Wet aanvullende pensioenen: schrapping leeftijdsvoorwaarde en wachtperiode in het vooruitzicht

19 juni 2018

Een recent wetsontwerp over aanvullende pensioenen voorziet in zowel de schrapping van de leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar als van de wachtperiode van 1 jaar.

Wat houden deze leeftijdsvoorwaarde en wachtperiode in?

De wet van 28 april 2003 inzake aanvullende pensioenen (WAP) bepaalt 2 grenzen die gerespecteerd moeten worden in het kader van aanvullende pensioenen : 

  • enerzijds het feit dat de werknemer 25 jaar moet zijn om toe te kunnen treden tot een aanvullend pensioenstelsel, en
  • anderzijds het doorlopen van een wachtperiode van 1 jaar om recht te kunnen hebben op de verworven reserves en prestaties bepaald in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. 

Wat betekent dit voor aanvullende pensioenstelsels?

De hierboven vermelde voorwaarden worden - in uitvoering van de Europese Richtlijn 2014/50/EU -geschrapt door middel van dit wetsontwerp. Beide bepalingen kunnen immers een rem zetten op de mobiliteit van werknemers.

Voortaan zullen werknemers dus onmiddellijk aangesloten moeten worden bij het pensioenstelsel van hun (nieuwe) werkgever. Zij zullen ook onmiddellijk aanspraak kunnen maken op de verworven reserves en prestaties waarin het pensioenreglement of –overeenkomst voorziet.

Aangezien deze wijzigingen worden uitgevoerd via een wetswijziging zullen de instapvoorwaarden die momenteel in uw pensioenreglement staan niet langer geldig zijn.

Datum inwerkingtreding?

Het wetsontwerp voorziet in een verschillende datum van inwerkingtreding naargelang het moment waarop de werknemer in dienst is gekomen:

  • voor werknemers die vanaf 21 mei 2018 in dienst komen is de toetreding tot het aanvullend pensioenstelsel voorzien zonder nog rekening te houden met deze 2 voorwaarden;
  • voor werknemers die reeds in dienst waren op 21 mei 2018 is voorzien in een overgangsperiode: de aansluiting moet dan gebeuren op 1 januari 2019. 

Kom meer over dit onderwerp te weten in onze opleiding de groepsverzekering.
Tijdens deze halve dag leert u alle voorwaarden kennen waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen om van de groepsverzekering als interessant verloningsinstrument gebruik te maken.

Bron:
Wetsontwerp van 16 mei 2018 inzake de omzetting van Richtlijn 201/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de minimumvereisten voor de vergroting van mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, Parl. St. Kamer 2017-18, nr. 3079/1)

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates