Bestrijding van de loonkloof : analyseverslag van de bezoldigingsstructuur

Met de invoering van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen wil onze overheid de verloningsverschillen tussen mannen en vrouwen een vast onderdeel maken van het sociaal overleg. Daarbij wordt niet enkel gedoeld op het interprofessioneel overleg, maar ook het sectoraal overleg en meer nog het overleg binnen de onderneming. Via deze weg brengen we u op de hoogte wat u als individuele werkgever moet doen om in overeenstemming te zijn met deze regelgeving.

1. Analyse van de bezoldigingsstructuur

2. Betrokken werkgevers

3. Analyse om de 2 jaar

4. Modeldocument

5. Verdere verloop

6. Bemiddelaar

1. Analyse van de bezoldigingsstructuur

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen verplicht ondernemingen om iedere 2 jaar een gedetailleerde analyse op te maken van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming. De bedoeling hiervan is te bepalen of het gehanteerde bezoldigingsbeleid genderneutraal is, m.a.w. of de mannen en vrouwen binnen de onderneming hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Indien blijkt dat er een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat, moeten werkgever en personeelsafvaardiging samen een actieplan opstellen om dit op te lossen.

Deze analyse maakt deel uit van een verslag dat om de twee jaar overgemaakt moet worden aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging).

2. Betrokken werkgevers

Werkgevers die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerk stellen, zijn verplicht dit analysedocument op te maken.

Wie klant is bij Acerta en dit verslag moet opmaken, is op de hoogte gebracht.

3. Analyse om de 2 jaar

De betrokken ondernemingen moeten om de twee jaar een analyse maken dat dan ook betrekking heeft op de voorbije 2 boekjaren. De allereerste analyse heeft bij wijze van uitzondering betrekking op 1 boekjaar, nl. het boekjaar dat eindigt in 2014. Vervolgens zal de analyse tweejaarlijks moeten gebeuren.

4. Modeldocument

De wetgever maakte 2 modeldocumenten op basis waarvan de analyse moet worden opgemaakt. Afhankelijk van hoe groot de onderneming is, moet u slechts het beknopte dan wel het volledige formulier invullen.

Acerta maakte voor u een begeleidend schrijven om u te helpen het formulier in te vullen:

5. Verdere verloop

Zoals gezegd moet het verslag overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging indien er geen ondernemingsraad is. Dit moet gebeuren binnen de drie maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Binnen diezelfde drie maanden moet de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging het analyseverslag bespreken. Zij moeten het verslag dan ook krijgen ten minste 15 dagen voor de vergadering waarin het verslag zal worden onderzocht.

Gaat het om een vennootschap dan moet deze vergadering verplicht plaats vinden vóór de algemene vergadering waarop de vennoten zich uitspreken over het beheer en de jaarrekeningen.

De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moet dan op basis van het analyseverslag oordelen of er een actieplan moet worden opgesteld of niet. Is dat het geval dan zit de genderneutraliteit van de bezoldigingen dus niet goed binnen het bedrijf. Het volgende analyseverslag zal dan ook moeten rapporteren over de voortgang van dat actieplan.

6. Bemiddelaar

Op voorstel van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging kan de werkgever een werknemer als bemiddelaar aanstellen. Deze persoon ondersteunt mee de opmaak van het actieplan en fungeert als aanspreekpunt voor werknemers die menen het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling inzake verloning op basis van geslacht.

Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof, B.S. 28 augustus 2012.

K.B. van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, B.S. 15 mei 2014.

M.B. van 25 april 2014 tot vaststelling van de modelformulieren die als basis moeten dienen voor het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, B.S. 15 mei 2014.