Maatregelen voor zelfstandigen in kader van het coronavirus

27 april 2020

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die jou kunnen helpen.

De meest recente updates vind je hieronder. 

Steunmaatregelen (sociaal statuut)

Compensatiepremies (regionaal)

Steunmaatregelen voor zelfstandigen in hoofdberoep

Aanvraag overbruggingsrecht

Nieuw: overbruggingsrecht juni

Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot juni, maar zal niet automatisch toegekend worden. Als je ook in juni recht hebt op de uitkering, moet je een nieuwe aanvraag doen. Dit kan enkel via het webformulier.

Ga naar het webformulier
Heb je je activiteit moeten onderbreken omwille van het coronavirus?

Bijvoorbeeld omdat:

 • de overheid een gedwongen stopzetting heeft opgelegd
 • je zelf in quarantaine moet;
 • je werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
 • de leveringen onderbroken worden;
 • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

In dat geval kan je beroep doen op het overbruggingsrecht (gedwongen stopzetting - gebeurtenis met economische impact) voor alle gedwongen onderbrekingen vanaf 1 maart 2020. 

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro per maand. Wie minstens één persoon ten laste heeft bij het ziekenfonds krijgt 1.614,10 euro per maand. De uitkering wordt telkens betaald in het begin van de volgende maand. Het crisis-overbruggingsrecht staat volledig los van het gewone overbruggingsrecht en wordt dus niet aangerekend op het aantal maanden gewone overbruggingsrecht dat je in de toekomst nog kan aanvragen.

Iedere zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxi-statuut, die in België sociale bijdragen verschuldigd is, kan het overbruggingsrecht aanvragen. Ook starters in hoofdberoep komen tijdelijk in aanmerking.

Opgelet: er is geen overbruggingsrecht mogelijk wanneer er recht is op een vervangingsinkomen (bv. uitkering arbeidsongeschiktheid).

Aanvraag overbruggingsrecht voor maart, april en mei

Je moet je aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting. Dit kan enkel door het online vereenvoudigd webformulier in te dienen. 

Ga naar het webformulier
Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht:

Activiteit op lijst verplichte sluitingen

 • Bij een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteit.
 • Volledige uitkering voor maart, april en mei
 • Ongeacht de duur van de onderbreking
 • Voorbeelden: horeca, kledingzaken, recreatiecentra, restaurants die enkel afhaal doen,…

Activiteit niet op lijst verplichte sluitingen

 • Enkel bij een volledige onderbreking van de activiteit.
 • Volledige uitkering voor maart, april en mei
 • Onderbreking van minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen
 • Voorbeelden: je bent zelf in quarantaine, je onderbreekt jouw activiteiten omdat ze niet meer rendabel zijn (de productieketen wordt stopzet wegens gebrek aan onderdelen, grondstoffen of werkkrachten, ....).
Voorwaarden voor mei

Heb je het overbruggingsrecht al aangevraagd voor april ? Dan wordt dit automatisch verlengd naar mei: je hoeft in dat geval geen nieuwe aanvraag te doen.

Heb je jouw activiteit in de maand mei hervat en valt je onderneming onder de 'vrijwillige onderbreking'? Dan blijft de regel dat je je zelfstandige activiteit minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken om recht te hebben op het crisis-overbruggingsrecht. Is dit niet het geval, dan moet je dit van de overheid verplicht melden. 

Ouderschapsverlof Corona

Voor de maanden mei en juni voorziet de regering een tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen, die hun activiteit gedeeltelijk moeten verminderen voor de zorg voor één of meerdere kinderen.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als de meewerkende echtgenoten maxi-statuut komen hiervoor in aanmerking. Ook wanneer zij nog starter of primostarter zijn.

Zelfstandigen in bijberoep, gelijkgesteld met een bijberoep en student-zelfstandigen kunnen deze uitkering krijgen als hun voorlopige sociale bijdrage, berekend op het inkomen van 2017, minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Ook zelfstandigen, die ouder zijn dan 65 jaar en evenveel betalen als een hoofdberoep komen in aanmerking.

