Verlenging adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

31 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het adoptieverlof 6 weken voor alle minderjarige kinderen. Dit verlof wordt vervolgens om de twee jaar met een week verlengd.

Daarnaast werd op 1 januari ook een nieuw verlof ingevoerd, nl. het pleegouderverlof. Voortaan hebben pleegouders bij pleegzorg van lange duur recht op een verlof, gelijkwaardig aan het adoptieverlof.

Verlenging van het adoptieverlof

Sinds 1 januari 2019 geldt voor de adoptie van een minderjarig kind een basistermijn van maximum 6 weken per adoptieouder. De leeftijd van het kind speelt dus geen rol meer, zolang het maar minderjarig is.

Daarnaast geldt nog een bijkomende termijn bovenop deze basistermijn. Op 1 januari 2019 bedraagt deze bijkomende termijn 1 week. Daar komt om de 2 jaar één week bij om zo op 1 januari 2027 uit te komen op een totaal van 5 bijkomende weken.

Als er twee adoptieouders zijn, moeten zij deze bijkomende termijn onderling verdelen. Zij leggen deze verdeling vast in een verklaring op eer en bezorgen dit aan hun ziekenfonds. 

Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven: 

  Basistermijn
Maximum aantal weken per adoptieouder
Bijkomende termijn
Voor beide ouders samen 
Totaal
Vanaf 1.1.2019 6 weken 1 week 7 weken
Vanaf 1.1.2021 6 weken 2 weken 8 weken
Vanaf 1.1.2023 6 weken 3 weken 9 weken
Vanaf 1.1.2025 6 weken 4 weken 10 weken
Vanaf 1.1.2027 6 weken 5 weken 11 weken

 

Het recht op deze bijkomende weken geldt voor de adoptieverloven die ten vroegste ingaan op de datum van inwerkingtreding van de betrokken verlenging.

Verdubbeling maximumduur bij ongeschiktheid van het kind

De basistermijn van 6 weken wordt verdubbeld in 3 gevallen :

  • wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%
  • wanneer het kind een aandoening heeft waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal uit de kinderbijslagwetgeving 
  • wanneer tenminste 9 punten toegekend worden in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal uit de kinderbijslagwetgeving 

Deze eerste 2 mogelijkheden bestonden al. Op 1 januari werd daar een derde mogelijkheid tot verlenging aan toegevoegd.

Begin en einde van het adoptieverlof

Het adoptieverlof start op de dag die door de zelfstandige wordt gekozen. Maar het kan ten vroegste starten op de dag van de inschrijving van het kind in de hoofdverblijfplaats van de adoptant. Er geldt ook een eindtermijn : het verlof moet binnen de twee maanden na deze inschrijving aanvangen. 

Bij een interlandelijke adoptie kan het adoptieverlof al starten vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen. Hierdoor kan de adoptant het kind ophalen in de Staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in het gezin. 

Pleegouderverlof

Op 1 januari 2019 werd ook een nieuw soort verlof ingevoerd, nl. het pleegouderverlof voor zelfstandigen die een minderjarig kind in hun gezin opnemen voor langdurige pleegzorg. Zij kunnen hiervoor een uitkering aanvragen bij hun ziekenfonds.

Zelfstandigen met de hoedanigheid van gerechtigde in de ziekteverzekering, tak uitkeringen,  kunnen deze uitkering aanvragen. Ook helpers en meewerkende echtgenoten komen hiervoor in aanmerking.  

De details volgen nog …

Concreet moeten nog de volgende modaliteiten bij koninklijk besluit uitgewerkt worden 

  1. de toekenningsvoorwaarden
  2. de instellingen en organen bevoegd voor de toekenning en het beheer van de uitkering
  3. de aanvraagprocedure
  4. de toekenningsperiode, het bedrag en de betalingswijze

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates