Verkoopvoorwaarden hr boeken en spelen

1. Prijs

De vermelde prijs is de prijs per exemplaar, inclusief btw en verzendingskosten.

2. Terugname

Vóór de levering van de publicatie en gedurende 7 dagen vanaf de dag die volgt op die van de levering van de publicatie heeft de klant het recht om van de aankoop af te zien. In dat geval moet de publicatie teruggestuurd worden naar Acerta Consult – Publications, Diestsepoort 1, 3000 Leuven. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

3. Betaling van facturen

Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen zijn onze facturen te Leuven, netto en zonder disconto, binnen 30 dagen na ontvangst betaalbaar.

4. Intrest bij niet-betaling op vervaldag

Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal vanaf de 31e dag na de factuurdatum, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar worden aangerekend.

5. Schadevergoeding bij niet-betaling op vervaldag

Indien de cliënt in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en na het zenden van één aanmaning, zal het factuurbedrag met 10% - minstens 50 euro - verhoogd worden.

6. Bevoegde rechter

In geval van betwisting i.v.m. facturen kan de klant enkel een procedure aanhangig maken bij het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Leuven of bij de Rechtbank van Koophandel te Leuven.