Wanneer de voorlopige bijdrage van 2020 lager ligt dan de minimumbijdrage in hoofdberoep, kan u nu toch al een aanvraag doen, maar de uitkering kan nu nog niet betaald worden. Bij de eindafrekening over 2020 (wellicht in 2022) zullen wij nakijken of de definitieve bijdrage voldoende hoog is. In dat geval kan de uitkering u toch nog betaald worden. Als u dus verwacht dat uw definitief inkomen van 2020 minstens gelijk zal zijn aan 13 993,78 euro, dan is het belangrijk om nu al uw aanvraag te doen.

Nieuw: ouderschapsverlof Corona

Een aanvraag kan voor mei en/of juni en moet ingediend worden vóór 30 september 2020.

Ga naar het webformulier
Voor welke kinderen kan u deze uitkering aanvragen?

U kan de uitkering vragen voor uw biologisch, geadopteerd of pleegkind, geboren in 2008 of later. Het kind moet dus jonger zijn dan 12 jaar of 12 jaar worden in 2020.

Als uw kind een beperking heeft, wordt de leeftijdsgrens op 21 jaar gebracht (geboren in 1999 of later). Uw kind moet in dat geval voor ten minste 66 % getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening hebben waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagregeling of ten minste 9 punten hebben in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagregeling.

Er is geen leeftijdsgrens als u uw kind met een beperking zelf opvangt en het kind een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling krijgt, bv. in een dagcentrum of hulp aan huis, …

Aanvraag en uitkering

Om de ouderschapsuitkering te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij uw het sociaal verzekeringsfonds. Dit kan enkel via ons webformulier, dat binnenkort beschikbaar zal zijn. Voor de uitkering van mei en/of juni moet de aanvraag ten laatste op 30 september 2020 ingediend worden.

Per kalendermaand krijgt u een uitkering van 532,24 euro. Als u uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die u fiscaal ten laste hebt, krijgt u een uitkering van 875,00 euro.

U krijgt deze uitkering voor elke volledige kalendermaand waarin u uw zelfstandige activiteit vermindert. Er is geen recht op de uitkering als deze vermindering geen volledige maand duurt.

Voorbeeld : uw kinderen mogen vanaf 8 juni terug naar school gaan, maar slechts in halve dagen. U hebt uw activiteit al verminderd tot 7 juni om uw kinderen overdag op te vangen, maar ook na 7 juni kan u uw activiteit nog niet volledig hernemen omdat u uw kinderen nog halftijds moet opvangen. U hebt recht op het ouderschapsverlof voor juni. Stel echter dat uw kinderen vanaf 8 juni volledig terug naar school mogen gaan, dan hebt u uw activiteit geen volledige maand verminderd. U kan in dat geval het ouderschapsverlof niet krijgen voor de maand juni.

De uitkering voor mei wordt begin juni betaald. De uitkering voor juni wordt begin juli betaald. 

Cumulatie met andere uitkeringen

De uitkering kan niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen, zoals een arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering, het overbruggingsrecht, het vaderschapsverlof, …

De ouderschapsuitkering kan wel gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen uit een ander stelsel dan dat van de zelfstandigen, bv. een werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof als werknemer.

Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie waartoe hij/zij behoort, die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020
 • de eindafrekeningen over 2018 die tegen 31 maart, 30 juni of 30 september moeten betaald worden.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Aanvraag betalingsuitstel

Dien je aanvraag in vóór 15 juni 2020. Dit kan enkel door het online vereenvoudigd webformulier in te leveren. Je motiveert ook waarom jij getroffen bent door het coronavirus (bijvoorbeeld ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling).

Ga naar het webformulier

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

 • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betalen;
 • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 juni 2020 of 30 september pas tegen 30 juni 2021 moet betalen.

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen), maar je VAPZ-premie zal dit jaar niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je toch het fiscaal voordeel van je VAPZ behouden? Dat kan als je je sociale bijdragen van 2020 eerste en tweede kwartaal en je eindafrekening over 2018 voor het einde van het jaar betaalt.

Aanvraag vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden. Meer informatie vind je hier.

Je kan je voorlopige sociale bijdragen zelf laten verminderen via Mijn Dossier in MyAcerta

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door voor het einde van dit jaar nog voldoende bij te storten.

Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Als zelfstandige in hoofdberoep (ook als starter en primostarter) kan je onder strikte voorwaarden een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen.

De vrijstelling is mogelijk voor je gewone sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor je eindafrekening over 2018.

Aanvraag tot vrijstelling

Voor de aanvraag vul je het aanvraagformulier van Acerta in en stuur je dit per e-mail op naar je regionaal kantoor. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Ga naar het formulier

Krijg je vrijstelling, dan blijf je in orde met de kinderbijslag en met je ziekteverzekering, maar je verliest wel je pensioenrechten voor deze kwartalen. Ook je VAPZ-bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn. 

Maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep, studenten en gepensioneerden

Aanvraag (half) overbruggingsrecht

Ook zelfstandigen in bijberoep, studenten en gepensioneerden, die in België sociale bijdragen verschuldigd zijn, hebben recht op het overbruggingsrecht.

Hoeveel je krijgt, hangt af van je sociale bijdrage :

 • Bijberoep en artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep): betaal je een verplichte voorlopige bijdrage van 739,05 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je het volledige overbruggingsrecht. Betaal je minder dan 739,05 euro, maar minstens 369,53 euro per kwartaal, dan krijg je de helft van de uitkering
 • Student-zelfstandige: betaal je een verplichte voorlopige bijdrage van 739,05 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je het volledige overbruggingsrecht. Betaal je minder dan 739,05 euro zonder dat je vrijgesteld bent van bijdragebetaling, dan krijg je de helft van de uitkering.
 • voor gepensioneerden: heb je een pensioen en betaal je minstens 264,98 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je de helft van de uitkering. Heb je nog geen pensioen, maar ben je ouder dan 65 jaar, dan moet je sociale bijdrage minstens 369,53 euro per kwartaal bedragen. Als gepensioneerde kan je enkel de halve uitkering aanvragen.

Het volledig maandbedrag is gelijk aan 1.291,69 euro per maand. Wie minstens één persoon ten laste heeft bij het ziekenfonds krijgt 1.614,10 euro per maand. Heb je recht op de halve uitkering dan krijg je maximum 645,85 euro per maand of 807,05 euro voor een gezinshoofd.

Als je de halve uitkering krijgt en je hebt ook nog een vervangingsinkomen , dan mogen je bruto-uitkering en het overbruggingsrecht samen niet hoger zijn dan 1.614,10 euro per maand. Overschrijd je deze grens, dan wordt je overbruggingsrecht verminderd. Het kan gaan om een pensioen, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ... 

Ouderschapsverlof Corona

Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie waartoe hij/zij behoort, die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen over 2018. Betalingsuitstel vraag je aan via jouw regionaal Acerta-kantoor. 

Aanvraag vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je jouw voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Dit geldt voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en wiens geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

Aanvragen kan je via Mijn dossier in MyAcerta.

Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep, als student-zelfstandige of als gepensioneerde kan je in bepaalde gevallen ook een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen. Zelfstandigen in bijberoep hebben deze mogelijkheid niet.

Dit is mogelijk voor je gewone sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor je eindafrekening over 2018.

Voor de aanvraag gebruik je het aanvraagformulier van Acerta. Dit formulier mag per e-mail opgestuurd worden naar je regionaal kantoor. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Compensatiepremies (regionaal)

De federale regering heeft beslist om de regionale premies vrij te stellen van inkomstenbelastingen. Dat impliceert dat er ook geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op deze premies. 

Premies Vlaanderen

1. Hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moeten sluiten

De Vlaamse overheid voorziet een hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen met een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Zelfstandigen in hoofdberoep krijgen een  éénmalige premie van 4.000 euro. Als de zaak ook na 5 april 2020 nog gesloten moest blijven, ontvangt men vanaf 6 april een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. Ook zelfstandigen in bijberoep, die even hoge bijdragen betalen als een hoofdberoep, krijgen deze premie.

De premie wordt enkel toegekend aan ondernemingen met een fysieke inrichting. Per onderneming kan er maar één hinderpremie toegekend worden. Als de onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronacrisis, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één werkende vennoot is of één voltijdsequivalent personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ).

Aanvragen kan enkel online via de site van vlaioJe kan de premie nog tot 18 juni 2020 aanvragen.

2. Compensatiepremie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten

De Vlaamse overheid kent een compensatiepremie toe aan ondernemingen met een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen worden door een omzetdaling naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat hier om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel (in)direct zware beperkingen ondervinden, zoals bijvoorbeeld  de evenementensector, landbouwsector, …  

Ondernemingen met een activiteit op de lijst met NACE-BEL codes  moeten een  omzetdaling bewijzen van minstens 60% over de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode over 2019. Vind hier de lijst met NACE-BEL codes.

Ondernemingen, die niet op deze lijst staan, moeten niet enkel een omzetverlies van minstens 60% aantonen, maar zij moeten ook bewijzen dat zij geconfronteerd werden met substantiële exploitatiebeperkingen.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels zijn. 

Voor zelfstandigen in hoofdberoep en gelijkgestelden bedraagt de compensatiepremie 3.000 euro. Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro en als loontrekkende minder dan 80% werkten, krijgen 1.500 euro. Ook zelfstandigen in bijberoep die vallen onder de verplichte sluitingsmaatregelen krijgen deze eenmalige premie van 1.500 euro, op voorwaarde dat zij minder dan 80% werken als loontrekkende.

De aanvraag kan sinds 5 mei ingediend worden via de website van vlaio. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op 30 juni 2020.

Vind hier meer informatie over deze premie.

3. Dagpremie voor marktkramers die niet (volledig) kunnen opstarten

Vanaf maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen mits een aantal beperkingen van de Nationale Veiligheidsraad. De eindbeslissing om te openen, ligt bij de lokale besturen. Marktkramers die nog niet (volledig) kunnen opstarten, kunnen vanaf 18 mei 2020 beroep doen op de corona sluitingspremie. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen, kunnen deze premie aanvragen.

Deze sluitingspremie bedraagt 160 euro per marktdag waarop je normaal aanwezig bent, maar nog geen standplaats mag innemen. Het lokale bestuur beslist immers niet alleen of de markt geopend wordt, maar ook welke standhouders er mogen aanwezig zijn.

De aanvraag voor deze sluitingspremie kan vanaf 12 juni ingediend worden via de site van Vlaio. Bij de aanvraag moet je als ambulante handelaar aangeven voor welke dagen je geen standplaats kan innemen. Je moet hiervoor ook een attest vragen aan je gemeente en dit attest mee opladen. Vlaio voorziet hiervoor een standaardattest op haar website.

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. Eenmalige premie van 4.000 euro

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om een eenmalige premie toe te kennen aan alle ondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) met minder dan 50 voltijdse equivalenten, die over minstens één bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken en die verplicht moeten sluiten. Vind hier een lijst met sectoren (NACE-BEL codes) waarvoor de maatregelen van kracht zijn.

De premie bedraagt 4.000 euro per bedrijfszetel met een maximum van 20.000 euro per onderneming.

De aanvraag kan tot 1 juni ingediend worden via de website van BEW (Brussel, Economie en Werkgelegenheid).

Meer informatie op 1819.Brussels.

2. Compensatiepremie van 2.000 euro

De Brusselse hoofdstedelijke regering kent een steunpremie van 2.000 euro toe aan zelfstandigen en ondernemingen met maximum vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

Deze premie geldt voor ondernemingen en zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming kan één premie aangevraagd worden.

