Overbruggingsrecht wegens zorg voor kinderen - december 2021

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig onderbreken om voor hun kind te zorgen, kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen voor december 2021.

Er zijn geen voorwaarden inzake voorafgaande verzekeringsplicht of effectieve bijdragebetaling. Ook starters komen dus onmiddellijk in aanmerking voor deze uitkering als zij aan alle voorwaarden voldoen.

De onderbreking moet minstens 7 kalenderdagen duren.  Valt de onderbreking in één kalendermaand, dan moeten de 7 kalenderdagen niet opeenvolgend zijn. Loopt de onderbreking over twee kalendermaanden, dan moeten de 7 dagen wel opeenvolgend zijn. Is de school of kinderopvang 5 opeenvolgende weekdagen gesloten, dan telt het weekend mee om aan 7 dagen onderbreking te komen. De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken.

Voorwaarden

De activiteit wordt onderbroken om te zorgen voor een kind, jonger dan 18 jaar, dat op hetzelfde adres woont als de zelfstandige. Met co-ouderschap wordt ook rekening gehouden.

Als het kind een handicap heeft, speelt de leeftijd geen rol. Het kind moet wel ten laste zijn van de zelfstandige.

De zorg is nodig omdat het kind niet naar school, naar het kinderdagverblijf of op kamp kan omdat :

  • het kind zelf in quarantaine of isolatie moet
  • het kinderdagverblijf, de school of de klas volledig of gedeeltelijk gesloten wordt ingevolge een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Normale schoolvakanties tellen dus niet mee.
  • het kind verplicht wordt om lessen op afstand te volgen ingevolge een beslissing van de bevoegde overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als het kind een handicap heeft, is de opvang nodig omdat het kind niet naar een centrum voor de opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat :

  • Het centrum gesloten wordt ingevolge een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan
  • De intra- of extramurale dienstverlening of behandeling (erkend of georganiseerd door de Gemeenschappen) tijdelijk wordt stopgezet ingevolge een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die men betaalt en van het aantal dagen onderbreking.

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen die dezelfde bijdragen betalen als een hoofdberoep krijgen de volgende uitkering.

  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer 1 679,31 euro 1 343,87 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1 259,49 euro 1 007,90 euro
Tussen 14 en 20 dagen 839,65 euro 671,94 euro
Tussen 7 en 13 dagen 419,83 euro 335,97 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Zelfstandigen die een verminderde bijdrage betalen, krijgen de helft van deze uitkering. Deze halve uitkering geldt voor :

  • zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal
  • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 741,63 euro per kwartaal
  • gepensioneerden, die minstens 265,90 euro per kwartaal betalen
  • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal
  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer 839,65 euro 671,94 euro
Tussen 21 en 27 dagen 629,74 euro 503,95 euro
Tussen 14 en 20 dagen 419,83 euro 335,97 euro
Tussen 7 en 13 dagen 209,92 euro 167,98 euro
Minder dan 7 dagen  0 euro 0 euro

Voor de controle van het bedrag van de sociale bijdrage houden we rekening met de verplichte voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor startende zelfstandigen kijken we naar de verplichte startersbijdrage.  Als je voorlopige bijdrage te laag is, dan kan je het overbruggingsrecht nu nog niet krijgen. Als je definitieve bijdrage wel hoog genoeg is, dan kunnen we je het overbruggingsrecht later nog uitbetalen. Dat kan echter pas op het moment dat we de eindafrekening over 2022 opmaken, wellicht in de loop van 2024. Verwacht je dat je definitieve bijdrage wel hoog genoeg zal zijn? Doe dan zeker tijdig je aanvraag.

Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht verminderd. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten : arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Het niet of niet correct aangeven van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan kan leiden tot een terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin het begin van de onderbreking ligt. Voor elke onderbreking is een aparte aanvraag nodig met een aangepast attest.

Voorbeeld : de uitkering van december 2021 kan aangevraagd worden tot 30 juni 2022.

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen. Tenzij je uitstel van betaling hebt aangevraagd. In dat geval blijf je verzekerd zolang het betalingsuitstel loopt.