Ondernemen als zelfstandige

Aan welke ondernemingsvoorwaarden voldoen? Vergunningen aanvragen of verlengen? Beroepskennis aantonen? Wat is de belastbare bezoldiging van bedrijfsleiders? Hier lees je de antwoorden.

Voor bepaalde activiteiten heb je een of meer vergunningen. Soms horen bij jouw zaak ook erkenningen, toelatingen, registraties en/of meldingen van het Federaal Voedselagentschap, SABAM of andere instanties. Belangrijk om weten als je van koers wijzigt met je onderneming, je aanbod uitbreidt of bijvoorbeeld markten gaat doen met je producten.

Sommige vergunningen moet je na een bepaalde periode te verlengen. Wijzigingen in je zaak – zoals een verandering van adres – vragen vaak om een nieuwe vergunningsaanvraag of meldingsplicht. Ook bij de stopzetting van je onderneming is er soms meldingsplicht.

Wil je met een gerust hart ondernemen, in de wetenschap dat alles helemaal in orde is voor de wet? Zorg dan tijdig voor de aanvraag of verlenging van relevante vergunningen. Niet helemaal zeker welke vergunningen voor jouw activiteit van toepassing zijn? Acerta bezorgt je het juiste antwoord. Voor ons zijn vergunningen dagelijkse kost. Als je dat wilt, dienen wij in jouw plaats de nodige aanvragen in. Op speciaal verzoek zorgen we ook voor de extra vereiste documenten die bij zo’n aanvraag horen.

De Vlaamse regering besliste al om een gedeelte van de beroepskennis af te schaffen, meer bepaald van de sectoren voeding, persoonsverzorging, voertuigen en droogkuiser-verver. Dat ging in op 1 januari 2018. Op 1 september 2018 volgde ook de afschaffing van de basiskennis van het bedrijfsbeheer. De verplichte beroepskennis van de bouwsector was de enige die overbleef, maar wordt ook afgeschaft vanaf 1 januari 2019. Dit regeringsvoorstel gaat nu nog wel naar de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) voor advies.

In principe zijn er nog wijzigingen mogelijk (zowel inhoudelijk als wat betreft de ingangsdatum), als de SERV opmerkingen heeft. Bij de vorige afschaffingen gebeurde dat echter nooit en heeft de Vlaamse regering steeds haar vooropgestelde plannen kunnen uitvoeren. Vanaf 1 januari 2019 zou een onderneming met een maatschappelijke zetel in Vlaanderen dus geen enkele ondernemersvaardigheid meer moeten aantonen.

Wat Brussel en Wallonië betreft blijft het nog steeds stil, maar wij volgen dit uiteraard op de voet. Er is ook nog steeds geen definitief samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is onder andere bedoeld om afspraken te maken tussen de gewesten over:

  • de bevoegdheid (op basis van de maatschappelijke zetel van de onderneming of op basis van haar vestigingseenheid)
  • de gevolgen van een eventuele verhuis van de onderneming naar een ander gewest 

 

Je bent bedrijfsleider binnen een vennootschap:

  • als mandataris: je oefent de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar voor deze vennootschap uit
  • of als werkende vennoot: je zorgt voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, en/of hebt de commerciële, financiële of technische leiding - zonder arbeidsovereenkomst

De fiscus geeft een ruime interpretatie aan het begrip bezoldigingen van bedrijfsleiders. Hieronder vallen:

  • alle vaste of veranderlijke bezoldigingen en tantièmes die vennootschappen aan je toekennen aan hun bedrijfsleiders en die niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap
  • de voordelen van alle aard
  • het gedeelte van het huurinkomen dat in een bezoldiging van bedrijfsleiders moet geherkwalificeerd worden - dit in het geval dat jij een onroerend goed aan de vennootschap verhuurt.

Terugbetaalde kosten van de vennootschap en sociale voordelen zijn vrijgesteld.