Voorwaarden voor de toekenning van deze premie :

 • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen natuurlijke personen en voor vennootschappen waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
 • De meerderheid van de werknemers is tijdelijk werkloos door de coronacrisis, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard, waarvan de financiering door de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

Bedrijven die tijdens deze coronacrisis al een andere premie bij het Brussels hoofdstedelijk gewest, een ander gewest of een gemeenschap aangevraagd hebben, kunnen deze premie niet krijgen.

De aanvraag zal mogelijk zijn vanaf begin juni.

3. Premie landbouwsector tot 3.000 euro

Iedere onderneming (zelfstandige of vennootschap) die in minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief is in de primaire voedselproductie (de teelt van planten en het fokken van dieren voor de productie van levensmiddelen en dierenvoeder) kan een premie tot maximaal 3.000 euro krijgen.

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet men kunnen aantonen dat er een inkomstenverlies geweest is door de coronacrisis.  Deze premie kan niet gecombineerd worden met andere COVID-19-steunmaatregelen, toegekend door BEW (Brussel Economie en Werkgelegenheid).

De aanvraag is mogelijk tot 29 mei 2020. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt deze ten vroegste vanaf 1 juni 2020 betaald.

Meer informatie over deze premie vindt u op de site BEW.

4. Premies specifieke sectoren

Voor erkende dienstenchequebedrijven met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet Sodexo automatisch een eenmalige forfaitaire premie van 4.000 euro.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een premie van 3.000 euro voor alle exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur waarvan de vergunning werd uitgereikt voor 19 maart 2020. De aanvraag kan tot 30 juni 2020 ingediend worden via de website 1819.Brussels.

Premie Waals Gewest

1. Sluitingspremie

De Waalse Regering heeft besloten om een compensatiepremie van 5.000 euro toe te kennen aan alle kleine of micro-ondernemingen die gevestigd zijn in het Waals Gewest en die verplicht moeten sluiten. Ook zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep komen in aanmerking als zij sociale bijdragen verschuldigd zijn. Om dit aan te tonen, kan je een bankuittreksel van de betaling van je laatste sociale bijdrage gebruiken.

Op de site indemnitecovid.wallonie.be kan je nagaan of je bedrijf in aanmerking komt voor deze premie. De aanvraag gebeurt elektronisch. Afhankelijk van de activiteit kan deze aanvraag tot 12 of 31 mei ingediend worden.

2. Compensatiepremie

Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die een substantiële vermindering van hun activiteiten hadden en die het overbruggingsrecht krijgen voor maart en april, hebben recht op een premie van 2.500 euro. Als bewijs van het overbruggingsrecht kan je de goedkeuringsmail van je sociaal verzekeringsfonds gebruiken of het bankuittreksel van de betaling.

Op de site indemnitecovid.wallonie.be kan je nagaan of je bedrijf in aanmerking komt voor deze premie. De aanvraag gebeurt elektronisch. Afhankelijk van de activiteit kan deze aanvraag tot 12 of 31 mei ingediend worden.

3. Bijkomende steunmaatregelen voor de medisch- sociale sector en erkende dienstenchequebedrijven

Diensten zoals  gezinsondersteunende diensten, kinderdagverblijven, geestelijke gezondheidszorg, bedrijven voor aangepast werk, dienstenchequebedrijven, inburgeringsbedrijven, erkende centra voor sociale en professionele integratie, bedrijven voor aangepast werk en gezondheidspromotie waar door de huidige maatregelen de bijdragen van de begunstigden wegvallen, kunnen gedurende een periode van drie maanden beroep doen op een forfaitaire bijdrage van 5.000 EUR om dit verlies te compenseren.  De normale subsidies blijven daarnaast behouden, naast diverse verhogingen om de aanvullende kosten door de coronacrisis te kunnen dekken.

Raadpleeg voor meer informatie de website van Wallonië.

Meer weten?

Je kan online heel wat informatie terugvinden:

 • De website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu bevat meer informatie over het coronavirus zelf.
 • De website van de FOD Economie bevat meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen.
 • De website van de FOD Financiën bevat meer informatie over de steunmaatregelen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates