Naar inhoud

Home Acerta in de media Columns Alle sectoren gelijk voor de wet?

Alle sectoren gelijk voor de wet?

Minister van Werk Kris Peeters wil nog voor de zomer zijn wetsontwerp omtrent flexibelere deeltijdse arbeid laten goedkeuren door het parlement. Later dit jaar moet ook het voorstel over glijdende uren een vaststaand gegeven worden. Tot op vandaag heerst er een vorm van ongelijkheid tussen de verschillende sectoren op deze vlakken. Daarom moet voor zowel werkgevers als werknemers elke vorm van gedoogbeleid gebannen worden binnen onze Belgische werkcultuur. Transparantie zal de competitiviteit van onze ondernemingen ten goede komen maar er moet ook rekening gehouden worden met de behoeften van de werknemers, willen we vorm geven aan Werkbaar en Wendbaar werk voor beide partijen.

Kris Peeters’ plan ‘Werkbaar Wendbaar Werk’ wordt uitgewerkt in meerdere aparte wetsontwerpen. Het wetsontwerp dat nu op tafel ligt, gaat specifiek over de flexibilisering van deeltijdse arbeid. Peeters wil de administratieve verplichtingen voor de werkgevers voor een deel versoepelen, zonder dat er hierdoor wordt geraakt aan de rechten en de bescherming van de werknemers.

Flexibiliteit moet van twee kanten komen

Op jaarbasis moet een werknemer momenteel gemiddeld 38 uur per week werken. Op dit moment houdt de wetgeving echter geen rekening met pieken en dalen inzake werklast. Tijdens drukkere periodes raken werknemers overwerkt, wanneer ze bijvoorbeeld een week van 45 uren moeten kloppen en dit niet kunnen compenseren door de week erna minder uren te presteren. Op andere tijdstippen bestaat het risico dat werknemers overbetaald worden, aangezien een week met minder werklast vergoed wordt aan de hand van zijn vaste 38 uren en niet op basis van de geleverde prestaties. In geval van overtredingen of laattijdige administratieve wijzigingen, riskeren werkgevers bovendien ook zware boetes. Binnen de huidige reglementering kan reeds afgeweken worden van de starre 38-urenweek. Hiervoor zijn echter dikwijls tijdverslindende onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden nodig om een cao te sluiten.

In bepaalde sectoren is er nu eenmaal sprake van duidelijke piek- en dalperiodes. Onder andere in de horeca zijn er nu al cao’s waardoor flexibeler en seizoengesbonden werken mogelijk is. Maar heeft een boekhoudkantoor ook geen drukkere periode wanneer alle BTW-aangiftes ingediend moeten worden in de maand juni? En is het dan ook niet rustiger tijdens de zomermaanden? Waarom moet er hier dan vaak een gedoogbeleid heersen terwijl in bepaalde sectoren deze flexibele arbeidstijden wel wettelijk vastgelegd zijn? Er moet op zijn minst transparantie en uniformiteit voor elke sector gecreëerd kunnen worden die in lijn ligt met de behoeften van zowel werkgever als werknemer om een platform te creëren voor echt werkbaar werk.

Het perspectief van werknemers

De hamvraag is nu: staan werknemers hiervoor open? Uit het onderzoek van Acerta bij 2000 werknemers blijkt dat maar liefst 76% van de respondenten gebruik willen maken van de mogelijkheid gedurende bepaalde periodes van de loopbaan meer te werken om deze extra uren later in hun loopbaan op te nemen. Vooral jongeren zijn vragende partij. Dit blijkt dus een belangrijke troef voor werkgevers die op zoek zijn naar een grotere instroom van jonge werknemers. De Belg staat er verder ook voor open om te onderhandelen over de hoeveelheid uren die hij werkt: 51% van de respondenten wil meer uren te werken als zij daarvoor het normale loon uitbetaald krijgen. Deze moet voor hen dus niet betaald worden met een
overloontoeslag. Ook hierin tonen jongere werknemers meer interesse. De wil is er dus wel!

Transparantie en competitiviteit staan centraal

In zijn wetsvoorstel ijvert Peeters voor de flexibele werkweek, waardoor weken van 45 uur en 32 uur in de toekomst geen probleem meer mogen vormen, zolang er aan de gemiddelde 38-uren week op jaarbasis wordt voldaan. Op deze manier wordt komaf gemaakt met de sectorale aanpak en komt er een overkoepelende oplossing. Eén ding staat vast: een wetgevend kader zal zeker de competitiviteit van onze werkgevers ten goede komen en transparantie creëren voor werknemers. Een goede uitwerking van de flexibele werkweek zal echter slechts succesvol zijn indien de toepassing ervan tegemoet komt aan behoeften van werkgever én werknemer. De wil is er bij zowel werknemers als werkgevers, nu ligt de bal in het kamp van de sociale partners en de wetgever om een goed juridisch kader te scheppen.

Sarah Peeters
director Acerta Consult

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Downloads
Columns
Jobs bij Acerta
Onze medewerkers aan het woord