalperiode. Wacht je langer dan drie maanden om dit in orde te brengen, verlies je de subsidie.

Enkele andere belangrijke spelregels

Eens het recht geopend werd doordat de werknemer in het Duitse taalgebied was gedomicilieerd, kan hij dit met zich meenemen wanneer hij verhuist naar een ander gewest.

Bij heraanwerving binnen de twaalf maanden, blijft het oorspronkelijke recht lopen en start er dus geen nieuwe subsidieperiode.

De subsidies zijn cumuleerbaar met doelgroepverminderingen en werkuitkeringen, maar niet met een aantal andere subsidies.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

De Duitstalige gemeenschap brengt ook enkele wijzigingen aan aan de doelgroepverminderng of RSZ-korting voor oudere werknemers.

Dit zijn de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 :

Vanaf 55 jaar

300 euro

56 – 58 jaar

400 euro

59- 61 jaar

1000 euro

62-64 jaar

1.500 euro

vanaf 65 jaar

0 euro

Er zijn overgangsmaatregelen voor werknemers die al 54 en 58 jaar waren op 31 december 2018. Zij krijgen tot de leeftijd van 55 en 59 jaar  nog tijdelijk 300 en 1000 euro.

De vermindering eindigt op de 1e dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.
Deze werknemers mogen op kwartaalbasis bovendien maximum 13.942,47 euro verdienen.

Uitdovende maatregelen

Het nieuwe tewerkstellingsbeleid leidt ertoe dat een aantal nog bestaande oude federale maatregelen ook in deze regio verdwijnen voor nieuwe contracten vanaf 1 januari 2019. Het gaat voornamelijk om de volgende maatregelen :

 • Activa en Activa Start;
 • De voordelen in het kader van de sociale inschakelingseconomie (Sine);
 • Werkgeversvermindering herstructurering;
 • De oude federale jongerenvermindering voor erg laaggeschoold, laaggeschoold en middengeschoold (startbaanovereenkomsten);

Voor lopende arbeidsovereenkomsten kan het voordeel wel verdergezet worden, maar voor nieuwe indiensttredingen is de aanvraag niet meer mogelijk. Activa – en Sine-gerechtigden moeten hun aanvraag tot werkkaart of wijzigingsaanvraag bovendien uiterlijk op 30 juni 2019 hebben ingediend om nog in aanmerking te kunnen komen.

Wie meer informatie wenst, kan hiervoor contact opnemen met zijn dossierbeheerder.

Bron:

Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS, 10 juli 2018.

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS, 30 november 2018.

http://www.adg.be/

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates