Wat komt aan bod in de sociaal-juridische updates?

 • 1/10de ouderschapsverlof en flexibele opname thematisch verlof
 • Boete voor niet naleving voorrangsregels deeltijdse werknemers
 • Indieningstermijn voor preventieprojecten burn-out 
 • Vlaams opleidingsverlof (VOV) 
 • Elektronische neerlegging arbeidsreglement 
 • Inlichtingenblad en getuigschrift werkhervatting verplicht elektronisch
 • Loopbaansparen in zicht voor bepaalde sectoren
 • Tijdsregistratie voortaan verplicht? 
 • Outplacement na medische overmacht
 • Vrijstelling van prestaties en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
 • Uitkeringen tijdskrediet en definitie ‘kind met een handicap’
 • Uitkeringen themaverlof voor alleenstaanden verhoogd
 • Wet sociale verkiezingen gestemd!
 • Starterslonen
 • Opzegvergoeding=opleidingsbudget
 • Scholingsbeding voor knelpuntberoepen
 • Ziekte na 65 jaar: ziekte-uitkering mogelijk
 • Concrete richtlijnen voor beheer van mobiliteitsbudget door werkgever

 

 • Verdeling extra weken adoptie- en pleegouderverlof en gewaarborgd loon pleegouderverlof
 • Fiscaalvriendelijke overuren verhoogd
 • Landingsbaan heropnemen na themaverlof mét uitkeringen
 • IPA en loonnorm
 • Wegwerken ongelijkheid belasting op groepsverzekering
 • Sociale verkiezingen 2020: wetswijzigingen op komst
 • Cao 90 fiscaal vrijgesteld bedrag gepubliceerd
 • 1/10 ouderschapsverlof en flexibilisering van de themaverloven
 • Mobiliteitsbudget: website van de overheid
 • Versterking Vlaams doelgroepenbeleid
 • Telewerkers beter beschermd tegen arbeidsongevallen
 • Krachtlijnen van het IPA 2019-2020
 • Praktische toepassingen over adoptie- en pleegzorgverlof
 • Deeltijds tijdskrediet en vervangingsovereenkomst
 • Controle RVA op tijdskrediet en thematisch verlof
 • Cumul vergoeding zachte en gewone landingsbaan
 • Educatief verlof en ziekte: de praktijk
 • Wijzigingen in PC 327
 • Tussenkomst werkgever in vervoerskosten
 • Loonkloofwet: tijd voor tweejaarlijks analyseverslag
 • Versterking Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 2019
 • Telewerkers beter beschermd tegen arbeidsongevallen
 • Nieuwe loonnorm in zicht?
 • Gevolgen Brexit op tewerkstelling Britten in België
 • Attesten tijdskrediet zijn beschikbaar
 • Bedrijfswagens 2020: nu al aan wijzigingen aftrekregels denken bij nieuwe bedrijfswagen?
 • Overschrijding budget bedrijfswagen aftrekken van voordeel alle aard, mag dat?
 • Gevolg onvolledig outplacementaanbod
 • Wijzigingen IBO sinds september 2018
 • Kost van ontslag tijdens gewaarborgde periode bij IBO
 • Geïndexeerde bedragen 2019
 • Maximumbedragen vrijwilligers verdubbelt bijna
 • Grenzen loonbeslag 2019
 • Ter beschikking stellen van een woning: voordeel alle aard
 • Referentie CO2-uitstoot voor bedrijfswagens 2019
 • Inkomensgrenzen gepensioneerden en bijverdienen 2019
 • Aanpassing adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • Vrij Aanvullende Pensioenverzekering Werknemers
 • Zachte landingsbanen 2019
 • Uitbreiding definitie gehandicapt kind bij ouderschapsverlof en adoptieverlof
 • Aanpassing adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • Cash for car: bedrijfswagenattest bij uit dienst
 • Single permit 2019
 • Overzicht belangrijkste wijzigingen 2019: wat is zeker? Wat nog nog niet?
 • Is een ziekteattest via Whatsapp geldig?
 • Overzicht pensioenvoorwaarden 2019
 • Loonbedragen Wet op de Arbeidsovereenkomsten 2019
 • Cumul mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding
 • Sanctie outplacement: voortaan Vlaamse bevoegdheid
 • Hogere ontslagkost vanaf 2019?
 • Tijdskrediet: landingsbanen vanaf 60 jaar en extra tijdskrediet voor opleiding
 • Uitbreiding definitie kind met handicap bij ouderschapsverlof en adoptieverlof
 • Arbeidsongevallenwetgeving en telewerk eindelijk op elkaar afgestemd
 • Wijzigingen aantal fiscale bepalingen in zicht:
  • verhoging aantal fiscaalvriendelijke overuren
  • bedrag niet-recurrente bonus 2019
 • Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)
 • Schade aan firmawagen als werknemer al weg is
 • Ontslag onhandelbare werknemer
 • Wie is beschermd tegen ontslag sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018?
 • Landingsbanen in 2019
 • Zachte landingsbaan: wijzigingen op 1 januari 2019
 • Doelgroepenbeleid Vlaanderen: plannen voor 2019
 • Outplacement voor 45+: beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
 • Scholingsbeding voor opleiding die leidt tot knelpuntberoep
 • Opzeggingsbeding voor superbedienden blijft geldig
 • WLTP-norm voor bedrijfswagens in 2020: gevolgen
 • Ontslag van een beschermde werknemer met het oog op pensioen: let op!
 • Recht op vervangende feestdag voor feestdag gelegen vóór de datum van in dienst?
 • Deeltijdse werkhervatting na ongeschiktheid: vanaf 1 juli 2018 speciaal vakantie-attest aan mutualiteit
 • ADV-dagen: standpunt FOD
 • Educatief verlof: verhoogde loongrens 2018-2019
 • Tijdskrediet en themaverlof en uitkeringen ongeschiktheid
 • Fietsvergoeding ook voor langer en veiliger traject
 • Ouderschapsverlof 1/10de en flexibele opname thematische verloven: publicatie
 • Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof: enkele verduidelijkingen
 • Opeenvolgende dagcontracten: verstrenging van de regels op 1/10/2018
 • SWT: wijzigingen op komst in 2019
 • Educatief verlof in Vlaanderen: wijzigingen op til
 • Elektriciteitstekort: gevolgen voor de werkgever
 • Loonbegrip aangepast door de RSZ
 • GDPR: meldingsdocument voor datalek beschikbaar
 • Werkbonus aangepast vanaf 01/09/2018
 • Taxshift 2019: meer nettoloon voor WN en voordelen voor WG
 • Telling voor de sociale verkiezingen start!
 • Gelijkstelling halve dagen ongeschiktheid voor vakantieopbouw
 • 1/10 ouderschapsverlof
 • Flexibel opnemen van themaverlof
 • Verlenging postnatale rust bij ziekte en ongeval in de zwangerschap
 • Uitbreiding adoptie-en pleegzorgverlof
 • Onbelast bijverdienen gestemd
 • Arbeidsdeal oftewel zomerakkoord 2.0
 • Mobiliteitsbudget
 • Scholingsbeding
 • IT-apparaten forfaitaire waardering – RSZ bevestigt
 • Kilometervergoeding aangepast 1 juli 2018
 • Landenlijst (forfaits buitenlandse dienstreizen) aangepast
 • Cadeautjes bedragen definitief
 • Voordeel alle aard IT-apparaten: verduidelijkingen van de fiscus!
 • Startersjobs vanaf 1 juli?
 • Camerabewaking: nieuwe regels
 • Aanpassing pensioenrechten groepsverzekering
 • Uitkering tijdskrediet gehandicapt kind
 • Wetsvoorstel verlof om dwingende reden met betaling van loon
 • Reserveer tiidig uw student!
 • Meimaand = verlofmaand
 • Voetbal volgen op het werk?
 • Break@work: ook uitkeringen beschikbaar
 • Auteursrechten voor uw medewerkers: fiscaal interessant?
 • Warranten: geen disproportionele toekenning meer
 • Ontslag om dringende reden wegens niet aanbieden bij controledokter
 • Projecten rond burn-out preventie: ontwerp KB
 • Startersjobs worden goedkoper vanaf 1 juli 2018
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid: nieuwe maatregelen gestemd
 • Verkorte opzegtermijnen ingevolge relancewet van toepassing
 • Het recht op de-connectie en burn-out preventie
 • Evaluatie van het re-integratietraject en FAQ
 • Werkgelegenheidsplan 45+: hoe ver staat u er mee?
 • Landingsbaan na “zachte” landingsbaan?
 • Weigeren van redelijke aanpassingen: discriminatie?
 • Ziekte en ontslag om dringende reden 
 • Progressieve werkhervatting: beperkte duur van toelating en wijziging uitkering
 • De bedrijfsfiets: RSZ en fiscus zijn het eens
 • IT-apparaten: forfaits RSZ en fiscus gelijk
 • Mobiliteitsvergoeding nu echt op komst
 • Deeltijdse roosters en arbeidsreglement: aanpassen aan wet wendbaar werk tegen 1 april
 • Cao tijdskrediet: interpretatie NAR gepubliceerd
 • Ziekte en vakantie: wijzigingen op komst
 • Thuiswacht is soms arbeidstijd
 • Inspecteurs en hun uitgebreide bevoegdheden inzake discriminatie
 • Einde van de arbeidsovereenkomst door een nietige opzeg?
 • RSZ: vrijgestelde bedragen voor kleine cadeaus verhoogd
 • Gelijkstelling voor opbouw van vakantie: halve dagen arbeidsongeschiktheid
 • Vergoedingen binnenlandse dienstreizen: standpunt fiscus duidelijk
 • Outplacement en medische ongeschiktheid: geen verrekening bij verbrekingsvergoeding
 • Vervangingsovereenkomst bij progressieve werkhervatting is mogelijk
 • Zachte landingsbanen
 • Loopbaansparen: de start is gegeven
 • Tussenkomst werkgever in vervoerskosten: indexering tarieven NMBS
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in geval van nacht-en ploegenarbeid: uitbreiding
 • GDPR: hoe ver staat u?
 • Gemotiveerd tijdskrediet voor een kind met een handicap: uitbreiding
 • SWT minder gunstig gelijkgesteld voor pensioenen ingaand vanaf 1 januari 2019
 • Zomerakkoord: wat is er wel, wat is er niet gestemd?
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
 • Loonbeslag en -overdracht: nieuwe grenzen 2018
 • Fiscale bedragen 2018
 • Herwaardering aanvullende vergoeding SWT 2018
 • Stijging nettoloon 2018: gevolgen van de taxshift
 • Mobiliteitsbudget
 • Oudere werknemers en werklastvermindering