LEI Algemene voorwaarden

Doel

Deze standaard voorwaarden zijn van toepassing voor alle diensten die betrekking hebben op het LEI-nummer (Legal Entity Identifier): de aanvraag/registratie, de wijziging en de hernieuwing ervan. 

Service Provider

Acerta Ondernemingsloket vzw (hierna “Acerta” genoemd) werkt voor deze dienst samen met een service provider, namelijk Bloomberg Finance L.P., 731 Lexington Avenue, New York, NY 10022 (hierna “BFLP” of “service provider” genoemd). BFLP is geaccrediteerd als “LOU” (Local Operating Unit) door GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Een LOU is een erkende LEI-verstrekker onder het system van de GLEIS (Global Legal Entity Identifier System).

Acerta treedt hierbij op als gevolmachtigde derde partij (“assisting party”) die voor de aanvragende onderneming de nodige gegevens verzamelt en bezorgt aan BFLP. BFLP blijft echter verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de toekenning (of weigering) van de LEI.

Acerta behoudt zich het recht voor om de verwerking van de aanvraag alsnog te weigeren, als haar samenwerking met BFLP eindigt of als BFLP bijkomende voorwaarden zou opleggen die Acerta niet kan aanvaarden.

Acerta kan niet tussenkomen in geschillen tussen de aanvragende onderneming en de service provider.

Dienst aangeboden door Acerta

Acerta verbindt zich ertoe de LEI-aanvragen te capteren en door te sturen naar de service provider. Als hiervoor informatie of documenten ontbreken, vraagt Acerta dit op bij de aanvragende onderneming, tenzij zij zelf toegang heeft tot deze gegevens (bv. uit de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Als de service provider meer informatie wenst, dan zal Acerta fungeren als tussenpersoon tussen de service provider en de aanvragende onderneming.

De service provider bezorgt haar beslissing (LEI-nummer of weigering) aan Acerta en Acerta speelt deze op haar beurt door naar de aanvragende onderneming. De dienst is afgerond als deze beslissing is overgemaakt. Hiermee houdt de rol van Acerta als tussenpersoon ook op te bestaan, tenzij de aanvragende onderneming op een later tijdstip een nieuwe (betalende) aanvraag indient om door Acerta te worden bijgestaan in het beheer van het LEI-nummer.

Acerta verwerkt en verstuurt alle aanvragen zo snel mogelijk, maar dit kan vertraging oplopen als de aanvragende onderneming nog niet alle noodzakelijke informatie bezorgd heeft. 

Plichten van de aanvragende onderneming

De aanvragende onderneming moet Acerta alle informatie en documenten bezorgen die nodig zijn voor het LEI-registratie- en authenticatieproces. De aanvragende onderneming moet ervoor zorgen dat alle informatie die hij/zij doorstuurt volledig en juist is. Indien zij foute informatie doorstuurt of niet reageert op de vraag om informatie of documenten te bezorgen, dan kan Acerta overgaan tot de stopzetting van de aanvraag.

Als de persoon die de aanvraag invult geen deel uitmaakt van het bestuur van de onderneming, moet hij/zij beschikken over een volmacht en deze ook bezorgen aan Acerta, alvorens de LEI-aanvraag kan doorgestuurd worden naar de service provider.

De aanvragende onderneming engageert zich om zijn LEI-informatie jaarlijks te controleren. Elke verandering aan die informatie moet onmiddellijk doorgegeven worden aan Acerta. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende onderneming om de LEI-informatie up-to-date te houden.

De aanvragende onderneming is zich ervan bewust dat hij/zij verplicht is om de LEI-gegevens jaarlijks te hernieuwen. Zoniet houdt het LEI-nummer op te bestaan op de vervaldatum (1 jaar na de toekenning ervan).

De aanvragende onderneming moet elk intellectueel eigendomsrecht of alle andere rechten met betrekking tot haar LEI-gegevens overdragen aan de service provider.

De aanvragende onderneming is zich ervan bewust dat de service provider LE-RD (Legal Entity Reference Data of LEI-gegevens) kan veranderen of LEI’s kan transfereren naar een andere LOU, al dan niet met instemming van de aanvragende onderneming. Zonder instemming van de aanvragende onderneming, mogen deze niet onderworpen zijn aan een bijdrage ten laste van de aanvragende onderneming.

Betaling

De aanvraag van een LEI-nummer is betalend, net als de wijziging van LEI-gegevens of de jaarlijkse hernieuwing ervan. De actuele tarieven vind je hier.

Duur

Het LEI-nummer is 1 jaar geldig en dient jaarlijks hernieuwd te worden, voor zover de aanvragende onderneming nog steeds onder de toepassing valt van de wetgeving die verplicht om een LEI-nummer te bezitten.

Aansprakelijkheid

Acerta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een foutieve aanvraag, die het gevolg zijn van

  • onvolledige of foutieve informatie of documenten die bezorgd werden door de aanvragende onderneming.
  • onvolledige of foutieve informatie uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aanvragende onderneming is immers zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze informatie.

In geval van een bewezen fout in hoofde van Acerta, zal de schadevergoeding, die in oorzakelijk verband staat met de fout, beperkt zijn tot de directe schade, met een maximum van het betaalde bedrag voor de aanvraag van het LEI-nummer.

Verwerking persoonsgegevens

Door deze aanvraag geeft de aanvragende onderneming volmacht aan Acerta Ondernemingsloket vzw:

  • om haar persoonsgegevens te verwerken met het oog op het beheer van de aangevraagde aanvullende diensten en om haar te informeren over de andere diensten van de Acerta-groep;
  • om toegang te verlenen tot haar dossiergegevens aan de andere ondernemingen van de Acerta-groep, met het oog op een efficiënte geïntegreerde dienstverlening in het kader van mijn sociale en fiscale verplichtingen en op de promotie van hun eigen diensten;
  • om haar gegevens te verwerken in een globale, anonieme statistiek;

De aanvragende onderneming heeft het recht om haar persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en ze kan haar volmacht herroepen.