Wet aanvullende pensioenen : schrapping leeftijdsvoorwaarde en wachtperiode vanaf 1 januari 2019

06 juli 2018

In het Staatsblad van 5 juli is de aanpassing van  de wet aanvullende pensioenen gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2019 geldt er inzake aanvullende pensioenen dus geen leeftijdsvoorwaarde of wachtperiode meer.  

Wat houden deze leeftijdsvoorwaarde en wachtperiode in?

De wet van 28 april 2003 inzake aanvullende pensioenen (WAP) bepaalt 2 grenzen die gerespecteerd moeten worden in het kader van aanvullende pensioenen :

  • enerzijds het feit dat de werknemer 25 jaar moet zijn om toe te kunnen treden tot een aanvullend pensioenstelsel, en
  • anderzijds het doorlopen van een wachtperiode van 1 jaar om recht te kunnen hebben op de verworven reserves en prestaties bepaald in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst.

De  hierboven vermelde voorwaarden worden geschrapt. Beide bepalingen kunnen immers een  rem zetten op de  mobiliteit van werknemers.

Vanaf 1 januari 2019 zullen werknemers dus onmiddellijk aangesloten moeten worden bij het pensioenstelsel van hun (nieuwe) werkgever. Zij zullen ook onmiddellijk aanspraak kunnen maken op de verworven reserves en prestaties waarin het pensioenreglement of –overeenkomst voorziet.

Aanpassing opgebouwde rechten bij uitdiensttreding

Naast het schrappen van zowel de leeftijdsvoorwaarde als de wachtperiode is ook voorzien in een aanpassing van opgebouwde rechten in geval van uitdiensttreding.  Deze aanpassing was niet voorzien in het oorspronkelijke wetsontwerp.

Deze aanpassing heeft enkel gevolgen indien het bedrag van de verworven reserves bij de uitdiensttreding lager is dan 150 euro.

In dergelijke situatie blijft het bedrag bij de pensioeninstelling (tenzij anders bepaald in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst).

 

Kom meer over dit onderwerp te weten in onze opleiding de groepsverzekering.

Tijdens deze halve dag leert u alle voorwaarden kennen waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen om van de groepsverzekering als interessant verloningsinstrument gebruik te maken.

Bron :

Wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van de richtlijn 2014/50/EUR van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, BS 5 juli 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates