Wijzigingen voorzien aan de mobiliteitsvergoeding

18 september 2018

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers ervoor kiezen om een mobiliteitsvergoeding toe te kennen. Via dit systeem kunnen werknemers die dit willen hun bestaande bedrijfswagen inruilen voor een geldsom. De werknemer moet deze geldsom dan gebruiken om zijn verplaatsingen, met inbegrip van zijn woon-werkverkeer, te betalen.

Momenteel kunnen dus enkel werknemers die al enige tijd over een bedrijfswagen beschikken instappen in het systeem van de mobiliteitsvergoeding. Het beperkte succes van deze maatregel wordt (mede) aan deze voorwaarde toegeschreven. De regering heeft daarom enkele wijzigingen voorzien aan de wetgeving over de mobiliteitsvergoeding. De geplande wijzigingen kan u hieronder lezen.

Aangekondigde wijzigingen

Uitbreiding toepassingsgebied

De belangrijkste wijziging aan de mobiliteitsvergoeding heeft betrekking op het toepassingsgebied. Voortaan zullen ook werknemers die op basis van hun functiecategorie aanspraak kunnen maken op een bedrijfswagen (maar er niet effectief een hebben), een mobiliteitsvergoeding kunnen aanvragen.

De periode waarvoor een werknemer in aanmerking moet komen voor een bedrijfswagen is dezelfde als voor de werknemers die effectief over een bedrijfswagen beschikken. Nieuw aangeworven werknemers kunnen wel onmiddellijk een mobiliteitsvergoeding aanvragen, zij moeten dus geen termijn meer doorlopen.

Of een werknemer in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, moet worden nagegaan op basis van het bedrijfswagenbeleid van de onderneming, niet alleen bij de aanwerving van een werknemer, maar ook bij elke functiewijziging. Er wordt alleen rekening gehouden met het bedrijfswagenbeleid bij de huidige werkgever (bv. bij aanwervingen).

Functiewijzigingen doorheen de loopbaan

Aanvankelijk was het bedrag van de mobiliteitsvergoeding een vast gegeven, met uitzondering van een jaarlijkse indexatie in januari. De wijzigingen voorzien echter wel in een aanpassing van de mobiliteitsvergoeding in functie van wijzigingen doorheen de loopbaan van de werknemer. Indien hij wijzigt van functiecategorie en daar een andere categorie van bedrijfswagen voor voorzien is, zal ook zijn mobiliteitsvergoeding naar boven of naar beneden bijgesteld worden.

Andere vergoedingen voor het woon-werkverkeer

In principe is het niet mogelijk om de mobiliteitsvergoeding te combineren met andere vergoedingen die de kosten voor het woon-werkverkeer vergoeden. Indien dit toch gebeurt, zullen deze vergoedingen dan ook volledig belastbaar zijn en zijn er RSZ-bijdragen op verschuldigd door de werkgever. De enige uitzondering hierop is de situatie waarbij de werknemer vroeger, bovenop zijn bedrijfswagen, nog andere vergoedingen of voordelen ontving in het kader van het woon-werkverkeer en dit gedurende minstens 3 maanden.

In de wet wordt nu toegevoegd dat de combinatie van vrijgestelde vergoedingen enkel mogelijk is indien de werkgever er ook na de invoering van de mobiliteitsvergoeding voor kiest om daarnaast nog andere vergoedingen voor het woon-werkverkeer te betalen. In principe houden zijn verplichtingen om tussenkomsten in het woon-werkverkeer te betalen immers op vanaf het moment waarop de mobiliteitsvergoeding wordt toegekend.

Daarnaast wordt verduidelijkt dat het cumulverbod enkel geldt voor meerdere vergoedingen ontvangen van dezelfde werkgever. De wetgeving viseert dus niet de situatie waarin een werknemer bij 2 werkgevers werkt en bij de ene een mobiliteitsvergoeding ontvangt en bij de tweede een andere tussenkomst in het woon-werkverkeer. In dat gevallen blijft de vrijstelling van belastingen en RSZ-bijdragen wel overeind.

Eigen bijdrage

In de oorspronkelijke regeling van de mobiliteitsvergoeding was het niet duidelijk of de eigen bijdrage die de werknemer betaalde voor zijn bedrijfswagen in mindering mocht worden gebracht van het berekende belastbaar voordeel. Daarom wordt nu expliciet in de tekst opgenomen dat de eigen bijdrage die de werknemer betaalde afgetrokken mag worden.

Dienstverlening Acerta

Indien u overweegt om een mobiliteitsvergoeding in te voeren in uw onderneming, kan Acerta Consult - Legal & Reward u hierbij ondersteunen. Acerta Consult maakt voor u simulatieberekeningen zodat u kan inschatten welke geldsom uw werknemers zouden ontvangen indien zij hun bedrijfswagen inruilen.

U kan hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen via legal.consult@acerta.be of 016/24 63 45.

Acerta biedt ook 2 opleidingen aan rond mobiliteit:

  • Mobiliteitsbudget of cash for cars? Kies bewust

    In deze update zetten we het mobiliteitsbudget en de cash for cars (mobiliteitsvergoeding) naast elkaar en bekijken we verschillen, gelijkenissen, voor- en nadelen voor werkgever en werknemer.
  • Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk

    In deze opleiding van een halve dag leert u alle regels rond de diverse mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers inclusief cash for cars en mobiliteitsbudget.

Bron:
Wetsontwerp tot wijziging van de mobiliteitsvergoeding ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates