Ziekte tijdens prenatale rust: binnenkort overdraagbaar?

04 november 2019

Op 17 oktober 2019 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over drie wetsvoorstellen rond ziekte voorafgaand aan moederschapsrust.

Hierin stellen ze voor om aan zwangere werkneemsters die in de zes tot acht weken voorafgaand aan de bevalling arbeidsongeschikt worden en van wie de arbeidsongeschiktheid wordt omgezet in zwangerschapsverlof, het recht te geven om de verplichte postnatale bevallingsrust te verlengen voor een duur gelijk aan die van de arbeidsongeschiktheid.

Hoe ziet de regeling er momenteel uit? Dit zetten we hieronder even op een rijtje.

Principe

De moederschapsrust duurt in principe 15 weken, waarvan de prenatale rustperiode 6 weken bedraagt. Dit prenataal verlof bestaat uit 5 facultatieve weken en 1 verplichte week op te nemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het postnataal verlof bedraagt 9 verplichte weken en vangt aan op de dag van de bevalling. Dit postnataal verlof kan op verzoek van de werkneemster verlengd worden met het overdraagbare gedeelte van het prenataal verlof dat vóór de effectieve bevalling niet werd opgenomen. 

Overdraagbaar

Volgens de algemene regel kunnen enkel dagen waarop gewerkt werden in het prenataal verlof (van de 6de tot de 1ste week vóór de werkelijke bevallingsdatum) overgedragen worden en de postnatale verlofperiode verlengen. Er zijn een aantal dagen die met gewerkte dagen worden gelijkgesteld, nl. de wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, de dagen verlof om dwingende redenen enz. Ziektedagen worden niet gelijkgesteld en kunnen dus niet overgedragen worden.

Indien je werkneemster gewoon kan blijven werken tot het begin van de eerste week die aan de bevalling voorafgaat, kan ze vijf weken (bij geboorte van één kind) of zeven weken (bij geboorte van een meerling) van het prenataal verlof overdragen naar de periode na de bevalling. Zo heeft ze recht op een langer postnataal verlof.

Dit is dus momenteel anders als er ziekte in het spel komt.

Ziekte voorafgaand aan moederschapsrust

Indien je werkneemster gedurende een aaneensluitende periode van 6 weken ziek is voor haar bevalling en het werk dus niet hervat, wordt deze periode van 6 weken omgezet in moederschapsrust en heeft de werkneemster recht op uitkeringen van het ziekenfonds. In dit geval mag maar één week overgedragen worden om het postnataal verlof te verlengen. Hier willen ze nu verandering in brengen en deze werkneemsters de mogelijkheid bieden hun postnataal verlof te verlengen met vijf dan wel zeven weken, naargelang het gaat over de geboorte van één kind of een meerling.

Voor meer informatie kan u alles eens rustig nalezen in afdeling 11 van onze Sociale Gids op Trefzeker

 Wetsvoorstel 1: tot wijziging van artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de voorbevallingsrust betreft, Parl. St. Kamer 9 juli 2019, DOC 55 0050/001.

Wetsvoorstel 2: houdende een betere bescherming van het zwangerschapsverlof van werkneemsters die ziek zijn of slachtoffer van een ongeval, Parl. St. Kamer 16 juli 2019, DOC 55 0177/001.

Wetsvoorstel 3: tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de vrijstelling van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid voor de bevalling, Parl. St. Kamer 9 september 2019, DOC 55 0278/001.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates