Maatregelen voor zelfstandigen in kader van het coronavirus

30 juli 2020

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die jou kunnen helpen.

De meest recente updates vind je hieronder. 

Steunmaatregelen (sociaal statuut)

Compensatiepremies (regionaal)

Steunmaatregelen voor zelfstandigen in hoofdberoep

Aanvraag crisis-overbruggingsrecht

Nieuw: crisis-overbruggingsrecht verlengd tot december

Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31 december voor de zelfstandigen die nog steeds onder de sluitingsmaatregelen vallen en de zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor ook zij nog steeds gedwongen hun activiteit moeten onderbreken.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over: 

 • discotheken en dancings
 • evenementensector

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, werd deze lijst uitgebreid met de volgende sectoren: 

 • de foorkramers
 • de nachtwinkels
 • de shisha-bars

Voor de zelfstandigen die niet meer onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, maar toch beslissen om hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand te onderbreken, loopt het overbruggingsrecht af op 31 augustus. Zij kunnen tot en met augustus nog een beroep doen op het overbruggingsrecht  op voorwaarde dat zij een duidelijk oorzakelijk verband aantonen tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen. Bijvoorbeeld : een aanzienlijke daling van de inkomsten, daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad,  stijging van het aantal annuleringen, …

Het bedrag van de uitkering blijft ongewijzigd :

 • 1 614,10 euro met gezinslast
 • 1 291,69 euro zonder gezinslast

Je hebt gezinslast als je minstens één persoon ten laste (andere dan jezelf) hebt op je ziekenboekje.

Crisis-overbruggingsrecht voor maart, april, mei en/of juni

Meer informatie vind je op de volgende pagina. 

Aanvraag relance overbruggingsrecht

Nieuw: heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering) verlengd tot oktober

Zelfstandigen die in de eerste fase van de COVID-19-crisis verplicht werden om hun activiteit meer dan een volledige kalendermaand te onderbreken en sinds 4 mei of later de toelating kregen om hun activiteit herop te starten, kunnen sinds juni het heropstart- overbruggingsrecht krijgen. Deze maatregel loopt tot en met 31 oktober.

Deze maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, voor meewerkende echtgenoten  en voor gelijkgestelden, die evenveel bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. Ze kan niet ingeroepen worden door zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen, die lagere bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep.

Om een beroep te doen op het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, moet men aantonen dat er in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen was met ten minste 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 en dat dit volledig te wijten is aan de COVID-19-crisis.

In juni gaat het om bepaalde non-food detailhandel (met uitzondering van de krantenwinkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra die reeds in april heropend werden), kappers en schoonheidsspecialisten.

In juli gaat het onder meer over de horeca en elke zelfstandige activiteit in een sector waarvoor het verbod opgeheven werd in de loop van juni of vanaf 1 juli.

De uitkering bedraagt :

 • 1 614,10 euro met gezinslast
 • 1 291,69 euro zonder gezinslast

Je hebt gezinslast als je minstens één persoon ten laste (andere dan jezelf) hebt op je ziekenboekje.

Aanvraag heropstart-overbruggingsrecht (juni - augustus)

Corona-ouderschapsverlof

Voor de maanden mei tot en met augustus voorziet de regering een tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen, die hun activiteit gedeeltelijk moeten verminderen voor de zorg voor één of meerdere kinderen.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als de meewerkende echtgenoten maxi-statuut komen hiervoor in aanmerking. Ook wanneer zij nog starter of primostarter zijn.

Zelfstandigen in bijberoep, gelijkgesteld met een bijberoep en student-zelfstandigen kunnen deze uitkering krijgen als hun voorlopige sociale bijdrage, berekend op het inkomen van 2017, minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Ook zelfstandigen, die ouder zijn dan 65 jaar en evenveel betalen als een hoofdberoep komen in aanmerking.

Wanneer de voorlopige bijdrage van 2020 lager ligt dan de minimumbijdrage in hoofdberoep, kan je nu toch al een aanvraag doen, maar de uitkering kan nu nog niet betaald worden. Bij de eindafrekening over 2020 (wellicht in 2022) zullen wij nakijken of de definitieve bijdrage voldoende hoog is. In dat geval kan de uitkering je toch nog betaald worden. Als je dus verwacht dat uw definitief inkomen van 2020 minstens gelijk zal zijn aan 13 993,78 euro, dan is het belangrijk om nu al je aanvraag te doen.

Aanvraag corona-ouderschapsverlof voor september

Het corona-ouderschapsverlof werd door de Ministerraad verlengd tot en met september. Vul het formulier in om je aanvraag in te dienen. Voor de aanvraag voor september heb je nog tijd tot 31 december.

Aanvraag corona-ouderschapsverlof (september)
Voor welke kinderen kan u deze uitkering aanvragen?

Je kan de uitkering vragen voor jouw biologisch, geadopteerd of pleegkind, geboren in 2008 of later. Het kind moet dus jonger zijn dan 12 jaar of 12 jaar worden in 2020.

Als je kind een beperking heeft, wordt de leeftijdsgrens op 21 jaar gebracht (geboren in 1999 of later). Je kind moet in dat geval voor ten minste 66 % getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening hebben waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagregeling of ten minste 9 punten hebben in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagregeling.

Er is geen leeftijdsgrens als u uw kind met een beperking zelf opvangt en het kind een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling krijgt, bv. in een dagcentrum of hulp aan huis, …

Aanvraag en uitkering

Om de ouderschapsuitkering te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij je het sociaal verzekeringsfonds. Dit kan enkel via ons webformulier. Voor de uitkering van mei en/of juni moet de aanvraag ten laatste op 30 september 2020 ingediend worden. De uitkering van juli, augustus of september kan je aanvragen tot 31 december 2020.

Per kalendermaand krijg je een uitkering van 532,24 euro. Als je uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die u fiscaal ten laste hebt, krijg je een uitkering van 875,00 euro.

Vanaf de maand juli worden de bedragen als volgt aangepast:

Basisbedrag 532,24 euro per kalendermaand
Kind met beperking 638,69 euro per kalendermaand
Eénoudergezin 1.050 euro per kalendermaand

Je krijgt deze uitkering voor elke volledige kalendermaand waarin je jouw zelfstandige activiteit vermindert. Er is geen recht op de uitkering als deze vermindering geen volledige maand duurt.

Voorbeeld : jouw kinderen mogen vanaf 8 juni terug naar school gaan, maar slechts in halve dagen. Je hebt uw activiteit al verminderd tot 7 juni om uw kinderen overdag op te vangen, maar ook na 7 juni kan je jouw activiteit nog niet volledig hernemen omdat je jouw kinderen nog halftijds moet opvangen. Je hebt recht op het ouderschapsverlof voor juni. Stel echter dat je kinderen vanaf 8 juni volledig terug naar school mogen gaan, dan heb je je activiteit geen volledige maand verminderd. Je kan in dat geval het ouderschapsverlof niet krijgen voor de maand juni.

De uitkering voor een bepaalde maand wordt betaald in het begin van de volgende maand. De uitkering voor juli wordt bijvoorbeeld begin augustus betaald. 

Cumulatie met andere uitkeringen

De uitkering kan niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen, zoals een arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering, het overbruggingsrecht, het vaderschapsverlof, …

De ouderschapsuitkering kan wel gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen uit een ander stelsel dan dat van de zelfstandigen, bv. een werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof als werknemer.

Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie, die financiële moeilijkheden heeft door de coronacrisis, kan betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen:

 • de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020
 • de eindafrekeningen over 2018 die vervallen in de loop van 2020

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen). Je kan je aanvullend pensioen blijven opbouwen met je VAPZ-premie, maar door het betalingsuitstel is deze  premie dit jaar niet fiscaal aftrekbaar. De verzekeringsmaatschappijen werken momenteel aan een aanpassing van de wetgeving om het fiscaal voordeel van je VAPZ toch te behouden.

Wil je het fiscaal voordeel van je VAPZ zeker behouden? Dat kan als je je sociale bijdragen van 2020 en je eindafrekening over 2018 voor het einde van het jaar betaalt. 

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

 • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betalen;
 • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 juni 2020 pas tegen 30 juni 2021 moet betalen.
 • je de bijdrage van het derde kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 september 2020 pas tegen 30 september 2021 moet betalen;
 • je de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 december 2020 pas tegen 15 december 2021 moet betalen;

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen), maar je VAPZ-premie zal dit jaar niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je toch het fiscaal voordeel van je VAPZ behouden? Dat kan als je je sociale bijdragen van 2020 en je eindafrekening over 2018 voor het einde van het jaar betaalt.

Aanvraag vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden. Meer informatie vind je hier.

Je kan je voorlopige sociale bijdragen zelf laten verminderen via Mijn Dossier in MyAcerta

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door voor het einde van dit jaar nog voldoende bij te storten.

Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Als je tijdelijk zware financiële problemen ondervindt door de coronacrisis, dan kan je overwegen om een vrijstelling van je sociale bijdragen aan te vragen.

Deze mogelijkheid bestaat voor zelfstandigen in hoofdberoep, student-zelfstandigen die evenveel betalen als een hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxi-statuut (ook als starter en primostarter). Gepensioneerde zelfstandigen kunnen eveneens vrijstelling vragen. Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen.

De vrijstelling is mogelijk voor je gewone sociale bijdragen van 2020 en voor je eindafrekening over 2018, die vervalt in 2020.

Je kan enkel vrijstelling vragen voor kwartalen, die al gevorderd zijn. Op dit ogenblik kan je dus enkel vrijstelling vragen voor de eerste drie kwartalen van 2020. Wil je vrijstelling vragen voor het ganse jaar, dan kan je je aanvraag pas indienen in het vierde kwartaal.

Krijg je vrijstelling, dan blijf je in orde met je de kinderbijslag en met je ziekteverzekering, maar je verliest wel je pensioenrechten voor deze kwartalen. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

Ook je VAPZ-bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn als je minstens één kwartaal vrijstelling hebt in 2020. 

Aanvraag tot vrijstelling

Voor de aanvraag vul je het aanvraagformulier van Acerta in en stuur je dit per e-mail op naar je regionaal kantoor. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Ga naar het formulier

Maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep, studenten en gepensioneerden

Aanvraag (half) overbruggingsrecht

Ook zelfstandigen in bijberoep, studenten en gepensioneerden, die in België sociale bijdragen verschuldigd zijn, hebben recht op het overbruggingsrecht.

Hoeveel je krijgt, hangt af van je sociale bijdrage :

 • Bijberoep en artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep): betaal je een verplichte voorlopige bijdrage van 739,05 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je het volledige overbruggingsrecht. Betaal je minder dan 739,05 euro, maar minstens 369,53 euro per kwartaal, dan krijg je de helft van de uitkering.
 • Student-zelfstandige: betaal je een verplichte voorlopige bijdrage van 739,05 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je het volledige overbruggingsrecht. Betaal je minder dan 739,05 euro zonder dat je vrijgesteld bent van bijdragebetaling, dan krijg je de helft van de uitkering.
 • Voor gepensioneerden: heb je een pensioen en betaal je minstens 264,98 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je de helft van de uitkering. Heb je nog geen pensioen, maar ben je ouder dan 65 jaar, dan kan je zowel de halve als de volledige uitkering krijgen. Betaal je een verplichte voorlopige bijdrage van 739,05 euro per kwartaal (berekend op het inkomen van 2017), dan krijg je het volledige overbruggingsrecht. Betaal je minder dan 739,05 euro, maar minstens 369,53 euro per kwartaal, dan krijg je de helft van de uitkering.

Als je voorlopige sociale bijdrage lager ligt dan bovenstaande bedragen, dan kan je het overbruggingsrecht nu nog niet krijgen. Als je definitieve bijdrage wel hoog genoeg is, dan kunnen we je het overbruggingsrecht later nog uitbetalen. Dat kan echter pas op het moment dat we de eindafrekening over 2020 opmaken, wellicht in de loop van 2022. Verwacht je dat je definitieve bijdrage wel hoog genoeg zal zijn? Doe dan zeker nu al een aanvraag.

Wanneer je het halve overbruggingsrecht krijgt en je hebt ook nog een vervangingsinkomen, dan speelt er een cumulatieplafond. De som van beide uitkeringen mag niet meer bedragen dan 1 614,10 euro per maand. Kom je boven dit plafond uit, dan wordt het overbruggingsrecht verminderd. We houden hierbij rekening met het bruto-bedrag van je vervangingsinkomen.

Bijvoorbeeld : als gepensioneerde heb je een maandelijks bruto pensioen van 1 300 euro. Daarnaast vraag je het halve overbruggingsrecht zonder kinderlast aan. Dit bedraagt 645,85 euro. De som van beide uitkeringen bedraagt 1 945,85 euro, waardoor je het plafond van 1 614,10 euro overschrijdt met 331,75 euro. Dit bedrag wordt afgetrokken van het overbruggingsrecht. Je krijgt dus nog 314,10.

Corona-ouderschapsverlof

Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie, die financiële moeilijkheden heeft door de coronacrisis, kan betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020
 • de eindafrekeningen over 2018 die vervallen in de loop van 2020

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Betalingsuitstel kan je enkel aanvragen via het online vereenvoudigd webformulier. Je motiveert ook waarom jij getroffen bent door de coronacrisis (bijvoorbeeld ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling). Dien je aanvraag in vóór 15 september 2020. Wil je enkel betalingsuitstel aanvragen voor het vierde kwartaal, dan heb je nog tijd tot 15 december 2020. 

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

 • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betalen;
 • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 juni 2020 pas tegen 30 juni 2021 moet betalen.
 • je de bijdrage van het derde kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 september 2020 pas tegen 30 september 2021 moet betalen;
 • je de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 december 2020 pas tegen 15 december 2021 moet betalen;

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen), maar je VAPZ-premie zal dit jaar niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je toch het fiscaal voordeel van je VAPZ behouden? Dat kan als je je sociale bijdragen van 2020 en je eindafrekening over 2018 voor het einde van het jaar betaalt.

Aanvraag vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je jouw voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Dit geldt voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en wiens geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

Aanvragen kan je via Mijn dossier in MyAcerta.

Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep, als student-zelfstandige of als gepensioneerde kan je in bepaalde gevallen ook een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen. Zelfstandigen in bijberoep hebben deze mogelijkheid niet.

Deze vrijstelling is mogelijk voor je gewone sociale bijdragen van 2020 en voor je eindafrekening over 2018, die vervalt in de loop van 2020.

Voor de aanvraag gebruik je het aanvraagformulier van Acerta. Dit formulier mag per e-mail opgestuurd worden naar je regionaal kantoor. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Compensatiepremies (regionaal)

De federale regering heeft beslist om de regionale premies vrij te stellen van inkomstenbelastingen. Dat impliceert dat er ook geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op deze premies. 

Premies Vlaanderen

1. Hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moeten sluiten

De Vlaamse overheid voorziet een hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen met een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Deze maatregel wordt verlengd voor onder andere feestzalen, discotheken en dancings, wellnesscentra en sauna’s, binnenspeeltuinen en foorkramers.

Zelfstandigen in hoofdberoep krijgen een éénmalige premie van 4.000 euro. Als de zaak ook na 5 april 2020 nog gesloten moest blijven, ontvangt men vanaf 6 april een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. De premie van 160 euro per verplichte extra sluitingsdag wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad.

De premie wordt enkel toegekend aan ondernemingen met een fysieke inrichting. Per onderneming kan er maar één hinderpremie toegekend worden. Als de onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronacrisis, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één werkende vennoot is of één voltijdsequivalent personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ).

Aanvragen kon tot 30 juni 2020 via de site van vlaio ingediend worden. Deze termijn is intussen verstreken.

2. Compensatiepremie voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten

De Vlaamse overheid kent een compensatiepremie toe aan ondernemingen met een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen worden door een omzetdaling naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat hier om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel (in)direct zware beperkingen ondervinden, zoals bijvoorbeeld  de evenementensector, landbouwsector, …  

Ondernemingen met een activiteit op de lijst met NACE-BEL codes  moeten een  omzetdaling bewijzen van minstens 60% over de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode over 2019. Vind hier de lijst met NACE-BEL codes.

Ondernemingen, die niet op deze lijst staan, moeten niet enkel een omzetverlies van minstens 60% aantonen, maar zij moeten ook bewijzen dat zij geconfronteerd werden met substantiële exploitatiebeperkingen.

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels zijn. 

Voor zelfstandigen in hoofdberoep en gelijkgestelden bedraagt de compensatiepremie 3.000 euro. Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro en als loontrekkende minder dan 80% werkten, krijgen 1.500 euro. Ook zelfstandigen in bijberoep die vallen onder de verplichte sluitingsmaatregelen krijgen deze eenmalige premie van 1.500 euro, op voorwaarde dat zij minder dan 80% werken als loontrekkende.

De aanvraag kan sinds 5 mei ingediend worden via de website van vlaio. De aanvraag moest ten laatste ingediend worden op 30 juni 2020. Deze termijn is intussen verstreken.

Vind hier meer informatie over deze premie.

3. Dagpremie voor marktkramers die niet (volledig) kunnen opstarten

Vanaf maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen mits een aantal beperkingen van de Nationale Veiligheidsraad. De eindbeslissing om te openen, ligt bij de lokale besturen. Marktkramers die nog niet (volledig) kunnen opstarten, kunnen vanaf 18 mei tot en met 30 juni 2020 beroep doen op de corona sluitingspremie. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen, kunnen deze premie aanvragen.

Deze sluitingspremie bedraagt 160 euro per marktdag waarop je normaal aanwezig bent, maar nog geen standplaats mag innemen. Het lokale bestuur beslist immers niet alleen of de markt geopend wordt, maar ook welke standhouders er mogen aanwezig zijn.

De aanvraag voor deze sluitingspremie kan vanaf 12 juni ingediend worden via de site van Vlaio. Bij de aanvraag moet je als ambulante handelaar aangeven voor welke dagen je geen standplaats kan innemen. Je moet hiervoor ook een attest vragen aan je gemeente en dit attest mee opladen. Vlaio voorziet hiervoor een standaardattest op haar website.

4. Ondersteuningspremie voor ondernemingen die herstarten met omzetverlies 

De Vlaamse Regering voorziet een ondersteuningspremie voor de ondernemingen die heropstarten met omzetverlies

Zij krijgen een ondersteuningspremie als ze de eerste maand vanaf de heropening minstens 60% minder omzet hebben dan vorig jaar in dezelfde periode. Voor horecaondernemingen die nu kunnen heropenen, loopt die periode van 8 juni tot 8 juli. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

De zaak moet wel effectief openen en activiteiten heropstarten om recht te hebben op deze premie. Het omzetverlies kan aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Voor ondernemingen met meer dan één exploitatiezetel, kan er een premie aangevraagd worden voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt wel beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Zelfstandigen in hoofdberoep krijgen een eenmalige premie van 2.000 euro. Ook zelfstandigen in bijberoep, die evenveel sociale bijdragen betalen als een hoofdberoep krijgen dit bedrag. Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar beroepsinkomen hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld zijn, krijgen een premie van € 1.000. 

Ook gepensioneerden en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan alle voorwaarden. 

Meer details over deze maatregel vindt u op vlaio.be. De premie kan worden aangevraagd tot 15 augustus 2020. 

5. COVID-19 toeslag Groeipakket

Om kwetsbare gezinnen te helpen tijdens de coronacrisis, krijgen zij onder bepaalde voorwaarden een eenmalige toeslag van 120 euro per kind ten laste. De maatregel geldt voor werknemers en zelfstandigen.

Deze toeslag is er voor:

 • Gezinnen met kinderen die een Groeipakket ontvangen
 • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies hadden van minstens 10% in vergelijking met januari of februari 2020
 • en waarbij het bruto belastbaar gezinsinkomen onder de grens ligt van 2.213,30 euro.

Wie het Groeipakket krijgt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen bij zijn kinderbijslagfonds van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.
Er moeten ook bewijsstukken worden toegevoegd om het inkomensverlies aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, een rekeninguittreksel waaruit de betaling van de uitkering blijkt, een verklaring van de boekhouder, …

De toeslag bedraagt 120 euro per kind en wordt in 3 schijven van 40 euro betaald :

 • een eerste schijf van 40 euro voor de maand van de aanvraag
 • 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden.

De toeslag wordt afzonderlijk van het Groeipakket betaald.

6. Cultuursector

Wie in de cultuursector werkt en tussen de mazen van het net aan bestaande steunmaatregelen valt, kan binnenkort onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse premie tot 1.500 euro aanvragen. De premie zal in principe vanaf 17 juli via een app aangevraagd kunnen worden. En dat tot eind augustus.

Daarnaast zullen ook cultuurorganisaties die al gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid nog een bijkomende subsidie kunnen aanvragen om de coronaschade te compenseren. Concreet gaat het om organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Deze bijkomende subsidie moet ten laatste op 31 augustus worden aangevraagd.

7. Autobus-en autocarsector

Beschik je over

 • een vergunning voor ongeregeld vervoer (autobussen, autocars voor evenementen, reizen…),
 • of een vergunning of overeenkomst voor bijzonder geregeld vervoer (autobussen voor werknemersvervoer, leerlingenvervoer,…),

dan kan je bij de Vlaamse overheid mogelijk nog tot 31 augustus 2020 een premie aanvragen die gebaseerd is op de aankoopprijs van je autobussen of autocars.

Lees meer over de voorwaarden op de website van Vlaanderen.

8. Vlaams beschermingsmechanisme – extra steun voor ondernemingen met omzetverlies in periode 1 augustus tot 30 september

De Vlaamse regering heeft op 7 augustus beslist om bijkomende steunmaatregelen te voorzien voor ondernemingen die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet zien dalen met tenminste 60 %. Deze daling van de omzet (met 60 % of meer) wordt vergeleken met dezelfde periode in 2019. 

Er is gekozen om geen forfaitair bedrag ter beschikking te stellen maar om een steunbijdrage te voorzien in functie van de omzet. Bovendien wordt de steun geplafonneerd tot maximum 15.000 euro.

De steunbijdrage is als volgt :

 • 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar;
 • 3,75 % (halvering subsidie) voor 
  • zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefent als die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse betrekking;
  • bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus – september in 2019.

De aanvraag voor deze bijkomende steunmaatregelen zal kunnen vanaf oktober. Je kan je hier registreren om melding te krijgen zodra je de aanvraag kan indienen.

Er gelden nog bijkomende regels:

 • ondernemingen die door de recent verstrengde maatregelen (vastgelegd in de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli of opgelegd door de gouverneur van Antwerpen) verplicht zijn gesloten, kunnen een voorschot vragen van maximaal 2.000 euro (daarover zal VLAIO later nog communiceren);
 • ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa);
 • ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zijn uitgesloten (omwille van het feit dat deze ondernemingen nog steeds gebruik kunnen maken van dagpremie van 160 euro per dag)

Meer informatie over de voorwaarden van deze maatregel kan je vinden op vlaio.be

 

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. Eenmalige premie van 4.000 euro

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om een eenmalige premie toe te kennen aan alle ondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) met minder dan 50 voltijdse equivalenten, die over minstens één bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken en die verplicht moeten sluiten. Vind hier een lijst met sectoren (NACE-BEL codes) waarvoor de maatregelen van kracht zijn.

De premie bedraagt 4.000 euro per bedrijfszetel met een maximum van 20.000 euro per onderneming.

De aanvraag kon tot 1 juni ingediend worden via de website van BEW (Brussel, Economie en Werkgelegenheid). Deze termijn is ondertussen verstreken.

Meer informatie op 1819.Brussels.

2. Compensatiepremie van 2.000 euro

De Brusselse hoofdstedelijke regering kent een steunpremie van 2.000 euro toe aan zelfstandigen en ondernemingen met maximum vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

Deze premie geldt voor ondernemingen en zelfstandigen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming kan één premie aangevraagd worden.

Voorwaarden voor de toekenning van deze premie :

 • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen natuurlijke personen en voor vennootschappen waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
 • De meerderheid van de werknemers is tijdelijk werkloos door de coronacrisis, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard, waarvan de financiering door de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

Bedrijven die tijdens deze coronacrisis al een andere premie bij het Brussels hoofdstedelijk gewest, een ander gewest of een gemeenschap aangevraagd hebben, kunnen deze premie niet krijgen.

De aanvraag kan ingediend worden tot 30 juni.

3. Premies specifieke sectoren

Voor erkende dienstenchequebedrijven met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet Sodexo automatisch een eenmalige forfaitaire premie van 4.000 euro.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een premie van 3.000 euro voor alle exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur waarvan de vergunning werd uitgereikt voor 19 maart 2020. De aanvraag kan tot 30 juni 2020 ingediend worden via de website 1819.Brussels.

4. Stad Brussel - Cel Sociale Actie COVID

Het OCMW van de stad Brussel heeft een nieuwe cel opgericht om personen met financiële moeilijkheden door de coronavirus te helpen.

Woon je in de stad Brussel en wil je graag een afspraak maken? Dat kan via CSACovid@ocmwbxl.brussels of via het nummer 02/563.53.11

Premie Waals Gewest

1. Sluitingspremie

De Waalse Regering heeft besloten om een compensatiepremie van 5.000 euro toe te kennen aan alle kleine of micro-ondernemingen die gevestigd zijn in het Waals Gewest en die verplicht moeten sluiten. Ook zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep komen in aanmerking als zij sociale bijdragen verschuldigd zijn. Om dit aan te tonen, kan je een bankuittreksel van de betaling van je laatste sociale bijdrage gebruiken.

Op de site indemnitecovid.wallonie.be kan je nagaan of je bedrijf in aanmerking komt voor deze premie. De aanvraag gebeurt elektronisch. Afhankelijk van de activiteit kon deze aanvraag tot 12 of 31 mei ingediend worden. Deze termijnen zijn ondertussen verstreken.

2. Compensatiepremie

Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die een substantiële vermindering van hun activiteiten hadden en die het overbruggingsrecht krijgen voor maart en april, hebben recht op een premie van 2.500 euro. Als bewijs van het overbruggingsrecht kan je de goedkeuringsmail van je sociaal verzekeringsfonds gebruiken of het bankuittreksel van de betaling.

Op de site indemnitecovid.wallonie.be kan je nagaan of je bedrijf in aanmerking komt voor deze premie. De aanvraag gebeurt elektronisch. De aanvraag  moet ingediend worden tussen 1 en 30 juni.

3. Bijkomende steunmaatregelen voor de medisch- sociale sector en erkende dienstenchequebedrijven

Diensten zoals  gezinsondersteunende diensten, kinderdagverblijven, geestelijke gezondheidszorg, bedrijven voor aangepast werk, dienstenchequebedrijven, inburgeringsbedrijven, erkende centra voor sociale en professionele integratie, bedrijven voor aangepast werk en gezondheidspromotie waar door de huidige maatregelen de bijdragen van de begunstigden wegvallen, kunnen gedurende een periode van drie maanden beroep doen op een forfaitaire bijdrage van 5.000 EUR om dit verlies te compenseren.  De normale subsidies blijven daarnaast behouden, naast diverse verhogingen om de aanvullende kosten door de coronacrisis te kunnen dekken.

4. Nieuwe compensatiepremie van 3.500 euro voor sectoren die nog steeds verplicht moeten sluiten

Waalse bedrijven en zelfstandigen die nog steeds volledig worden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-crisis zullen binnenkort een extra premie van 3500 euro kunnen aanvragen. Maar ook de bedrijven die hun activiteiten sterk hebben moeten beperken komen hiervoor in aanmerking. Deze nieuwe forfaitaire vergoeding komt bovenop de 5000 euro en 2500 eruro compensatie waartoe eerder was besloten.

Hoewel de exacte aanvraagprocedure nog niet gekend is, is er al wel beslist welke ondernemingen hiervoor in aanmerking zullen komen.

Welke sectoren komen in aanmerking?

Deze compensatie is bedoeld voor bedrijven (micro-ondernemingen of kleine ondernemingen) die nog steeds gesloten zijn, hun activiteiten hebben gestaakt of waarvan de activiteit zeer beperkt is in de volgende sectoren:

 • Discotheken, dancings en gelijkaardige bedrijven
 • Projectie van bioscoopfilms
 • Organisatie van beurzen en congressen
 • Beheer van theaters, concertzalen en dergelijke
 • Kermisactiviteiten
 • Lichaamsonderhoud
 • Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer
 • Overig personenvervoer over land
 • Verhuur van vakantiewoningen, appartementen en gemeubileerde vakantiehuizen
 • Bed and Breakfast
 • Herbergen en andere korte termijnaccommodatie
 • Catering
 • Fotografische activiteiten
 • Beursstanden ontwerpen
 • Verhuur van serviesgoed, bestek, glaswerk, keukengerei, elektrische en huishoudelijke apparaten
 • Tentenverhuur
 • Reisbureaus, touroperators, boekingsdiensten

Details over het indienen van een compensatiepremie zullen binnenkort worden gecommuniceerd door de Waalse overheid. Wij volgen dit voor je op.

Raadpleeg voor meer informatie de website van Wallonië.

5. Gratis telefoonlijn voor zelfstandigen in nood

Heb je het mentaal moeilijk door alle coronamaatregelen? Dan kan je gratis terecht op het nummer 0800/300.25, van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 17u.  

Meer weten?

Je kan online heel wat informatie terugvinden:

 • De website van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu bevat meer informatie over het coronavirus zelf.
 • De website van de FOD Economie bevat meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen.
 • De website van de FOD Financiën bevat meer informatie over de steunmaatregelen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates