Abonnementsvoorwaarden Sociale Wegwijzer

Artikel 1

De rechtsverhouding tussen Acerta Consult, met maatschappelijke zetel te Buro and Design Center, Heizel E Z/N  bus 65,1020 Brussel, BE 0428.939.740, en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden (licentievoorwaarden), de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Acerta Consult. Acerta Consult behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Artikel 2

De prestaties van Acerta Consult strekken ertoe informatie te verschaffen aan de klant via papieren dragers, internet, of enige andere drager, alsook door organisatie van studiedagen en andere vormen van opleiding. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als 'de Producten'. Voor Producten die betrekking hebben op recente ontwikkelingen in bepaalde materies waarvoor geen nieuwe informatie voorhanden is (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de materie), zal Acerta Consult geen informatie kunnen leveren. Evenwel ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de klant dat de Producten standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat Acerta Consult geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Producten om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Acerta Consult neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke Producten, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Artikel 3

Commerciële documenten en aanbiedingen van Acerta Consult scheppen geen verbintenissen in hoofde van Acerta Consult. De Overeenkomst tussen Acerta Consult en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door Acerta Consult of bij begin van uitvoering door Acerta Consult.

Artikel 4

Het plaatsen van bestellingen voor Producten via de bij de klant gangbare centrale inkoopprocedure, gebeurt louter om administratieve redenen en doet geenszins afbreuk aan de integrale geldigheid van de Overeenkomst.

Artikel 5

In België zijn de prijzen van Acerta Consult (behoudens anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten. Acerta Consult behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementen het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. Acerta Consult behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst. Acerta Consult behoudt zich tevens het recht voor de factureringsperiodiciteit te wijzigen, om te schakelen van delivery-based facturering (= factuur per verzonden item) naar time-based facturering (= factuur voor een bepaalde periode) of omgekeerd, het principe van gegroepeerde facturering (= facturering van verschillende Overeenkomsten middels één factuur) toe te passen en, in het algemeen, de factureringswijze te wijzigen. Elke afwijking op de door Acerta Consult vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk akkoord van Acerta Consult toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur.

Artikel 6

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Bovendien is Acerta Consult gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna 'herinneringskosten' genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Acerta Consult te voldoen, kan Acerta Consult de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 7

Alle geleverde Producten blijven eigendom van Acerta Consult tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Acerta Consult. Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van de Overeenkomst, kan Acerta Consult van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde Producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 8

Acerta Consult zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien er  leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Acerta Consult geen  resultaatsverbintenis. Acerta Consult behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van  niet-levering van de Producten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 9

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan de klantendienst van Acerta Consult en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de Producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Acerta Consult indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Acerta Consult, zonder dat Acerta Consult daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Artikel 10

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Acerta Consult krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Acerta Consult beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Acerta Consult is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Acerta Consult is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Acerta Consult aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Acerta Consult wordt weerhouden, is Acerta Consult er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs (de jaarprijs ingeval van een aElke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Acerta Consult te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.onnementsgebonden Product) terug te betalen.

Artikel 11

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Acerta Consult te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.

Artikel 12

Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een Overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden Product 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door Acerta Consult of de klant.

Artikel 13

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Acerta Consult kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 14

Acerta Consult behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden (bv. aanvullingen of bijwerkingen, cd-roms, internetservices, of andere).

Artikel 15

Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Acerta Consult is verboden. Acerta Consult zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Acerta Consult, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Acerta Consult om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Artikel 16

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Acerta Consult.

Artikel 17

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Acerta Consult. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Acerta Consult aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Acerta Consult. De gegevens van de klant kunnen eveneens door Acerta Consult overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Acerta Consult en van derden wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Acerta Consult wenst te stoppen, dient de klant Acerta Consult hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 18

De klant mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Acerta Consult.

Artikel 19

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Acerta Consult, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Acerta Consult). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

Artikel 20

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Artikel 21

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Acerta Consult houdt geenszins een afstand van recht in.