Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Februari 2022

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, kunnen in februari 2022 het dubbele overbruggingsrecht krijgen. Dit kan gaan om beslissingen van federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden.

In februari 2022 zijn enkel discotheken en dancings nog gedwongen gesloten.

Voorwaarden

1. Volledige onderbreking van de activiteit

Het overbruggingsrecht gedwongen sluiting kan toegekend worden aan de zelfstandigen, die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen en hun activiteit volledig onderbreken. Zelfstandigen, die afhankelijk zijn van een gedwongen gesloten sector, kunnen het overbruggingsrecht omzetdaling vragen.

Er moet een volledige onderbreking van de activiteit zijn. Wie nog een beperkte activiteit uitoefent, kan het overbruggingsrecht omzetdaling vragen. Ook click&collect of take away zijn niet toegelaten. 

2. Geen voorafgaande onderwerping of bijdrageplicht

Voor de dubbele uitkering wegens gedwongen sluiting gelden geen voorwaarden inzake voorafgaande verzekeringsplicht of bijdrageplicht. Ook starters komen dus in aanmerking voor deze maatregel.

3. Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht verminderd. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten : arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Het niet of niet correct aangeven van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan kan leiden tot een terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de gezinslast, van de sociale bijdragen die je betaalt en van de duur van de gedwongen onderbreking. Je hebt gezinslast van zodra je minstens één persoon (andere dan jezelf) ten laste hebt op je ziekenboekje. 

Gedwongen onderbreking van tenminste 15 kalenderdagen

Zelfstandigen, die gedurende tenminste 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, krijgen een dubbele uitkering. 

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Hoofdberoep 3 425,80 euro 2 741,50 euro
Overige bijdragecategorieën 1 712,90 euro 1 370,75 euro

 

Gedwongen onderbreking van minder dan 15 kalenderdagen

Zelfstandigen, die minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, krijgen de gewone uitkering. 

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Hoofdberoep 1 712,90 euro 1 370,75 euro
Overige bijdragecategorieën 856,45 euro 685,38 euro

De uitkering voor een hoofdberoep geldt ook voor de volgende personen :

  • de meewerkende echtgenoten
  • zelfstandigen in bijberoep, artikel 37 en student-zelfstandigen, die evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep
  • zelfstandigen, die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar nog geen pensioen opnemen en evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep.

De uitkering voor de “overige bijdragecategorieën geldt voor :

  • zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 387,08 euro en 774,16 euro per kwartaal
  • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 774,16 euro per kwartaal
  • gepensioneerden, die minstens 277,56 euro per kwartaal betalen
  • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 387,08 euro en 774,16 euro per kwartaal

Voor de controle van het bedrag van de sociale bijdrage houden we rekening met de verplichte voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor startende zelfstandigen kijken we naar de verplichte startersbijdrage.  Als je voorlopige bijdrage te laag is, dan kan je het overbruggingsrecht nu nog niet krijgen. Als je definitieve bijdrage wel hoog genoeg is, dan kunnen we je het overbruggingsrecht later nog uitbetalen. Dat kan echter pas op het moment dat we de eindafrekening over 2022 opmaken, wellicht in de loop van 2024. Verwacht je dat je definitieve bijdrage wel hoog genoeg zal zijn? Doe dan zeker tijdig je aanvraag.

De aanvraag

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je de aanvraag doet. Voor de uitkering van februari heb je nog tijd tot 30 september 2022.

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen.